ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 05.03.2019 21:13:55

ამოცანა: ორსიტყვიანი კროსვორდი

მომხმარებელი: omari

ვერდიქტი: ნაწილობრივი ამოხსნა

შეფასება: 10.0 ქულა#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
string m,n;
int x1,x2,i,j,n1,n2,t;
main ()
{
	cin>>m>>n;
	
	x1=m.size();
	x2=n.size();
	
	for (i=0;i<x1;i++)
	{
		for (j=0;j<x2;j++)
		{
			if (n[i]==m[j]) {n1=i;n2=j;t=1;break;}
		}
		if (t==1) break;
	}
	
	for (i=0;i<x1;i++)
	{
		for (j=0;j<x2;j++)
		{
		 if (j==n2) cout<<n[i];
		 else if (i==n1) cout<<m[j];
		 else cout<<'.';
	
			
		}
		cout<<endl;
}

}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
B B
გამომავალი მონაცემები
B
თქვენი პასუხი
B
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
ELMR CQIMUWOHAETTTTXONCUGZXGETP
გამომავალი მონაცემები
C...
Q...
I...
M...
U...
W...
O...
H...
A...
ELMR
T...
T...
T...
T...
X...
O...
N...
C...
U...
G...
Z...
X...
G...
E...
T...
P...
თქვენი პასუხი
..C.......................
..Q.......................
..I.......................
ELMR0,??U
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
BESTSABT IILIFPFZMBJKN
გამომავალი მონაცემები
I.......
I.......
L.......
I.......
F.......
P.......
F.......
Z.......
M.......
BESTSABT
J.......
K.......
N.......
თქვენი პასუხი
IESTSABT
I............
L............
I............
F............
P............
F............
Z............
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
VJCUDTVPQAQ TTLJIWTLNAWDNPCQDCEKI
გამომავალი მონაცემები
.T.........
.T.........
.L.........
VJCUDTVPQAQ
.I.........
.W.........
.T.........
.L.........
.N.........
.A.........
.W.........
.D.........
.N.........
.P.........
.C.........
.Q.........
.D.........
.C.........
.E.........
.K..........
თქვენი პასუხი
VJCUDTVPQAQ0L(?
.....T...............
.....L...............
.....J...............
.....I...............
.....W...............
.....T...............
.....L...............
.....N...............
.....A...............
.....W...............
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
PXVVVEWDYSVVZZ NZHFEYEQUWWTVWNDFFXASM
გამომავალი მონაცემები
.N............
.Z............
.H............
.F............
.E............
.Y............
.E............
.Q............
.U............
.W............
.W............
.T............
.V............
.W............
.N............
.D............
...
თქვენი პასუხი
PXVVVEWDYSVVZZ0?N??U
..................Z...
..................H...
..................F...
..................E...
..................Y...
..................E...
..................Q...
..................U...
..................W...
..................W...
......
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
RCNWOOQRGKIFFVRJS SNBRLDFKDVXYTSKNCURPPAHDSAOONX
გამომავალი მონაცემები
S................
N................
B................
RCNWOOQRGKIFFVRJS
L................
D................
F................
K................
D................
V................
X................
Y................
T................
S...........
თქვენი პასუხი
RCNWOOQRGKIFFVRJS
................N.............
................B.............
................R.............
................L.............
................D.............
................F.............
................K.............
...........
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
MHGOGZSFOCNHTJVSDNHME FUFQVENBS
გამომავალი მონაცემები
......F..............
......U..............
......F..............
......Q..............
......V..............
......E..............
......N..............
......B..............
MHGOGZSFOCNHTJVSDNHME
თქვენი პასუხი
MHGOGZSFO
.......U.
.......F.
.......Q.
.......V.
.......E.
.......N.
.......B.
.......S.
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
.......	.
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
ONQPZKLTWURSAFHJNZBPJADO XENRMQAEB
გამომავალი მონაცემები
.X......................
.E......................
ONQPZKLTWURSAFHJNZBPJADO
.R......................
.M......................
.Q......................
.A......................
.E......................
.B......................
თქვენი პასუხი
.X.......
.E.......
ONQPZKLTW
.R.......
.M.......
.Q.......
.A.......
.E.......
.B.......
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
.	.......
........
........
........
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
IAJQRVNHEMEUGTLSYMCAWNUXMWO KXAVCZWZRYWILVHTX
გამომავალი მონაცემები
K..........................
X..........................
A..........................
V..........................
C..........................
Z..........................
W..........................
Z..........................
R..........................
თქვენი პასუხი
.K...............
.X...............
IAJQRVNHEMEUGTLSY
.V...............
.C...............
.Z...............
.W...............
.Z...............
.R...............
.Y...............
.W...............
.I...............
.L...............
.V...............
.H.....
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
K FCRKFGDMEJEUHPJJHWDBHDYSGX
გამომავალი მონაცემები
F
C
R
K
F
G
D
M
E
J
E
U
H
P
J
J
H
W
D
B
H
D
Y
S
G
X
თქვენი პასუხი
F0L??!V
ჩეკერის პასუხი
NO