ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 26.03.2020 17:37:18

ამოცანა: რეგიონების დათვლა

მომხმარებელი: zko69

ვერდიქტი: ნაწილობრივი ამოხსნა

შეფასება: 10.0 ქულა#include<bits/stdc++.h>
int x[100][100],a=0,b=0,g=0;
char v[102][102];
void red(int q,int e,char w){
v[q][e]='.';
if(v[q][e]==w&&v[q][e]==v[q][e+1]) {red(q,e+1,w);}
if(v[q][e]==w&&v[q][e]==v[q][e-1]) {red(q,e-1,w);}
if(v[q][e]==w&&v[q][e]==v[q+1][e]) {red(q+1,e,w);}
if(v[q][e]==w&&v[q][e]==v[q-1][e]) {red(q-1,e,w);}
}
main(){
int n,i,j,r=0;
std::cin>>n;
char v[n][n];
for(i=1;i<=n;i++){
  for(j=1;j<=n;j++){
    std::cin>>v[i][j];
  }
}
for(i=1;i<=n;i++){
  for(j=1;j<=n;j++){
    if(v[i][j]=='R') {r++;red(i,j,'R');}
      else if(v[i][j]=='G') {b++;red(i,j,'G');}
        else if(v[i][j]=='B') {g++;red(i,j,'B');}
  }
}
int a=0,m=0,h=0;
if(r%2==0) a++;
else a+=2;
if(b%2==0) m++;
else m+=2;
if(g%2==0) h++;
else h+=2;
std::cout<<a+m+h;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
5
RRRBB
GGBBB
BBBRR
BBRRR
RRRRR
გამომავალი მონაცემები
4
თქვენი პასუხი
4
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
15
BBBBBGGRRRGRGGG
BBBBBGGRRRGGGGG
GBBBBBBBRRGGGGG
GBBBBBBBBRGGGGG
GGBBBBBBBRRRRGG
RGBBBBBBBRRRRRG
RRRBBBBBBRRRRRG
GRRBBBBBBRRRRRR
GGGGGGBBBRRRRRG
RGGGGGBBBBBRRGG
RRGGGGBBBBBRRRR
GRRGGGBBBBBBBRR
BBBBGGGBBBBBBBB
BBBBGGGBBBBBBBB
GGGGGGGGBBBBBBB
გამომავალი მონაცემები
12
თქვენი პასუხი
4
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
25
BBBBBRRRRRRRRRRRBBBBGBBBB
BBBBBRRRRRRRRRRRBBBBBBBBB
RBBBBBRRRRRRRRRRBBBBBBBBB
RRRBBBBRRRRRRRRRBBBBBBBBB
RRRBBBBRRRRRRRRRRBRBBBBBB
GRRBBBBRRRRRRRRRRBRRRBBBB
GGRRRRBBBRRRRRRRRBBBBBBBB
GGGRRRBBBRRRRRRRRBBBBBBBB
RRGGGGBBBRRRRRRRRBBBBBBBB
BBGGGGBBBBRRRRRRRBB...
გამომავალი მონაცემები
15
თქვენი პასუხი
4
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
35
RRRRRRRRRRRRRBRRGGRGGGGGGBBBGBBBBBB
BRRRRRGRRRRRRBBRRGGGGGGGGGBBBBBBBBB
BBRRRRGGGGRRRBBRRRGGGGGGGGGGGBBBBBB
RBRRRRGGGGRRRBBBRRRRGGGGGGGGGBBBBBB
RBRRRRGGGGRRRBBBRRRRRGGGGGGGGGBBBBB
GBBRRRRGGGGRRGBBBBRRRGGGGGGGGGGBBBB
RRRRRRRGGGGGGGBBBRRRRGGGGGGGGGGGGBB
R...
გამომავალი მონაცემები
36
თქვენი პასუხი
4
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
