ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 08.04.2021 20:55:38

ამოცანა: ორობითი ჩანაწერების ციფრთა ჯამი

მომხმარებელი: NK2007n

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა// prog without tests

// -------- includes -------- //

#include<algorithm>
#include<iostream>
#include<map>
#include<math.h>
#include<queue>
#include<set>
#include<stack>
#include<string>
#include<unordered_map>
#include<unordered_set>
#include<vector>

// -------- defines -------- //

#define no cout << "no" << endl
#define No cout << "No" << endl
#define NO cout << "NO" << endl
#define yes cout << "yes" << endl
#define Yes cout << "Yes" << endl
#define YES cout << "YES" << endl
#define fesvi(n) sqrt(n)
#define Reverse(v) reverse(v.begin(), v.end())
#define lb lower_bound
#define ub upper_bound
#define sz(v) v.size()
#define all(v) v.begin(), v.end()
#define f first
#define s second
#define ll long long
#define pb push_back
#define For(i, n) for (long long i = 1; i <= n; i++)
#define rFor(i, n) for (long long i = n; i >= 1; i--)
#define Scan_Grid(v) for (int i = 1; i <= n; i++) for (int j = 1; j <= m; j++) cin >> v[i][j];
#define Print_Grid(v) for (int i = 1; i <= n; i++) { for (int j = 1; j <= m; j++) cout << v[i][j] << " "; cout << endl; }
#define Scan_Vector(v) for (auto& elem : v) cin >> elem;
#define Print_Vector(v) for (auto& elem : v) cout << elem << " ";
#define Sort(v) sort (v.begin(), v.end());
#define Print_Yes_No(k) if (k == true) cout << "YES" << endl; else cout << "NO" << endl;
using namespace std;

string to_binary (int x)
{
	string ans = "";
	while (x)
	{
		ans += ('0' + (x % 2));
		x /= 2;
	}
	return ans;
}

// -------- main -------- //

int main() {
// -------solution------- //
	int n, pas = 0;
	cin >> n;
	for (int i = 1; i <= n; i++)
	{
		int s = 0;
		string bin = to_binary (i);
		for (char &c : bin)
			if (c == '1')
				s++;
		pas += s;
	}
	cout << pas << endl;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
999
გამომავალი მონაცემები
4932
თქვენი პასუხი
4932
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
1234
გამომავალი მონაცემები
6110
თქვენი პასუხი
6110
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
5555
გამომავალი მონაცემები
33436
თქვენი პასუხი
33436
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
7654
გამომავალი მონაცემები
48650
თქვენი პასუხი
48650
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
8191
გამომავალი მონაცემები
53248
თქვენი პასუხი
53248
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
10000
გამომავალი მონაცემები
64613
თქვენი პასუხი
64613
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
123456
გამომავალი მონაცემები
1032966
თქვენი პასუხი
1032966
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
234567
გამომავალი მონაცემები
2061884
თქვენი პასუხი
2061884
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
777777
გამომავალი მონაცემები
7493447
თქვენი პასუხი
7493447
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
980357
გამომავალი მონაცემები
9663107
თქვენი პასუხი
9663107
ჩეკერის პასუხი
YES