ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 22.12.2018 22:41:28

ამოცანა: დაბალანსება

მომხმარებელი: GiorgiNadareishvili

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int a[100005], mn, p;
string s;

int main() {
  //freopen("typo.in", "r", stdin);
  //freopen("typo.out", "w", stdout);
  cin >> s;
  for(int i = 0; i < s.size(); ++i) {
    if(s[i] == ')') a[i] = -1;
    else a[i] = 1;
    if(i > 0) a[i] += a[i - 1];
    mn = min(mn, a[i]);
  }
  if(abs(a[s.size() - 1]) != 2 || (a[s.size() - 1] == -2 && mn < -2)) {
    cout << 0 << endl;
    return 0;
  }
  mn = 0;
  if(a[s.size() - 1] == 2) {
    for(int i = 0; i < s.size(); ++i) {
      if(s[i] == ')') s[i] = '(';
      else s[i] = ')';
    }
    reverse(s.begin(), s.end());
    for(int i = 0; i < s.size(); ++i) {
      if(s[i] == ')') a[i] = -1;
      else a[i] = 1;
      if(i > 0) a[i] += a[i - 1];
      mn = min(mn, a[i]);
    }
    if(mn < -2) {
      cout << 0 << endl;
      return 0;
    }
  }
  for(int i = 0; i < s.size(); ++i) {
    if(s[i] == ')') ++p;
    if(a[i] < 0) break;
  }
  cout << p << endl;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
()(())))
გამომავალი მონაცემები
4
თქვენი პასუხი
4
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
((((((((((((((((((()(()))))(((())(())(()(())())))()()()()()))((())))(((())(((())()()))))()()(())())(()()(())(((()()())((())((())))))((((((()(())()(()())((())))))))(((()))))((()))((()(()()))()()(())((()))()(((())))))(((((((((((())()(((((()(()))))(())(())(((...
გამომავალი მონაცემები
49292
თქვენი პასუხი
49292
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
(()((())))
გამომავალი მონაცემები
0
თქვენი პასუხი
0
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
((((()()())(()())(((((()()()))()(((()(())))))()))()(())()())
გამომავალი მონაცემები
30
თქვენი პასუხი
30
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
(((()()))()((()())(())(()))(()()())((()))()(())()(((((())))()()))((()))(((((((()))()()((()()()(((()())))()()()((()))(())(((()()))(((((((()()))))))(((()()(()))))((())())()()())))))()(())()(((())()))))(((())()((()))))(())()()()()()((()))()(((()))))))))
გამომავალი მონაცემები
125
თქვენი პასუხი
125
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
((((((((()(())(()())()()(()(()))()(((((()(()(()))(()))())()()())))(())((((((((())()(()))((((()))()())))))(()())(((())()()(()())((()))))(((())((()()))()()()()((((()())((((()())()()))(())))))))((()))((((((((((()))(((((())))))()))))))(())()(())))((())(())((((...
გამომავალი მონაცემები
1500
თქვენი პასუხი
1500
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
(((())(((((((((()))))))))))(())()()((()))(((()(((())))())((()(())))()()()((((((()))))()(())((()()()))(()))))()()(())()()(()())(())(((())))()()()()((((()(()))((((((()()))()))))(()())((((())))((()))(()()()))(()())(())(())((((((()()(())))))))(((((()))))(())((...
გამომავალი მონაცემები
1385
თქვენი პასუხი
1385
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
((((((((((((((((()())))())(()()((()((()))(((()))()()()()()(()((())())))))(()()(()))((((())()()(()(()())())(((())))()((()))()()(((())))()()()(())(())((())())((())(()))(())()((()))(()())()((()((()))(()))(())()(()()))(((((())(())(())()))()(((()(())())))(()(((...
გამომავალი მონაცემები
2602
თქვენი პასუხი
2602
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
((((((((((((()()()))()()(()())((()()))(()(((())(()())()(())()()((()))))(((()(())))(((()))))(()))((((()()))()()()()((()))())(((())((())()))(()()))(())))(((())((()))()((()))(()()()())((())))((((()()()()))(()()(((()))((()))())))(()(((()()(())(()))(((((())()()...
გამომავალი მონაცემები
23120
თქვენი პასუხი
23120
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
((((((((((((((((((((())())(((((((()))())))((())()(())(())((((((((())(())(())((()))(())))))))))))((((()()((()())((())())))()()((()))()(())((())(())((()(())(())))((()))((()((()))(())))))))()((())()((((()(((())))(())()(())))))))((((((((((((((())))))()(())))))...
გამომავალი მონაცემები
40000
თქვენი პასუხი
40000
ჩეკერის პასუხი
YES