ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 05.04.2021 19:21:33

ამოცანა: უდიდესი კორექტული ქვესტრიქონი

მომხმარებელი: LukaLabadze

ვერდიქტი: ნაწილობრივი ამოხსნა

შეფასება: 30.0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int a,b,c;
string s;
stack <pair<char,char>> st;
pair <char,char> p;
int main(){
cin>>s;
s=")"+s;
p.first=')'; p.second=0; st.push(p);
for (int i=0; i<s.size(); i++){
  p.first=s[i]; p.second=i;
  if (st.top().first=='(' && s[i]==')'){
   st.pop(); a=i-st.top().second; b=max(b,a);
  }
  else st.push(p);
}
cout<<b;


}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
)()((()))(
გამომავალი მონაცემები
8
თქვენი პასუხი
8
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
()()((())))
გამომავალი მონაცემები
10
თქვენი პასუხი
10
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
))((((()()())(()((()(((()))((()(())))(())((()))())))()()(())(()())()(())())()(())))())))())))(()(()(
გამომავალი მონაცემები
84
თქვენი პასუხი
84
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
((())()))()()(((()((()))))((((())))))(()())(())))(()(((()(((()(()())()()))))))((()))())())))(())()(((())()(((()))())))))))(()()())))()(()())())))(())()())(())))((()(())()()())(()))(((())(((()((((()()()())(()()))((()()))(()())(((()))))))(((())())(((()(()()(...
გამომავალი მონაცემები
616
თქვენი პასუხი
1074
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
(())(()((((((())(())))))(((((((()()((()(()()))()))(()()()()())))))())((((((()))((()(((())())()(()(()((((())(()()))((()()(((()(((())())())())()))))()())))((((()())()(())()((((()(()()))))(((((((((((())()())())(())(())())()(())))()((()((()((()())))))())(()(((...
გამომავალი მონაცემები
4692
თქვენი პასუხი
5124
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
))()))()()())))()())())((((()()))((()((((()(())()(()()())))))(()()()))(()(((((()))(((()))())()))())))((()()()()))(()()((())))((((())()))()(()))))))())())())(((((())((()()()(()(((()(()()()())))()))))(((())()(((()))((((())())(())()(()))())()))(((())()()()))(...
გამომავალი მონაცემები
1818
თქვენი პასუხი
10062
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
(()()(()))((((())(((((()(()))()())(((()(()()()()())))())((())()(())(()(())()))()(()())(())()())()()()))))()))(((((((()(()(((())))))(()))(())()()()))))(()((()((()))()))(()()()(()))(())()((()(()))()())))))()()))))())(()())))()))((()()))))(())()()((())())()))...
გამომავალი მონაცემები
6050
თქვენი პასუხი
20122
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
)()))))()()()()))()(((()))())(((((((()))(((()()()())())((()))()()())())))()))(()()()(()(((())()()())))(()()()())))))()))()())((()(((()(((()))(((()((((()((())())))())((())()(()(()(((()()))(())(())((())())(()))()()(()(((((())(())())((()()()()(()(((())(()((((...
გამომავალი მონაცემები
9498
თქვენი პასუხი
49988
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
))())())))(()(())((()))())()())))))))))()((()(()())())))((((()()()))((())))()()))))(())((()))())((())()))))())()))((((())(()()))((()()(()()))()()((()))())(((())((((((((()(((())((()(((()))((()()))))()())()()(()((()(()))))))((())(()(()()(()))(())(())((()((()...
გამომავალი მონაცემები
11636
თქვენი პასუხი
70006
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
))))))(())()((())((()()((()))(((()))()(((()()))(((((((()())))()()(()))))))(()))())()))()(()()))))))))(())()(()(((((()()()()()))()(()((())())((()(()))())))((()(((((()())((()((((())(()())))(()()(()(())))((()(())())((((((((((()(()()))()())()((())()()()())()((...
გამომავალი მონაცემები
36856
თქვენი პასუხი
100100
ჩეკერის პასუხი
NO