ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 07.12.2019 20:07:30

ამოცანა: უცნაური ლიფტი

მომხმარებელი: zko69

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
int n,a,b,ans=0,i,j=0,k=0,mx,mn;
std::string s;
main(){
std::cin>>s;
a=s.size();
for(i=0;i<a;i++){
if(s[i]=='U') j++;
if(s[i]=='D') k++;
}
mx=max(j,k);
mn=mim(j,k);
cout<<mx-mn+1;
return 0;	
}
PROB_cpp_UID692PID158_e4aeac/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID692PID158_e4aeac/main.cpp:11:11: error: 'max' was not declared in this scope
 mx=max(j,k);
      ^
PROB_cpp_UID692PID158_e4aeac/main.cpp:11:11: note: suggested alternative:
In file included from /usr/include/c++/6/algorithm:62:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:65,
         from PROB_cpp_UID692PID158_e4aeac/main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/stl_algo.h:3465:5: note:  'std::max'
   max(initializer_list<_Tp> __l, _Compare __comp)
   ^~~
PROB_cpp_UID692PID158_e4aeac/main.cpp:12:11: error: 'mim' was not declared in this scope
 mn=mim(j,k);
      ^
PROB_cpp_UID692PID158_e4aeac/main.cpp:13:1: error: 'cout' was not declared in this scope
 cout<<mx-mn+1;
 ^~~~
PROB_cpp_UID692PID158_e4aeac/main.cpp:13:1: note: suggested alternative:
In file included from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:75:0,
         from PROB_cpp_UID692PID158_e4aeac/main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/iostream:61:18: note:  'std::cout'
  extern ostream cout; /// Linked to standard output
         ^~~~