ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 05.12.2019 23:50:38

ამოცანა: პასიანსი

მომხმარებელი: demetrebiwi

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

int main()
{  int i,n,a,b;
  stack <pair<int,int> >gg;
  cin>>n;
  for(i=0;i<=n;i++)
  {
    cin>>a>>b;
    if((!gg.empty())&&(gg.top() first==a||gg.top() second==b))
      {
        gg.pop();
        continue;
      }
  gg.push({a,b})
  }
  cout<<gg.empty()<<endl;
  return 0;
}
PROB_cpp_UID238PID171_a9597d/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID238PID171_a9597d/main.cpp:12:37: error: expected ')' before 'first'
     if((!gg.empty())&&(gg.top() first==a||gg.top() second==b))
                   ^~~~~
PROB_cpp_UID238PID171_a9597d/main.cpp:12:25: error: no match for 'operator&&' (operand types are 'bool' and '__gnu_cxx::__alloc_traits<std::allocator<std::pair<int, int> > >::value_type {aka std::pair<int, int>}')
     if((!gg.empty())&&(gg.top() first==a||gg.top() second==b))
      ~~~~~~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~
PROB_cpp_UID238PID171_a9597d/main.cpp:12:25: note: candidate: operator&&(bool, bool) <built-in>
PROB_cpp_UID238PID171_a9597d/main.cpp:12:25: note:  no known conversion for argument 2 from '__gnu_cxx::__alloc_traits<std::allocator<std::pair<int, int> > >::value_type {aka std::pair<int, int>}' to 'bool'
In file included from /usr/include/c++/6/valarray:587:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:95,
         from PROB_cpp_UID238PID171_a9597d/main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/valarray_after.h:412:5: note: candidate: template<class _Dom1, class _Dom2> std::_Expr<std::_BinClos<std::__logical_and, std::_Expr, std::_Expr, _Dom1, _Dom2>, typename std::__fun<std::__logical_and, typename _Dom1::value_type>::result_type> std::operator&&(const std::_Expr<_Dom1, typename _Dom1::value_type>&, const std::_Expr<_Dom2, typename _Dom2::value_type>&)
   _DEFINE_EXPR_BINARY_OPERATOR(&&, __logical_and)
   ^
/usr/include/c++/6/bits/valarray_after.h:412:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
PROB_cpp_UID238PID171_a9597d/main.cpp:16:12: note:  mismatched types 'const std::_Expr<_Dom1, typename _Dom1::value_type>' and 'bool'
      }
      ^
In file included from /usr/include/c++/6/valarray:587:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:95,
         from PROB_cpp_UID238PID171_a9597d/main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/valarray_after.h:412:5: note: candidate: template<class _Dom> std::_Expr<std::_BinClos<std::__logical_and, std::_Expr, std::_Constant, _Dom, typename _Dom::value_type>, typename std::__fun<std::__logical_and, typename _Dom1::value_type>::result_type> std::operator&&(const std::_Expr<_Dom1, typename _Dom1::value_type>&, const typename _Dom::value_type&)
   _DEFINE_EXPR_BINARY_OPERATOR(&&, __logical_and)
   ^
/usr/include/c++/6/bits/valarray_after.h:412:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
PROB_cpp_UID238PID171_a9597d/main.cpp:16:12: note:  mismatched types 'const std::_Expr<_Dom1, typename _Dom1::value_type>' and 'bool'
      }
      ^
In file included from /usr/include/c++/6/valarray:587:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:95,
         from PROB_cpp_UID238PID171_a9597d/main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/valarray_after.h:412:5: note: candidate: template<class _Dom> std::_Expr<std::_BinClos<std::__logical_and, std::_Constant, std::_Expr, typename _Dom::value_type, _Dom>, typename std::__fun<std::__logical_and, typename _Dom1::value_type>::result_type> std::operator&&(const typename _Dom::value_type&, const std::_Expr<_Dom1, typename _Dom1::value_type>&)
   _DEFINE_EXPR_BINARY_OPERATOR(&&, __logical_and)
   ^
/usr/include/c++/6/bits/valarray_after.h:412:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
PROB_cpp_UID238PID171_a9597d/main.cpp:16:12: note:  '__gnu_cxx::__alloc_traits<std::allocator<std::pair<int, int> > >::value_type {aka std::pair<int, int>}' is not derived from 'const std::_Expr<_Dom1, typename _Dom1::value_type>'
      }
      ^
In file included from /usr/include/c++/6/valarray:587:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:95,
