ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 24.11.2022 18:37:53

ამოცანა: სიმბოლოთა შეცვლა

მომხმარებელი: tsotniko

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include<iostream>
using namespace std;
int a,b,i;
string s;
main(){
  cin>>s;
  a=s.size();
  for(i=0; i<a; i++)
  if(s[i]=='@' && s[i+1]=='@') s.replace(i,2,'A');
}
cout<<s;
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:9:51: error: no matching function for call to 'std::__cxx11::basic_string<char>::replace(int&, int, char)'
   if(s[i]=='@' && s[i+1]=='@') s.replace(i,2,'A');
                          ^
In file included from /usr/include/c++/6/string:52:0,
         from /usr/include/c++/6/bits/locale_classes.h:40,
         from /usr/include/c++/6/bits/ios_base.h:41,
         from /usr/include/c++/6/ios:42,
         from /usr/include/c++/6/ostream:38,
         from /usr/include/c++/6/iostream:39,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/basic_string.h:1708:7: note: candidate: std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>& std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::replace(std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::size_type, std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::size_type, const _CharT*) [with _CharT = char; _Traits = std::char_traits<char>; _Alloc = std::allocator<char>; std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::size_type = long unsigned int] <near match>
    replace(size_type __pos, size_type __n1, const _CharT* __s)
    ^~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/basic_string.h:1708:7: note:  conversion of argument 3 would be ill-formed:
main.cpp:9:51: error: invalid conversion from 'char' to 'const char*' [-fpermissive]
   if(s[i]=='@' && s[i+1]=='@') s.replace(i,2,'A');
                          ^
In file included from /usr/include/c++/6/string:52:0,
         from /usr/include/c++/6/bits/locale_classes.h:40,
         from /usr/include/c++/6/bits/ios_base.h:41,
         from /usr/include/c++/6/ios:42,
         from /usr/include/c++/6/ostream:38,
         from /usr/include/c++/6/iostream:39,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/basic_string.h:1636:7: note: candidate: std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>& std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::replace(std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::size_type, std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::size_type, const std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>&) [with _CharT = char; _Traits = std::char_traits<char>; _Alloc = std::allocator<char>; std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::size_type = long unsigned int]
    replace(size_type __pos, size_type __n, const basic_string& __str)
    ^~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/basic_string.h:1636:7: note:  no known conversion for argument 3 from 'char' to 'const std::__cxx11::basic_string<char>&'
/usr/include/c++/6/bits/basic_string.h:1658:7: note: candidate: std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>& std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::replace(std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::size_type, std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::size_type, const std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>&, std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::size_type, std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::size_type) [with _CharT = char; _Traits = std::char_traits<char>; _Alloc = std::allocator<char>; std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::size_type = long unsigned int]
    replace(size_type __pos1, size_type __n1, const basic_string& __str,
    ^~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/basic_string.h:1658:7: note:  candidate expects 5 arguments, 3 provided
/usr/include/c++/6/bits/basic_string.h:1683:7: note: candidate: std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>& std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::replace(std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::size_type, std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::size_type, const _CharT*, std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::size_type) [with _CharT = char; _Traits = std::char_traits<char>; _Alloc = std::allocator<char>; std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::size_type = long unsigned int]
    replace(size_type __pos, size_type __n1, const _CharT* __s,
    ^~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/basic_string.h:1683:7: note:  candidate expects 4 arguments, 3 provided
/usr/include/c++/6/bits/basic_string.h:1732:7: note: candidate: std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>& std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::replace(std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::size_type, std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::size_type, std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::size_type, _CharT) [with _CharT = char; _Traits = std::char_traits<char>; _Alloc = std::allocator<char>; std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::size_type = long unsigned int]
