ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 05.04.2021 21:02:13

ამოცანა: ციფრები ფიბონაჩის მიმდევრობაში

მომხმარებელი: mole

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
#include <string>
using namespace std; 

string bigAB(string s1, string s2) {
 int i,n1,n2,k,b=0;
 string s,answer="";
 vector<char> v_sum;
 
 n1=s1.length();
 n2=s2.length();
 if(n1 < n2) {
 	s=s1;
 	s1=s2;
 	s2=s;
 	n1=s1.length();
  n2=s2.length();
 }
 
 for(i=0; i<n1; i++) {
 	int s1i=s1[n1-1-i]-48;
 	int s2i=0;
 	if(n2-1-i >= 0) s2i=s2i=s2[n2-1-i]-48;
 	k=s1i+s2i+b;
 	if(k>9) b=1;
 	else b=0;
 	v_sum.push_back(k%10);
 }
 if(b == 1) v_sum.push_back(1);
 
 for(i = v_sum.size()-1; i>=0; i--) answer+=(v_sum[i]+48);
 
 return answer;
 }
  
 int main() { 

	int i,n,k=0,h=0,j,k1=0,r,t;
	 
	string s="",a="1",b="1",c;
	cin>>n;
	
	s+=a+b
  
  do {  	 
  	 c=bigAB(a,b);
  	 a=b;
  	 b=c; 	 
  	 
  	 s+=c; 	 
	  	 
  } while(s.size() < n)
  
  cout<<s[n-1];
  
} 
PROB_cpp_UID1373PID474_43584b/main.cpp: In function 'std::__cxx11::string bigAB(std::__cxx11::string, std::__cxx11::string)':
PROB_cpp_UID1373PID474_43584b/main.cpp:8:3: error: 'vector' was not declared in this scope
  vector<char> v_sum;
  ^~~~~~
PROB_cpp_UID1373PID474_43584b/main.cpp:8:10: error: expected primary-expression before 'char'
  vector<char> v_sum;
     ^~~~
PROB_cpp_UID1373PID474_43584b/main.cpp:27:4: error: 'v_sum' was not declared in this scope
  v_sum.push_back(k%10);
  ^~~~~
PROB_cpp_UID1373PID474_43584b/main.cpp:29:14: error: 'v_sum' was not declared in this scope
  if(b == 1) v_sum.push_back(1);
       ^~~~~
PROB_cpp_UID1373PID474_43584b/main.cpp:31:11: error: 'v_sum' was not declared in this scope
  for(i = v_sum.size()-1; i>=0; i--) answer+=(v_sum[i]+48);
      ^~~~~
PROB_cpp_UID1373PID474_43584b/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID1373PID474_43584b/main.cpp:45:4: error: expected ';' before 'do'
  do {
  ^~