ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 19.01.2019 11:31:28

ამოცანა: შეღებვა

მომხმარებელი: Daria_the_jedi

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include <iostream>
using namespace std;
long long a,b,maxc,c;
int n,x[500001];
int main() {
 cin>>n;
 for(int i=0;i<n;i++){
  cin>>a>>b;
  for(int j=a;j<=b;j++)
   if(x[j]) x[j]=0;
   else x[j]=1;
 }
 for(int i=1;i<500001;i++){
  if(x[i]) c++;
  else {
  if(c>maxc) maxc=c;
  c=0;
  }
 }
 cout<<maxc;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
5
1 148
125 157
26 169
52 188
91 173
გამომავალი მონაცემები
39
თქვენი პასუხი
39
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
20
1 148
125 357
226 369
388 852
291 573
7 165
437 545
523 611
529 799
291 434
134 227
252 873
269 605
135 784
563 744
61 981
529 681
31 73
501 811
365 607
გამომავალი მონაცემები
108
თქვენი პასუხი
108
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
50
1 148
125 357
226 369
388 852
291 573
7 165
437 545
523 611
529 799
291 434
134 227
252 873
269 605
135 784
563 744
61 981
529 681
31 73
501 811
365 607
137 868
41 217
417 749
199 907
590 677
463 796
721 963
646 779
529 831
...
გამომავალი მონაცემები
44
თქვენი პასუხი
44
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
500
1001 2148
1125 3357
2226 3369
852 4388
1291 4573
2007 3165
545 1437
1523 4611
529 2799
1434 4291
227 2134
1873 2252
1269 1605
784 4135
744 2563
3981 4061
529 681
1073 2031
3811 4501
1365 1607
1868 2137
1041 4217
1417 1749
199 90...
გამომავალი მონაცემები
39
თქვენი პასუხი
39
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
4000
1001 2148
1125 3357
2226 3369
852 4388
1291 4573
2007 3165
545 1437
1523 4611
529 2799
1434 4291
227 2134
1873 2252
1269 1605
784 4135
744 2563
3981 4061
529 681
1073 2031
3811 4501
1365 1607
1868 2137
1041 4217
1417 1749
199 9...
გამომავალი მონაცემები
13
თქვენი პასუხი
13
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
8000
1001 2148
1125 3357
2226 3369
852 4388
1291 4573
2007 3165
545 1437
1523 4611
529 2799
1434 4291
227 2134
1873 2252
1269 1605
784 4135
744 2563
3981 4061
529 681
1073 2031
3811 4501
1365 1607
1868 2137
1041 4217
1417 1749
199 9...
გამომავალი მონაცემები
10
თქვენი პასუხი
10
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
1000
1001 2148
1125 3357
2226 3369
852 4388
1291 4573
2007 3165
545 1437
1523 4611
529 2799
1434 4291
227 2134
1873 2252
1269 1605
784 4135
744 2563
3981 4061
529 681
1073 2031
3811 4501
1365 1607
1868 2137
1041 4217
1417 1749
199 9...
გამომავალი მონაცემები
20
თქვენი პასუხი
20
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
2000
46001 64148
57357 74125
60369 88226
6388 39852
4573 27291
3007 16165
44437 51545
36523 51611
48799 90529
34434 46291
50134 86227
31252 58873
1605 54269
16135 57784
28744 33563
56061 85981
51681 57529
51031 97073
3811 57501
15607 20...
გამომავალი მონაცემები
164
თქვენი პასუხი
164
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
3000
271001 358148
168357 215125
51369 169226
102852 330388
255291 304573
198007 223165
24545 68437
72611 237523
54799 108529
166291 307434
71227 359134
232873 244252
127605 390269
190135 300784
270563 382744
175981 272061
237681 291529
1...
გამომავალი მონაცემები
521
თქვენი პასუხი
521
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
5000
187001 258148
17357 146125
388226 419369
34388 399852
291573 337291
98007 485165
122545 204437
75611 78523
268799 289529
368434 381291
316134 493227
91873 485252
136269 429605
53135 171784
140744 459563
453061 454981
187529 496681
16...
გამომავალი მონაცემები
414
თქვენი პასუხი
414
ჩეკერის პასუხი
YES