    replace(size_type __pos, size_type __n1, size_type __n2, _CharT __c)
    ^~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/basic_string.h:1732:7: note:  candidate expects 4 arguments, 3 provided
/usr/include/c++/6/bits/basic_string.h:1750:7: note: candidate: std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>& std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::replace(std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::__const_iterator, std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::__const_iterator, const std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>&) [with _CharT = char; _Traits = std::char_traits<char>; _Alloc = std::allocator<char>; std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::__const_iterator = __gnu_cxx::__normal_iterator<const char*, std::__cxx11::basic_string<char> >; typename __gnu_cxx::__alloc_traits<typename __gnu_cxx::__alloc_traits<_Alloc>::rebind<_CharT>::other>::const_pointer = const char*]
    replace(__const_iterator __i1, __const_iterator __i2,
    ^~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/basic_string.h:1750:7: note:  no known conversion for argument 1 from 'int' to 'std::__cxx11::basic_string<char>::__const_iterator {aka __gnu_cxx::__normal_iterator<const char*, std::__cxx11::basic_string<char> >}'
/usr/include/c++/6/bits/basic_string.h:1770:7: note: candidate: std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>& std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::replace(std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::__const_iterator, std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::__const_iterator, const _CharT*, std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::size_type) [with _CharT = char; _Traits = std::char_traits<char>; _Alloc = std::allocator<char>; std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::__const_iterator = __gnu_cxx::__normal_iterator<const char*, std::__cxx11::basic_string<char> >; typename __gnu_cxx::__alloc_traits<typename __gnu_cxx::__alloc_traits<_Alloc>::rebind<_CharT>::other>::const_pointer = const char*; std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::size_type = long unsigned int]
    replace(__const_iterator __i1, __const_iterator __i2,
    ^~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/basic_string.h:1770:7: note:  candidate expects 4 arguments, 3 provided
/usr/include/c++/6/bits/basic_string.h:1792:7: note: candidate: std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>& std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::replace(std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::__const_iterator, std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::__const_iterator, const _CharT*) [with _CharT = char; _Traits = std::char_traits<char>; _Alloc = std::allocator<char>; std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::__const_iterator = __gnu_cxx::__normal_iterator<const char*, std::__cxx11::basic_string<char> >; typename __gnu_cxx::__alloc_traits<typename __gnu_cxx::__alloc_traits<_Alloc>::rebind<_CharT>::other>::const_pointer = const char*]
    replace(__const_iterator __i1, __const_iterator __i2, const _CharT* __s)
    ^~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/basic_string.h:1792:7: note:  no known conversion for argument 1 from 'int' to 'std::__cxx11::basic_string<char>::__const_iterator {aka __gnu_cxx::__normal_iterator<const char*, std::__cxx11::basic_string<char> >}'
/usr/include/c++/6/bits/basic_string.h:1813:7: note: candidate: std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>& std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::replace(std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::__const_iterator, std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::__const_iterator, std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::size_type, _CharT) [with _CharT = char; _Traits = std::char_traits<char>; _Alloc = std::allocator<char>; std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::__const_iterator = __gnu_cxx::__normal_iterator<const char*, std::__cxx11::basic_string<char> >; typename __gnu_cxx::__alloc_traits<typename __gnu_cxx::__alloc_traits<_Alloc>::rebind<_CharT>::other>::const_pointer = const char*; std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::size_type = long unsigned int]
    replace(__const_iterator __i1, __const_iterator __i2, size_type __n,
    ^~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/basic_string.h:1813:7: note:  candidate expects 4 arguments, 3 provided
/usr/include/c++/6/bits/basic_string.h:1840:9: note: candidate: template<class _InputIterator, class> std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>& std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::replace(std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::const_iterator, std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::const_iterator, _InputIterator, _InputIterator) [with _InputIterator = _InputIterator; <template-parameter-2-2> = <template-parameter-1-2>; _CharT = char; _Traits = std::char_traits<char>; _Alloc = std::allocator<char>]
     replace(const_iterator __i1, const_iterator __i2,
