ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 26.03.2020 22:43:41

ამოცანა: მარტივი რიცხვები ინტერვალზე

მომხმარებელი: jolskey

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
//#include <ext/pb_ds/assoc_container.hpp>
//using namespace __gnu_pbds;
//typedef tree<int,null_type,less_equal<int>,rb_tree_tag,
//tree_order_statistics_node_update> indexed_multiset;
#define all(x) (x).begin(),(x).end()
#define endl '\n'
//#define int long long

const int NMAX= 1e6 + 1;
vector<int> p(NMAX, true);
void sieve(int n) {
    for (int i = 2; i <= n / 2; i++) {
        if (!p[i]) continue;
        for (int j = i * 2; j <= n; j += i) {
            p[j] = false;
        }
    }
}


signed main() { //[J][O][L][S][K][E][Y]
    ios_base::sync_with_stdio(false); cin.tie(0); cout.tie(0);
//    freopen("input.txt", "r", stdin);
    sieve(1e6);

    for (int i = 1; i <= 1e6; i++)
        p[i] += p[i - 1];

    int n; cin >> n;
    while (n--) {
        int a, b; cin >> a >> b;
        cout << p[b] - p[a - 1] << endl;
    }
    return 0;
}

/*

*/

ტესტები

შემავალი მონაცემები
2
10 20
15 23
გამომავალი მონაცემები
4
3
თქვენი პასუხი
4
3
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
3
2 20
2 1000
4 20000
გამომავალი მონაცემები
8
168
2260
თქვენი პასუხი
8
168
2260
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
5
2 3789
1000 1000
96 100
2 1000000
2 999999
გამომავალი მონაცემები
526
0
1
78498
78498
თქვენი პასუხი
526
0
1
78498
78498
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
10
2 1000000
3 1000000
4 1000000
6 1000000
8 1000000
9 1000000
10 1000000
11 1000000
12 1000000
13 1000000
გამომავალი მონაცემები
78498
78497
78496
78495
78494
78494
78494
78494
78493
78493
თქვენი პასუხი
78498
78497
78496
78495
78494
78494
78494
78494
78493
78493
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
30
2 1000000
3 1000000
4 1000000
6 1000000
8 1000000
9 1000000
10 1000000
11 1000000
12 1000000
13 1000000
2 999999
3 999999
4 999999
6 999999
8 999999
9 999999
10 999999
11 999999
12 999999
13 999999
2 999998
3 999998
4 999998
6 999998
8 999998
9 999998
1...
გამომავალი მონაცემები
78498
78497
78496
78495
78494
78494
78494
78494
78493
78493
78498
78497
78496
78495
78494
78494
78494
78494
78493
78493
78498
78497
78496
78495
78494
78494
78494
78494
78493
78493
თქვენი პასუხი
78498
78497
78496
78495
78494
78494
78494
78494
78493
78493
78498
78497
78496
78495
78494
78494
78494
78494
78493
78493
78498
78497
78496
78495
78494
78494
78494
78494
78493
78493
ჩეკერის პასუხი
YES