ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 13.01.2019 13:49:55

ამოცანა: ორსიტყვიანი კროსვორდი

მომხმარებელი: merabi07

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა'''def findposition(a, b):
  s = set(a)
  t = set(b)
  intersect = list(s & t)
  sol = intersect[0]
  return sol'''

ans = []
inputs = input().split(' ')
A = inputs[0]
B = inputs[1]
N = len(A)
M = len(B)
counterA = 0
counterB = 0
needbreak = False
'''for x in range(0, N):
  if A[x] == findposition(A, B):
    counterA = x
    break

for y in range(0, M):
  if B[y] == findposition(A, B):
    counterB = y
    break'''

for i in range(N):
  for j in range(M):
    if A[i] == B[j]:
      counterA = i
      counterB = j
      needbreak = True
      break
  if needbreak:
    break

for i in range(M):
  if i == counterB:
    print(A)
  else:
    for j in range(N):
      if j == counterA:
        print(B[i],end='')
      else:
        print(".", end='')
    print()

ტესტები

შემავალი მონაცემები
B B
გამომავალი მონაცემები
B
თქვენი პასუხი
B
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
ELMR CQIMUWOHAETTTTXONCUGZXGETP
გამომავალი მონაცემები
C...
Q...
I...
M...
U...
W...
O...
H...
A...
ELMR
T...
T...
T...
T...
X...
O...
N...
C...
U...
G...
Z...
X...
G...
E...
T...
P...
თქვენი პასუხი
C...
Q...
I...
M...
U...
W...
O...
H...
A...
ELMR
T...
T...
T...
T...
X...
O...
N...
C...
U...
G...
Z...
X...
G...
E...
T...
P...
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
BESTSABT IILIFPFZMBJKN
გამომავალი მონაცემები
I.......
I.......
L.......
I.......
F.......
P.......
F.......
Z.......
M.......
BESTSABT
J.......
K.......
N.......
თქვენი პასუხი
I.......
I.......
L.......
I.......
F.......
P.......
F.......
Z.......
M.......
BESTSABT
J.......
K.......
N.......
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
VJCUDTVPQAQ TTLJIWTLNAWDNPCQDCEKI
გამომავალი მონაცემები
.T.........
.T.........
.L.........
VJCUDTVPQAQ
.I.........
.W.........
.T.........
.L.........
.N.........
.A.........
.W.........
.D.........
.N.........
.P.........
.C.........
.Q.........
.D.........
.C.........
.E.........
.K.........
.I.........
თქვენი პასუხი
.T.........
.T.........
.L.........
VJCUDTVPQAQ
.I.........
.W.........
.T.........
.L.........
.N.........
.A.........
.W.........
.D.........
.N.........
.P.........
.C.........
.Q.........
.D.........
.C.........
.E.........
.K.........
.I.........
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
PXVVVEWDYSVVZZ NZHFEYEQUWWTVWNDFFXASM
გამომავალი მონაცემები
.N............
.Z............
.H............
.F............
.E............
.Y............
.E............
.Q............
.U............
.W............
.W............
.T............
.V............
.W............
.N............
.D............
.F............
.F............
PXVVVEWDYSVVZZ
.A............
.S............
.M............
თქვენი პასუხი
.N............
.Z............
.H............
.F............
.E............
.Y............
.E............
.Q............
.U............
.W............
.W............
.T............
.V............
.W............
.N............
.D............
.F............
.F............
PXVVVEWDYSVVZZ
.A............
.S............
.M............
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
RCNWOOQRGKIFFVRJS SNBRLDFKDVXYTSKNCURPPAHDSAOONX
გამომავალი მონაცემები
S................
N................
B................
RCNWOOQRGKIFFVRJS
L................
D................
F................
K................
D................
V................
X................
Y................
T................
S................
K................
N................
C................
U................
R................
P................
P................
A................
H................
D................
S................
A................
O................
O................
N................
X................
თქვენი პასუხი
S................
N................
B................
RCNWOOQRGKIFFVRJS
L................
D................
F................
K................
D................
V................
X................
Y................
T................
S................
K................
N................
C................
U................
R................
P................
P................
A................
H................
D................
S................
A................
O................
O................
N................
X................
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
MHGOGZSFOCNHTJVSDNHME FUFQVENBS
გამომავალი მონაცემები
......F..............
......U..............
......F..............
......Q..............
......V..............
......E..............
......N..............
......B..............
MHGOGZSFOCNHTJVSDNHME
თქვენი პასუხი
......F..............
......U..............
......F..............
......Q..............
......V..............
......E..............
......N..............
......B..............
MHGOGZSFOCNHTJVSDNHME
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
ONQPZKLTWURSAFHJNZBPJADO XENRMQAEB
გამომავალი მონაცემები
.X......................
.E......................
ONQPZKLTWURSAFHJNZBPJADO
.R......................
.M......................
.Q......................
.A......................
.E......................
.B......................
თქვენი პასუხი
.X......................
.E......................
ONQPZKLTWURSAFHJNZBPJADO
.R......................
.M......................
.Q......................
.A......................
.E......................
.B......................
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
IAJQRVNHEMEUGTLSYMCAWNUXMWO KXAVCZWZRYWILVHTX
გამომავალი მონაცემები
K..........................
X..........................
A..........................
V..........................
C..........................
Z..........................
W..........................
Z..........................
R..........................
Y..........................
W..........................
IAJQRVNHEMEUGTLSYMCAWNUXMWO
L..........................
V..........................
H..........................
T..........................
X..........................
თქვენი პასუხი
K..........................
X..........................
A..........................
V..........................
C..........................
Z..........................
W..........................
Z..........................
R..........................
Y..........................
W..........................
IAJQRVNHEMEUGTLSYMCAWNUXMWO
L..........................
V..........................
H..........................
T..........................
X..........................
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
K FCRKFGDMEJEUHPJJHWDBHDYSGX
გამომავალი მონაცემები
F
C
R
K
F
G
D
M
E
J
E
U
H
P
J
J
H
W
D
B
H
D
Y
S
G
X
თქვენი პასუხი
F
C
R
K
F
G
D
M
E
J
E
U
H
P
J
J
H
W
D
B
H
D
Y
S
G
X
ჩეკერის პასუხი
YES