ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 05.12.2019 16:40:46

ამოცანა: ორსიტყვიანი კროსვორდი

მომხმარებელი: Bismut131

ვერდიქტი: ნაწილობრივი ამოხსნა

შეფასება: 40.0 ქულა#include <iostream>
using namespace std;

string a,b,s[30][30];
int i,j,n,k1,k2,ind_a,ind_b;

int main()
{  
  
  cin>>a>>b;
  
  for(i=0;i<b.length();i++){
    for(j=0;j<a.length();j++){
      if(b[i]==a[j]){ind_a=i;ind_b=j;break;}
    }
    if(ind_b==j) break;
  }
  
  for(i=0;i<b.length();i++){
    for(j=0;j<a.length();j++){
      s[i][j]='.';
      if(j==ind_b) s[i][j]=b[k1++];
      if(i==ind_a) s[i][j]=a[k2++];
    }
  }
  
  for(i=0;i<b.length();i++){
    for(j=0;j<a.length();j++){
      cout<<s[i][j];
    }
    cout<<endl;
  }
  return 0;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
B B
გამომავალი მონაცემები
B
თქვენი პასუხი
B
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
ELMR CQIMUWOHAETTTTXONCUGZXGETP
გამომავალი მონაცემები
C...
Q...
I...
M...
U...
W...
O...
H...
A...
ELMR
T...
T...
T...
T...
X...
O...
N...
C...
U...
G...
Z...
X...
G...
E...
T...
P...
თქვენი პასუხი
..C.
..Q.
..I.
ELMR
..U.
..W.
..O.
..H.
..A.
..E.
..T.
..T.
..T.
..T.
..X.
..O.
..N.
..C.
..U.
..G.
..Z.
..X.
..G.
..E.
..T.
..P.
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
BESTSABT IILIFPFZMBJKN
გამომავალი მონაცემები
I.......
I.......
L.......
I.......
F.......
P.......
F.......
Z.......
M.......
BESTSABT
J.......
K.......
N.......
თქვენი პასუხი
I.......
I.......
L.......
I.......
F.......
P.......
F.......
Z.......
M.......
BESTSABT
J.......
K.......
N.......
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
VJCUDTVPQAQ TTLJIWTLNAWDNPCQDCEKI
გამომავალი მონაცემები
.T.........
.T.........
.L.........
VJCUDTVPQAQ
.I.........
.W.........
.T.........
.L.........
.N.........
.A.........
.W.........
.D.........
.N.........
.P.........
.C.........
.Q.........
.D.........
.C.........
.E.........
.K..........
თქვენი პასუხი
VJCUDTVPQAQ
.....T.....
.....L.....
.....J.....
.....I.....
.....W.....
.....T.....
.....L.....
.....N.....
.....A.....
.....W.....
.....D.....
.....N.....
.....P.....
.....C.....
.....Q.....
.....D.....
.....C.....
.....E.....
.....K.....
.....I.....
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
PXVVVEWDYSVVZZ NZHFEYEQUWWTVWNDFFXASM
გამომავალი მონაცემები
.N............
.Z............
.H............
.F............
.E............
.Y............
.E............
.Q............
.U............
.W............
.W............
.T............
.V............
.W............
.N............
.D............
...
თქვენი პასუხი
............N.
PXVVVEWDYSVVZZ
............H.
............F.
............E.
............Y.
............E.
............Q.
............U.
............W.
............W.
............T.
............V.
............W.
............N.
............D.
............F.
....
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
RCNWOOQRGKIFFVRJS SNBRLDFKDVXYTSKNCURPPAHDSAOONX
გამომავალი მონაცემები
S................
N................
B................
RCNWOOQRGKIFFVRJS
L................
D................
F................
K................
D................
V................
X................
Y................
T................
S...........
თქვენი პასუხი
RCNWOOQRGKIFFVRJS
................N
................B
................R
................L
................D
................F
................K
................D
................V
................X
................Y
................T
................S
.......
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
MHGOGZSFOCNHTJVSDNHME FUFQVENBS
გამომავალი მონაცემები
......F..............
......U..............
......F..............
......Q..............
......V..............
......E..............
......N..............
......B..............
MHGOGZSFOCNHTJVSDNHME
თქვენი პასუხი
MHGOGZSFOCNHTJVSDNHME
.......U.............
.......F.............
.......Q.............
.......V.............
.......E.............
.......N.............
.......B.............
.......S.............
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
ONQPZKLTWURSAFHJNZBPJADO XENRMQAEB
გამომავალი მონაცემები
.X......................
.E......................
ONQPZKLTWURSAFHJNZBPJADO
.R......................
.M......................
.Q......................
.A......................
.E......................
.B......................
თქვენი პასუხი
.X......................
.E......................
ONQPZKLTWURSAFHJNZBPJADO
.R......................
.M......................
.Q......................
.A......................
.E......................
.B......................
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
IAJQRVNHEMEUGTLSYMCAWNUXMWO KXAVCZWZRYWILVHTX
გამომავალი მონაცემები
K..........................
X..........................
A..........................
V..........................
C..........................
Z..........................
W..........................
Z..........................
R..........................
თქვენი პასუხი
.......................K...
IAJQRVNHEMEUGTLSYMCAWNUXMWO
.......................A...
.......................V...
.......................C...
.......................Z...
.......................W...
.......................Z...
.......................R...
.......
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
K FCRKFGDMEJEUHPJJHWDBHDYSGX
გამომავალი მონაცემები
F
C
R
K
F
G
D
M
E
J
E
U
H
P
J
J
H
W
D
B
H
D
Y
S
G
X
თქვენი პასუხი
F
C
R
K
F
G
D
M
E
J
E
U
H
P
J
J
H
W
D
B
H
D
Y
S
G
X
ჩეკერის პასუხი
YES