ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 06.04.2021 16:59:16

ამოცანა: უდიდესი კორექტული ქვესტრიქონი

მომხმარებელი: Nino_Programmer

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
#include <stack>
using namespace std;
stack <int> first;
stack <int> second;
string s;
int ans;
main(){
  cin>>s;
  for(int i=0; i<s.length(); i++){
    if(s[i]=='(' && !second.empty()){
      second.pop();
      ans++;
    }
    
    if(s[i]=='(' && second.empty()) first.push(s[i]);
    
    if(s[i]==')' && !first.empty()){
      first.pop();
      ans++;
    }
    
    if(s[i]==')' && first.empty()) second.push(s[i]);
  }
  
  cout<<ans<<endl;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
)()((()))(
გამომავალი მონაცემები
8
თქვენი პასუხი
7
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
()()((())))
გამომავალი მონაცემები
10
თქვენი პასუხი
7
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
))((((()()())(()((()(((()))((()(())))(())((()))())))()()(())(()())()(())())()(())))())))())))(()(()(
გამომავალი მონაცემები
84
თქვენი პასუხი
50
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
((())()))()()(((()((()))))((((())))))(()())(())))(()(((()(((()(()())()()))))))((()))())())))(())()(((())()(((()))())))))))(()()())))()(()())())))(())()())(())))((()(())()()())(()))(((())(((()((((()()()())(()()))((()()))(()())(((()))))))(((())())(((()(()()(...
გამომავალი მონაცემები
616
თქვენი პასუხი
516
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
(())(()((((((())(())))))(((((((()()((()(()()))()))(()()()()())))))())((((((()))((()(((())())()(()(()((((())(()()))((()()(((()(((())())())())()))))()())))((((()())()(())()((((()(()()))))(((((((((((())()())())(())(())())()(())))()((()((()((()())))))())(()(((...
გამომავალი მონაცემები
4692
თქვენი პასუხი
2505
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
))()))()()())))()())())((((()()))((()((((()(())()(()()())))))(()()()))(()(((((()))(((()))())()))())))((()()()()))(()()((())))((((())()))()(()))))))())())())(((((())((()()()(()(((()(()()()())))()))))(((())()(((()))((((())())(())()(()))())()))(((())()()()))(...
გამომავალი მონაცემები
1818
თქვენი პასუხი
4952
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
(()()(()))((((())(((((()(()))()())(((()(()()()()())))())((())()(())(()(())()))()(()())(())()())()()()))))()))(((((((()(()(((())))))(()))(())()()()))))(()((()((()))()))(()()()(()))(())()((()(()))()())))))()()))))())(()())))()))((()()))))(())()()((())())()))...
გამომავალი მონაცემები
6050
თქვენი პასუხი
9944
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
)()))))()()()()))()(((()))())(((((((()))(((()()()())())((()))()()())())))()))(()()()(()(((())()()())))(()()()())))))()))()())((()(((()(((()))(((()((((()((())())))())((())()(()(()(((()()))(())(())((())())(()))()()(()(((((())(())())((()()()()(()(((())(()((((...
გამომავალი მონაცემები
9498
თქვენი პასუხი
24928
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
))())())))(()(())((()))())()())))))))))()((()(()())())))((((()()()))((())))()()))))(())((()))())((())()))))())()))((((())(()()))((()()(()()))()()((()))())(((())((((((((()(((())((()(((()))((()()))))()())()()(()((()(()))))))((())(()(()()(()))(())(())((()((()...
გამომავალი მონაცემები
11636
თქვენი პასუხი
34821
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
))))))(())()((())((()()((()))(((()))()(((()()))(((((((()())))()()(()))))))(()))())()))()(()()))))))))(())()(()(((((()()()()()))()(()((())())((()(()))())))((()(((((()())((()((((())(()())))(()()(()(())))((()(())())((((((((((()(()()))()())()((())()()()())()((...
გამომავალი მონაცემები
36856
თქვენი პასუხი
50099
ჩეკერის პასუხი
NO