ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 24.11.2022 18:57:30

ამოცანა: კემბრიჯი

მომხმარებელი: tsotniko

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include<iostream>
using namespace std;
int n,i;
string s;
main(){
  cin>>s;
  n=s.size();
  for(i=0; i<s; i++){
    if(s[i]!='C' && s[i]!='A' && s[i]!='M' && s[i]!='B' && s[i]!='R' && s[i]!='I' && s[i]!='D' && s[i]!='G' && s[i]!='E') cout<<s[i];
  }
}
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:8:15: error: no match for 'operator<' (operand types are 'int' and 'std::__cxx11::string {aka std::__cxx11::basic_string<char>}')
   for(i=0; i<s; i++){
       ~^~
In file included from /usr/include/c++/6/bits/stl_algobase.h:64:0,
         from /usr/include/c++/6/bits/char_traits.h:39,
         from /usr/include/c++/6/ios:40,
         from /usr/include/c++/6/ostream:38,
         from /usr/include/c++/6/iostream:39,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/stl_pair.h:441:5: note: candidate: template<class _T1, class _T2> constexpr bool std::operator<(const std::pair<_T1, _T2>&, const std::pair<_T1, _T2>&)
   operator<(const pair<_T1, _T2>& __x, const pair<_T1, _T2>& __y)
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/stl_pair.h:441:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:8:16: note:  mismatched types 'const std::pair<_T1, _T2>' and 'int'
   for(i=0; i<s; i++){
        ^
In file included from /usr/include/c++/6/bits/stl_algobase.h:67:0,
         from /usr/include/c++/6/bits/char_traits.h:39,
         from /usr/include/c++/6/ios:40,
         from /usr/include/c++/6/ostream:38,
         from /usr/include/c++/6/iostream:39,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/stl_iterator.h:298:5: note: candidate: template<class _Iterator> bool std::operator<(const std::reverse_iterator<_Iterator>&, const std::reverse_iterator<_Iterator>&)
   operator<(const reverse_iterator<_Iterator>& __x,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/stl_iterator.h:298:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:8:16: note:  mismatched types 'const std::reverse_iterator<_Iterator>' and 'int'
   for(i=0; i<s; i++){
        ^
In file included from /usr/include/c++/6/bits/stl_algobase.h:67:0,
         from /usr/include/c++/6/bits/char_traits.h:39,
         from /usr/include/c++/6/ios:40,
         from /usr/include/c++/6/ostream:38,
         from /usr/include/c++/6/iostream:39,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/stl_iterator.h:355:5: note: candidate: template<class _IteratorL, class _IteratorR> bool std::operator<(const std::reverse_iterator<_Iterator>&, const std::reverse_iterator<_IteratorR>&)
   operator<(const reverse_iterator<_IteratorL>& __x,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/stl_iterator.h:355:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:8:16: note:  mismatched types 'const std::reverse_iterator<_Iterator>' and 'int'
   for(i=0; i<s; i++){
        ^
In file included from /usr/include/c++/6/bits/stl_algobase.h:67:0,
         from /usr/include/c++/6/bits/char_traits.h:39,
         from /usr/include/c++/6/ios:40,
         from /usr/include/c++/6/ostream:38,
         from /usr/include/c++/6/iostream:39,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/stl_iterator.h:1137:5: note: candidate: template<class _IteratorL, class _IteratorR> bool std::operator<(const std::move_iterator<_IteratorL>&, const std::move_iterator<_IteratorR>&)
   operator<(const move_iterator<_IteratorL>& __x,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/stl_iterator.h:1137:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:8:16: note:  mismatched types 'const std::move_iterator<_IteratorL>' and 'int'
   for(i=0; i<s; i++){
        ^
In file included from /usr/include/c++/6/bits/stl_algobase.h:67:0,
         from /usr/include/c++/6/bits/char_traits.h:39,
         from /usr/include/c++/6/ios:40,
         from /usr/include/c++/6/ostream:38,
         from /usr/include/c++/6/iostream:39,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/stl_iterator.h:1143:5: note: candidate: template<class _Iterator> bool std::operator<(const std::move_iterator<_IteratorL>&, const std::move_iterator<_IteratorL>&)
   operator<(const move_iterator<_Iterator>& __x,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/stl_iterator.h:1143:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:8:16: note:  mismatched types 'const std::move_iterator<_IteratorL>' and 'int'
   for(i=0; i<s; i++){
        ^
In file included from /usr/include/c++/6/string:52:0,
         from /usr/include/c++/6/bits/locale_classes.h:40,
         from /usr/include/c++/6/bits/ios_base.h:41,
         from /usr/include/c++/6/ios:42,
         from /usr/include/c++/6/ostream:38,
