ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 21.01.2023 14:06:44

ამოცანა: რეგიონების დათვლა

მომხმარებელი: nikolozinika

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int n,pas,raod;
char masv[150][150],maxs;
void functi(int x, int y, char s)
{
 raod++;
	masv[x][y]='.';
	if(masv[x+1][y]==s)
	functi(x+1,y,s);
	if(masv[x-1][y]==s)
	functi(x-1,y,s);
	if(masv[x][y+1]==s)
	functi(x,y+1,s);
	if(masv[x][y-1]==s)
	functi(x,y-1,s);
}
int main()
{
cin>>n;
  for(int i=1; i<=n; i++)
   for(int j=1; j<=n; j++)
		cin>>masv[i][j];
  for(int i=1; i<=n; i++)
	 for(int j=1; j<=n; j++){
	 if(masv[i][j]!='.'){
   maxs=masv[i][j];
	 functi(i,j,maxs);
   raod++;
   }
	 if(raod>1)
	 pas++;
	 raod=0;
	 }
cout<<pas;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
5
RRRBB
GGBBB
BBBRR
BBRRR
RRRRR
გამომავალი მონაცემები
4
თქვენი პასუხი
4
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
15
BBBBBGGRRRGRGGG
BBBBBGGRRRGGGGG
GBBBBBBBRRGGGGG
GBBBBBBBBRGGGGG
GGBBBBBBBRRRRGG
RGBBBBBBBRRRRRG
RRRBBBBBBRRRRRG
GRRBBBBBBRRRRRR
GGGGGGBBBRRRRRG
RGGGGGBBBBBRRGG
RRGGGGBBBBBRRRR
GRRGGGBBBBBBBRR
BBBBGGGBBBBBBBB
BBBBGGGBBBBBBBB
GGGGGGGGBBBBBBB
გამომავალი მონაცემები
12
თქვენი პასუხი
12
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
25
BBBBBRRRRRRRRRRRBBBBGBBBB
BBBBBRRRRRRRRRRRBBBBBBBBB
RBBBBBRRRRRRRRRRBBBBBBBBB
RRRBBBBRRRRRRRRRBBBBBBBBB
RRRBBBBRRRRRRRRRRBRBBBBBB
GRRBBBBRRRRRRRRRRBRRRBBBB
GGRRRRBBBRRRRRRRRBBBBBBBB
GGGRRRBBBRRRRRRRRBBBBBBBB
RRGGGGBBBRRRRRRRRBBBBBBBB
BBGGGGBBBBRRRRRRRBB...
გამომავალი მონაცემები
15
თქვენი პასუხი
15
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
35
RRRRRRRRRRRRRBRRGGRGGGGGGBBBGBBBBBB
BRRRRRGRRRRRRBBRRGGGGGGGGGBBBBBBBBB
BBRRRRGGGGRRRBBRRRGGGGGGGGGGGBBBBBB
RBRRRRGGGGRRRBBBRRRRGGGGGGGGGBBBBBB
RBRRRRGGGGRRRBBBRRRRRGGGGGGGGGBBBBB
GBBRRRRGGGGRRGBBBBRRRGGGGGGGGGGBBBB
RRRRRRRGGGGGGGBBBRRRRGGGGGGGGGGGGBB
R...
გამომავალი მონაცემები
36
თქვენი პასუხი
36
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
45
GGGGRBBGGGRRRRRGRRRRBRGBRRRGGBBBRGGGGGGBRRRRG
GGGGGBBBBGGGRRRGRRRRBRGGRRRRGBBBBBBGGGGGGGRRG
GGGGGBBBBBBBBRRGGRRRRRGGGGRRRBBBBBBBBBGGGGRRR
GGGGGGBBBBBBBRRRRRRRRRRRRRRRRBBBBBBBBBBBGGGGR
RRRGGGBBBBBBBBRRRRRRRRRRRRRRRRBBBBBBBBBBBGGGG
BRRRRGBBBBBBBBBRRRRRRRR...
გამომავალი მონაცემები
32
თქვენი პასუხი
32
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
55
BBGGBRGBBBBBGGGGGGBBGGGGBBBBBRGGGGGGBBBRRRGGBBBBGGGGGBB
BBBBBBGBBBBBBBGGGGGGGGGGGBBBBRRGGGGGGBBRRRRGGBBBBGGGGBB
GGBBBBBBBBBBBBGGGGGGGGGGGGBBBBBGGGGGGGBBBBRRRRRBBGGGGBB
BGBBBBBBBBBBBBGGGGGGGGGGGGGGGBBGGGGGGGBBBBBRRRRRRRRRGGG
BGGBBBBBBBBBBBBGGGGGGGGGGGGGG...
გამომავალი მონაცემები
51
თქვენი პასუხი
51
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
65
RRRRRRBBBBBBBGGGGRRBGGGGGBBGGGGGGGRRGGBGGGRRRRRBBGGRRRBRRBBBBBBBB
GGRRRRRBBBBBBGGGGRRRGGGGGGGGGGGGGGGRRRRRRGGRRRRRBBBRRRRRRRRRRRBBB
GGGGRRRRBBBBBGGGGRRRRGGGGGGGGGGGGGGGRRRRRRGRRRRRRBBRRRRRRRRRRRBBB
GGGGGGGRRRBBBBBBBBRRRRRRGGGGGGGGGGGGRRRRRRGGRRRRRRRRRRR...
გამომავალი მონაცემები
38
თქვენი პასუხი
38
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
75
GGBRRRRBBBRGGGRRRGGGGGRRBBRRRRGBRBBBBGGGBBRGGGGGGGRRRBBRGRRGRRGRRRRGGGBGGGR
GGGGGRRBBBRGGGGRRGGGGGRRRRRRRRRRRBRRRGGGGGRRRRGGGGGRRBBRRRRGRRRRRRRRRGBGGGG
GGGGGRRBBBBBGGGGRRGGGGRRRRRRRRRRRRRRRRRRGGGGGGGGGGGRRBBRRRRGGRRRRRRRRRBBGGG
GGGGGRRRRRBBBBBBBRRRRRRRR...
გამომავალი მონაცემები
97
თქვენი პასუხი
97
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
85
GGGRRGGRGGGBBBBBGGGRRBGGGGGGRRRBRRRBBGGGGBRRBBBRRGGBBBBRRGRRBGGGGBBBBGGGGGBBGRRGGBRGB
GGGRRRGRRGGGBBBBBBBBRBGGGGGGGRRRRRRBBGGGGGGRRBBRRRRBBBBBBGGRRGGGGBBBBBBGGGBBBBBBGBBGB
GGGRRRRRRGGGGBBBBBBBBBGGGGGGGGGRRRRRBBGGGGGGGBBBRRGGBBBBBBGRRRGGGGGBBBBBBBBBBBBBB...
გამომავალი მონაცემები
53
თქვენი პასუხი
53
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
100
GRGRRGGBBRBGBRRRRRRRRRGGGBGRRRBBGRGGGGGGGBRRRRRRBRGRBGGGGGGGGGGBBRRRBBBBBRRRRRGBBGGRRRRRRRRRRRGGBBBG
RRGGGGGBBRRGBRGGGRRRRRRGGBBRRRBGGRGGGRRRGBRBBRRRRRRRBBGGGGGGGBBBBBRRGGGGBBBBRRGBBBGGRRRRRRRBRGGGBBBB
GRBGGGGBBRRGGRGBBRRRRRRRGBBBBRBBGRRGGGGGRRRGGRRRRR...
გამომავალი მონაცემები
539
თქვენი პასუხი
539
ჩეკერის პასუხი
YES