45
GGGGRBBGGGRRRRRGRRRRBRGBRRRGGBBBRGGGGGGBRRRRG
GGGGGBBBBGGGRRRGRRRRBRGGRRRRGBBBBBBGGGGGGGRRG
GGGGGBBBBBBBBRRGGRRRRRGGGGRRRBBBBBBBBBGGGGRRR
GGGGGGBBBBBBBRRRRRRRRRRRRRRRRBBBBBBBBBBBGGGGR
RRRGGGBBBBBBBBRRRRRRRRRRRRRRRRBBBBBBBBBBBGGGG
BRRRRGBBBBBBBBBRRRRRRRR...
გამომავალი მონაცემები
32
თქვენი პასუხი
6
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
55
BBGGBRGBBBBBGGGGGGBBGGGGBBBBBRGGGGGGBBBRRRGGBBBBGGGGGBB
BBBBBBGBBBBBBBGGGGGGGGGGGBBBBRRGGGGGGBBRRRRGGBBBBGGGGBB
GGBBBBBBBBBBBBGGGGGGGGGGGGBBBBBGGGGGGGBBBBRRRRRBBGGGGBB
BGBBBBBBBBBBBBGGGGGGGGGGGGGGGBBGGGGGGGBBBBBRRRRRRRRRGGG
BGGBBBBBBBBBBBBGGGGGGGGGGGGGG...
გამომავალი მონაცემები
51
თქვენი პასუხი
4
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
65
RRRRRRBBBBBBBGGGGRRBGGGGGBBGGGGGGGRRGGBGGGRRRRRBBGGRRRBRRBBBBBBBB
GGRRRRRBBBBBBGGGGRRRGGGGGGGGGGGGGGGRRRRRRGGRRRRRBBBRRRRRRRRRRRBBB
GGGGRRRRBBBBBGGGGRRRRGGGGGGGGGGGGGGGRRRRRRGRRRRRRBBRRRRRRRRRRRBBB
GGGGGGGRRRBBBBBBBBRRRRRRGGGGGGGGGGGGRRRRRRGGRRRRRRRRRRR...
გამომავალი მონაცემები
38
თქვენი პასუხი
6
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
75
GGBRRRRBBBRGGGRRRGGGGGRRBBRRRRGBRBBBBGGGBBRGGGGGGGRRRBBRGRRGRRGRRRRGGGBGGGR
GGGGGRRBBBRGGGGRRGGGGGRRRRRRRRRRRBRRRGGGGGRRRRGGGGGRRBBRRRRGRRRRRRRRRGBGGGG
GGGGGRRBBBBBGGGGRRGGGGRRRRRRRRRRRRRRRRRRGGGGGGGGGGGRRBBRRRRGGRRRRRRRRRBBGGG
GGGGGRRRRRBBBBBBBRRRRRRRR...
გამომავალი მონაცემები
97
თქვენი პასუხი
6
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
85
GGGRRGGRGGGBBBBBGGGRRBGGGGGGRRRBRRRBBGGGGBRRBBBRRGGBBBBRRGRRBGGGGBBBBGGGGGBBGRRGGBRGB
GGGRRRGRRGGGBBBBBBBBRBGGGGGGGRRRRRRBBGGGGGGRRBBRRRRBBBBBBGGRRGGGGBBBBBBGGGBBBBBBGBBGB
GGGRRRRRRGGGGBBBBBBBBBGGGGGGGGGRRRRRBBGGGGGGGBBBRRGGBBBBBBGRRRGGGGGBBBBBBBBBBBBBB...
გამომავალი მონაცემები
53
თქვენი პასუხი
5
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
100
GRGRRGGBBRBGBRRRRRRRRRGGGBGRRRBBGRGGGGGGGBRRRRRRBRGRBGGGGGGGGGGBBRRRBBBBBRRRRRGBBGGRRRRRRRRRRRGGBBBG
RRGGGGGBBRRGBRGGGRRRRRRGGBBRRRBGGRGGGRRRGBRBBRRRRRRRBBGGGGGGGBBBBBRRGGGGBBBBRRGBBBGGRRRRRRRBRGGGBBBB
GRBGGGGBBRRGGRGBBRRRRRRRGBBBBRBBGRRGGGGGRRRGGRRRRR...
გამომავალი მონაცემები
539
თქვენი პასუხი
5
ჩეკერის პასუხი
NO