         from /usr/include/c++/6/iostream:39,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/basic_string.h:5150:5: note: candidate: template<class _CharT, class _Traits, class _Alloc> bool std::operator<(const std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>&, const std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>&)
   operator<(const basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>& __lhs,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/basic_string.h:5150:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:8:16: note:  mismatched types 'const std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>' and 'int'
   for(i=0; i<s; i++){
        ^
In file included from /usr/include/c++/6/string:52:0,
         from /usr/include/c++/6/bits/locale_classes.h:40,
         from /usr/include/c++/6/bits/ios_base.h:41,
         from /usr/include/c++/6/ios:42,
         from /usr/include/c++/6/ostream:38,
         from /usr/include/c++/6/iostream:39,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/basic_string.h:5163:5: note: candidate: template<class _CharT, class _Traits, class _Alloc> bool std::operator<(const std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>&, const _CharT*)
   operator<(const basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>& __lhs,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/basic_string.h:5163:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:8:16: note:  mismatched types 'const std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>' and 'int'
   for(i=0; i<s; i++){
        ^
In file included from /usr/include/c++/6/string:52:0,
         from /usr/include/c++/6/bits/locale_classes.h:40,
         from /usr/include/c++/6/bits/ios_base.h:41,
         from /usr/include/c++/6/ios:42,
         from /usr/include/c++/6/ostream:38,
         from /usr/include/c++/6/iostream:39,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/basic_string.h:5175:5: note: candidate: template<class _CharT, class _Traits, class _Alloc> bool std::operator<(const _CharT*, const std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>&)
   operator<(const _CharT* __lhs,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/basic_string.h:5175:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:8:16: note:  mismatched types 'const _CharT*' and 'int'
   for(i=0; i<s; i++){
        ^
In file included from /usr/include/c++/6/bits/ios_base.h:46:0,
         from /usr/include/c++/6/ios:42,
         from /usr/include/c++/6/ostream:38,
         from /usr/include/c++/6/iostream:39,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/system_error:200:3: note: candidate: bool std::operator<(const std::error_code&, const std::error_code&)
  operator<(const error_code& __lhs, const error_code& __rhs) noexcept
  ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/system_error:200:3: note:  no known conversion for argument 1 from 'int' to 'const std::error_code&'
/usr/include/c++/6/system_error:274:3: note: candidate: bool std::operator<(const std::error_condition&, const std::error_condition&)
  operator<(const error_condition& __lhs,
  ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/system_error:274:3: note:  no known conversion for argument 1 from 'int' to 'const std::error_condition&'
In file included from /usr/include/c++/6/bits/stl_algobase.h:67:0,
         from /usr/include/c++/6/bits/char_traits.h:39,
         from /usr/include/c++/6/ios:40,
         from /usr/include/c++/6/ostream:38,
         from /usr/include/c++/6/iostream:39,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/stl_iterator.h:892:5: note: candidate: template<class _Iterator, class _Container> bool __gnu_cxx::operator<(const __gnu_cxx::__normal_iterator<_Iterator, _Container>&, const __gnu_cxx::__normal_iterator<_Iterator, _Container>&)
   operator<(const __normal_iterator<_Iterator, _Container>& __lhs,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/stl_iterator.h:892:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:8:16: note:  mismatched types 'const __gnu_cxx::__normal_iterator<_Iterator, _Container>' and 'int'
   for(i=0; i<s; i++){
        ^
In file included from /usr/include/c++/6/bits/stl_algobase.h:67:0,
         from /usr/include/c++/6/bits/char_traits.h:39,
         from /usr/include/c++/6/ios:40,
         from /usr/include/c++/6/ostream:38,
         from /usr/include/c++/6/iostream:39,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/stl_iterator.h:885:5: note: candidate: template<class _IteratorL, class _IteratorR, class _Container> bool __gnu_cxx::operator<(const __gnu_cxx::__normal_iterator<_IteratorL, _Container>&, const __gnu_cxx::__normal_iterator<_IteratorR, _Container>&)
   operator<(const __normal_iterator<_IteratorL, _Container>& __lhs,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/stl_iterator.h:885:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:8:16: note:  mismatched types 'const __gnu_cxx::__normal_iterator<_IteratorL, _Container>' and 'int'
   for(i=0; i<s; i++){
        ^