ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 08.04.2021 20:33:43

ამოცანა: ნავსიანი რიცხვი

მომხმარებელი: NK2007n

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა// prog without tests

// -------- includes -------- //

#include<algorithm>
#include<iostream>
#include<map>
#include<math.h>
#include<queue>
#include<set>
#include<stack>
#include<string>
#include<unordered_map>
#include<unordered_set>
#include<vector>

// -------- defines -------- //

#define no cout << "no" << endl
#define No cout << "No" << endl
#define NO cout << "NO" << endl
#define yes cout << "yes" << endl
#define Yes cout << "Yes" << endl
#define YES cout << "YES" << endl
#define fesvi(n) sqrt(n)
#define Reverse(v) reverse(v.begin(), v.end())
#define lb lower_bound
#define ub upper_bound
#define sz(v) v.size()
#define all(v) v.begin(), v.end()
#define f first
#define s second
#define ll long long
#define pb push_back
#define For(i, n) for (long long i = 1; i <= n; i++)
#define rFor(i, n) for (long long i = n; i >= 1; i--)
#define Scan_Grid(v) for (int i = 1; i <= n; i++) for (int j = 1; j <= m; j++) cin >> v[i][j];
#define Print_Grid(v) for (int i = 1; i <= n; i++) { for (int j = 1; j <= m; j++) cout << v[i][j] << " "; cout << endl; }
#define Scan_Vector(v) for (auto& elem : v) cin >> elem;
#define Print_Vector(v) for (auto& elem : v) cout << elem << " ";
#define Sort(v) sort (v.begin(), v.end());
#define Print_Yes_No(k) if (k == true) cout << "YES" << endl; else cout << "NO" << endl;
using namespace std;

// -------- main -------- //

int main() {
// -------solution------- //
	int n, l, i = 0, j = 0;
	cin >> n >> l;
	while (j != n)
	{
		i++;
		int k = i, m = 0;
		while(k)
		{
			if ((k % 10) == l)
			{
				m++;
				break;
			}
			k /= 10;
		}
		if (m == 0)
			j++;
	}
	int pas = i;
	cout << pas << endl;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
10 1
გამომავალი მონაცემები
22
თქვენი პასუხი
22
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
419256 0
გამომავალი მონაცემები
697989
თქვენი პასუხი
697989
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
11 5
გამომავალი მონაცემები
12
თქვენი პასუხი
12
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
10 0
გამომავალი მონაცემები
11
თქვენი პასუხი
11
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
131 2
გამომავალი მონაცემები
166
თქვენი პასუხი
166
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
122 0
გამომავალი მონაცემები
145
თქვენი პასუხი
145
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
17031 8
გამომავალი მონაცემები
25323
თქვენი პასუხი
25323
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
204031 1
გამომავალი მონაცემები
450892
თქვენი პასუხი
450892
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
111111 0
გამომავალი მონაცემები
178366
თქვენი პასუხი
178366
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
995732 8
გამომავალი მონაცემები
1776799
თქვენი პასუხი
1776799
ჩეკერის პასუხი
YES