ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 24.03.2020 20:38:57

ამოცანა: ჯარისკაცები

მომხმარებელი: Nero

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int Pops[2000], n;
float Height[1000];

int GetSoldiers(int);

int main(){
    scanf("%d\n", &n);

    for(int i=0; i<n; ++i)
        scanf(" %f", &Height[i]);

    for(int i=n*2; i--;)
        Pops[i]=-1;

    for(int soldier=n; soldier--;){
        Pops[soldier*2]=n-soldier-1;
        for(int i = 1; i+soldier<n; ++i)
            if(Height[i+soldier]<Height[soldier])
                Pops[soldier*2]=min(Pops[soldier*2], Pops[(i+soldier)*2]+i-1);
    }

    for(int soldier=0; soldier<n; ++soldier){
        Pops[soldier*2+1]=soldier;
        for(int i=1; soldier-i>=0; ++i){
            if(Height[soldier-i]<Height[soldier])
                Pops[soldier*2+1]=min(Pops[soldier*2+1], Pops[(soldier-i)*2+1]+i-1);
                                }
    }

    int min_val=1000, tmp;
    for(int i=0; i<n; ++i)
        min_val=min(min_val, GetSoldiers(i));

    printf("%d", min_val);

    return 0;
}

int GetSoldiers(int soldier){
    int spaceR=n-soldier-1;
    for(int i=1; soldier+i<n; ++i){
        if(Height[soldier]>Height[soldier+i])
            spaceR=min(spaceR, Pops[(soldier+i)*2]+i-1);
    }

    int spaceL=soldier;
or(int i=1; soldier-i>=0; ++i){
        if(Height[soldier]>Height[soldier-i])                             
            spaceL=min(spaceL, Pops[(soldier-i)*2+1]+i-1);                    
    }

    return spaceL+spaceR;
}
PROB_cpp_UID547PID91_d1a961/main.cpp: In function 'int GetSoldiers(int)':
PROB_cpp_UID547PID91_d1a961/main.cpp:50:1: error: expected primary-expression before 'or' token
 or(int i=1; soldier-i>=0; ++i){
 ^~
PROB_cpp_UID547PID91_d1a961/main.cpp:50:4: error: expected primary-expression before 'int'
 or(int i=1; soldier-i>=0; ++i){
  ^~~
PROB_cpp_UID547PID91_d1a961/main.cpp:50:4: error: expected ')' before 'int'
PROB_cpp_UID547PID91_d1a961/main.cpp:50:21: error: 'i' was not declared in this scope
 or(int i=1; soldier-i>=0; ++i){
           ^