ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 14.08.2020 11:48:49

ამოცანა: ჯაჭვი

მომხმარებელი: gamzaza

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

//სტრინგების როგორც რიცხვების შეკრება, გამოკლება, გამრავლების ოპერაციები
int sum(int a, int b, int& carry);
int sub(int a, int b, int& rem);
int mult(int a, int b, int& carry);
string add(string a, string b);
string multiply(string a, char b);
string subtract(string a, string b);

int main(){
  //freopen("pil.I13","r",stdin);
  // freopen("pil.O13","w",stdout);
  int n;
  cin >> n;
  string steps[n];
  steps[0] = "1";
  stack<int> s;
  //ყოველ ინდექსზე მყოფი რიცხვის შეცვლა რამდენ მოქმედებაში მოხერხდება თუ მის წინ სულ 0ები წერია და
  // შეცვლის შემდეგ ისევ 0ები ეწერება
  for(int i = 1; i < n; i++){
    string cur = multiply(steps[i-1], '2');
    steps[i] = add(cur, "1");
  }
  int cur;
  //სტეკში ვყრით მხოლოდ ერთიანის ინდექსებს
  for(int i = 0; i < n; i++){
    cin >> cur;
    if(cur) s.push(i);
  }
  if(s.empty()){
    cout << 0 << endl;
    return 0;
  }
  string res = steps[s.top()];
  s.pop();
  int k = 0;
  while(!s.empty()){
    cur = s.top();
    s.pop();
    if(k == 1){
      res = add(res, steps[cur]);
      k = 0;
    }else{
      res = subtract(res, steps[cur]);
      k = 1;
    }
  }
  cout << res << endl;
  return 0;
}


//სტრინგის კონკრეტულ ინდექსებზე მყოფი რიცხვების შეკრება, რასაც ასევე ემატება წინა შეკრებიდან
//გადმოსული carry რაც ან 1-ია ან 0. ამ შეკრების შემდეგ carry-ის ისევ ვცვლით.
int sum(int a, int b, int &carry){
  int result = a + b + carry;
  if (result >= 10) {
    result -= 10;
    carry = 1;
  } else {
    carry = 0;
  }
  return result;
}
//სტრინგის კონკრეტულ ინდექსებზე მყოფი რიცხვების გამრავლება, რასაც ასევე ემატება წინა ნამრავლიდან
//გადმოსული carry. ამ შეკრების შემდეგ carry-ის ისევ ვცვლით ნამრავლის 10ზე გაყოფით.
int mult(int a, int b, int& carry){
  int res = a * b + carry;
  carry = res / 10;
  res = res % 10;
  return res;
}
//სტრინგის კონკრეტულ ინდექსებზე მყოფი რიცხვების გამოკლება, რასაც ასევე აკლდება წინა სხვაობიდან
//გადმოსული rem. ამ შეკრების შემდეგ rem-ის ისევ ვცვლით.
int sub(int a, int b, int& rem){
  int res = a - b - rem;
  if(res < 0){
    res = 10 + res;
    rem = 1;
  }else rem = 0;
  return res;
}
//სტრინგების როგორც რიცხვების შეკრება
string add(string a, string b){
  int s = 0;
  int carry = 0;

  if (b.length() > a.length() ||
    (b.length() == a.length() && b[0] - '0' > a[0] - '0')) {
    swap(a, b);
  }

  string res = "";
  int i = a.length() - 1;
  int j = b.length() - 1;
  while (i >= 0) {
    if (j < 0) {
      s = sum(a[i] - '0', 0, carry);
    }else {
      s = sum(a[i] - '0', b[j] - '0', carry);
      j--;
    }
    i--;
    res = (char)(s + '0') + res;
  }
  if (carry){
    res = '1' + res;
  }
  return res;
}
//სტრინგის ერთნიშნა რიცხვზე გამრავლება
string multiply(string a, char b){
  int s = 0;
  int carry = 0;
  string res = "";
  int i = a.length() - 1;
  while (i >= 0) {
    s = mult(a[i] - '0', b - '0', carry);
    i--;
    res = (char)(s + '0') + res;
  }
  if(carry){
    res = (char)(carry + '0') + res;
  }
  return res;
}

//სტრინგების როგორც რიცხვების გამოკლება
string subtract(string a, string b){
  int dif = 0;
  int rem = 0;
  string res = "";
  int i = a.length() - 1;
  int j = b.length() - 1;
  while(i >= 0){
    if(j >= 0){
      dif = sub(a[i] - '0', b[j] - '0', rem);
      j--;
    }else{
      dif = sub(a[i] - '0', 0, rem);
    }
    i--;
    res = (char)(dif + '0') + res;
  }
  int startIndx = 0;
  for(; startIndx < res.length()-1; startIndx++){
    if(res[startIndx] != '0') break;
  }
  return res.substr(startIndx); //თუ პასუხი იქნება 00004 დავაბრუნებთ 4-ს
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
4
1 0 1 0
გამომავალი მონაცემები
6
თქვენი პასუხი
6
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
4
1 0 1 0
გამომავალი მონაცემები
6
თქვენი პასუხი
6
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
1
1
გამომავალი მონაცემები
1
თქვენი პასუხი
1
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
500
0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1...
გამომავალი მონაცემები
2847262540876021597807142803116845209440741719297654597607548150317054727279401701134982912658881475084036118676027203634468650009314763847077348207132
თქვენი პასუხი
2847262540876021597807142803116845209440741719297654597607548150317054727279401701134982912658881475084036118676027203634468650009314763847077348207132
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
1000
0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 ...
გამომავალი მონაცემები
3110334155101303991964029558801988361408331053174950468527870081767224384966023532898651092873799853663045879130952109659726734854035669979922255837591183498988774019669947655237823262708147090322672958185538488455194947300862158053951375728763530303406390...
თქვენი პასუხი
3110334155101303991964029558801988361408331053174950468527870081767224384966023532898651092873799853663045879130952109659726734854035669979922255837591183498988774019669947655237823262708147090322672958185538488455194947300862158053951375728763530303406390...
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
1000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
გამომავალი მონაცემები
1071508607186267320948425049060001810561404811705533607443750388370351051124936122493198378815695858127594672917553146825187145285692314043598457757469857480393456777482423098542107460506237114187795418215304647498358194126739876755916554394607706291457119...
თქვენი პასუხი
1071508607186267320948425049060001810561404811705533607443750388370351051124936122493198378815695858127594672917553146825187145285692314043598457757469857480393456777482423098542107460506237114187795418215304647498358194126739876755916554394607706291457119...
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
3
0 0 0
გამომავალი მონაცემები
0
თქვენი პასუხი
0
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
9
1 1 1 0 1 0 1 0 1
გამომავალი მონაცემები
410
თქვენი პასუხი
410
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
25
1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0
გამომავალი მონაცემები
7568677
თქვენი პასუხი
7568677
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
28
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1
გამომავალი მონაცემები
167445844
თქვენი პასუხი
167445844
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
30
0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0
გამომავალი მონაცემები
390843256
თქვენი პასუხი
390843256
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
100
1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
გამომავალი მონაცემები
1111099096870146813528342860237
თქვენი პასუხი
1111099096870146813528342860237
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
100
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
გამომავალი მონაცემები
845100400152152934331135470250
თქვენი პასუხი
845100400152152934331135470250
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
300
0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0...
გამომავალი მონაცემები
72625136771763282767191983955506242642648015746639038100996692034027824315889886392980267
თქვენი პასუხი
72625136771763282767191983955506242642648015746639038100996692034027824315889886392980267
ჩეკერის პასუხი
YES