         from PROB_cpp_UID238PID171_a9597d/main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/valarray_after.h:412:5: note: candidate: template<class _Dom> std::_Expr<std::_BinClos<std::__logical_and, std::_Expr, std::_ValArray, _Dom, typename _Dom::value_type>, typename std::__fun<std::__logical_and, typename _Dom1::value_type>::result_type> std::operator&&(const std::_Expr<_Dom1, typename _Dom1::value_type>&, const std::valarray<typename _Dom::value_type>&)
   _DEFINE_EXPR_BINARY_OPERATOR(&&, __logical_and)
   ^
/usr/include/c++/6/bits/valarray_after.h:412:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
PROB_cpp_UID238PID171_a9597d/main.cpp:16:12: note:  mismatched types 'const std::_Expr<_Dom1, typename _Dom1::value_type>' and 'bool'
      }
      ^
In file included from /usr/include/c++/6/valarray:587:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:95,
         from PROB_cpp_UID238PID171_a9597d/main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/valarray_after.h:412:5: note: candidate: template<class _Dom> std::_Expr<std::_BinClos<std::__logical_and, std::_ValArray, std::_Expr, typename _Dom::value_type, _Dom>, typename std::__fun<std::__logical_and, typename _Dom1::value_type>::result_type> std::operator&&(const std::valarray<typename _Dom::value_type>&, const std::_Expr<_Dom1, typename _Dom1::value_type>&)
   _DEFINE_EXPR_BINARY_OPERATOR(&&, __logical_and)
   ^
/usr/include/c++/6/bits/valarray_after.h:412:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
PROB_cpp_UID238PID171_a9597d/main.cpp:16:12: note:  '__gnu_cxx::__alloc_traits<std::allocator<std::pair<int, int> > >::value_type {aka std::pair<int, int>}' is not derived from 'const std::_Expr<_Dom1, typename _Dom1::value_type>'
      }
      ^
In file included from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:95:0,
         from PROB_cpp_UID238PID171_a9597d/main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/valarray:1177:1: note: candidate: template<class _Tp> std::_Expr<std::_BinClos<std::__logical_and, std::_ValArray, std::_ValArray, _Tp, _Tp>, typename std::__fun<std::__logical_and, _Tp>::result_type> std::operator&&(const std::valarray<_Tp>&, const std::valarray<_Tp>&)
 _DEFINE_BINARY_OPERATOR(&&, __logical_and)
 ^
/usr/include/c++/6/valarray:1177:1: note:  template argument deduction/substitution failed:
PROB_cpp_UID238PID171_a9597d/main.cpp:16:12: note:  mismatched types 'const std::valarray<_Tp>' and 'bool'
      }
      ^
In file included from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:95:0,
         from PROB_cpp_UID238PID171_a9597d/main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/valarray:1177:1: note: candidate: template<class _Tp> std::_Expr<std::_BinClos<std::__logical_and, std::_ValArray, std::_Constant, _Tp, _Tp>, typename std::__fun<std::__logical_and, _Tp>::result_type> std::operator&&(const std::valarray<_Tp>&, const _Tp&)
 _DEFINE_BINARY_OPERATOR(&&, __logical_and)
 ^
/usr/include/c++/6/valarray:1177:1: note:  template argument deduction/substitution failed:
PROB_cpp_UID238PID171_a9597d/main.cpp:16:12: note:  mismatched types 'const std::valarray<_Tp>' and 'bool'
      }
      ^
In file included from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:95:0,
         from PROB_cpp_UID238PID171_a9597d/main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/valarray:1177:1: note: candidate: template<class _Tp> std::_Expr<std::_BinClos<std::__logical_and, std::_Constant, std::_ValArray, _Tp, _Tp>, typename std::__fun<std::__logical_and, _Tp>::result_type> std::operator&&(const _Tp&, const std::valarray<_Tp>&)
 _DEFINE_BINARY_OPERATOR(&&, __logical_and)
 ^
/usr/include/c++/6/valarray:1177:1: note:  template argument deduction/substitution failed:
PROB_cpp_UID238PID171_a9597d/main.cpp:16:12: note:  '__gnu_cxx::__alloc_traits<std::allocator<std::pair<int, int> > >::value_type {aka std::pair<int, int>}' is not derived from 'const std::valarray<_Tp>'
      }
      ^
PROB_cpp_UID238PID171_a9597d/main.cpp:17:5: error: expected ')' before 'gg'
   gg.push({a,b})
   ^~
PROB_cpp_UID238PID171_a9597d/main.cpp:18:5: error: expected primary-expression before '}' token
   }
   ^