     ^~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/basic_string.h:1840:9: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:9:51: note:  candidate expects 4 arguments, 3 provided
   if(s[i]=='@' && s[i+1]=='@') s.replace(i,2,'A');
                          ^
In file included from /usr/include/c++/6/string:52:0,
         from /usr/include/c++/6/bits/locale_classes.h:40,
         from /usr/include/c++/6/bits/ios_base.h:41,
         from /usr/include/c++/6/ios:42,
         from /usr/include/c++/6/ostream:38,
         from /usr/include/c++/6/iostream:39,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/basic_string.h:1870:7: note: candidate: std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>& std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::replace(std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::__const_iterator, std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::__const_iterator, _CharT*, _CharT*) [with _CharT = char; _Traits = std::char_traits<char>; _Alloc = std::allocator<char>; std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::__const_iterator = __gnu_cxx::__normal_iterator<const char*, std::__cxx11::basic_string<char> >; typename __gnu_cxx::__alloc_traits<typename __gnu_cxx::__alloc_traits<_Alloc>::rebind<_CharT>::other>::const_pointer = const char*]
    replace(__const_iterator __i1, __const_iterator __i2,
    ^~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/basic_string.h:1870:7: note:  candidate expects 4 arguments, 3 provided
/usr/include/c++/6/bits/basic_string.h:1881:7: note: candidate: std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>& std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::replace(std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::__const_iterator, std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::__const_iterator, const _CharT*, const _CharT*) [with _CharT = char; _Traits = std::char_traits<char>; _Alloc = std::allocator<char>; std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::__const_iterator = __gnu_cxx::__normal_iterator<const char*, std::__cxx11::basic_string<char> >; typename __gnu_cxx::__alloc_traits<typename __gnu_cxx::__alloc_traits<_Alloc>::rebind<_CharT>::other>::const_pointer = const char*]
    replace(__const_iterator __i1, __const_iterator __i2,
    ^~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/basic_string.h:1881:7: note:  candidate expects 4 arguments, 3 provided
/usr/include/c++/6/bits/basic_string.h:1892:7: note: candidate: std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>& std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::replace(std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::__const_iterator, std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::__const_iterator, std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::iterator, std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::iterator) [with _CharT = char; _Traits = std::char_traits<char>; _Alloc = std::allocator<char>; std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::__const_iterator = __gnu_cxx::__normal_iterator<const char*, std::__cxx11::basic_string<char> >; typename __gnu_cxx::__alloc_traits<typename __gnu_cxx::__alloc_traits<_Alloc>::rebind<_CharT>::other>::const_pointer = const char*; std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::iterator = __gnu_cxx::__normal_iterator<char*, std::__cxx11::basic_string<char> >; typename __gnu_cxx::__alloc_traits<typename __gnu_cxx::__alloc_traits<_Alloc>::rebind<_CharT>::other>::pointer = char*]
    replace(__const_iterator __i1, __const_iterator __i2,
    ^~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/basic_string.h:1892:7: note:  candidate expects 4 arguments, 3 provided
/usr/include/c++/6/bits/basic_string.h:1903:7: note: candidate: std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>& std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::replace(std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::__const_iterator, std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::__const_iterator, std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::const_iterator, std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::const_iterator) [with _CharT = char; _Traits = std::char_traits<char>; _Alloc = std::allocator<char>; std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::__const_iterator = __gnu_cxx::__normal_iterator<const char*, std::__cxx11::basic_string<char> >; typename __gnu_cxx::__alloc_traits<typename __gnu_cxx::__alloc_traits<_Alloc>::rebind<_CharT>::other>::const_pointer = const char*; std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::const_iterator = __gnu_cxx::__normal_iterator<const char*, std::__cxx11::basic_string<char> >]
    replace(__const_iterator __i1, __const_iterator __i2,
    ^~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/basic_string.h:1903:7: note:  candidate expects 4 arguments, 3 provided
/usr/include/c++/6/bits/basic_string.h:1928:21: note: candidate: std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>& std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::replace(std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::const_iterator, std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::const_iterator, std::initializer_list<_Tp>) [with _CharT = char; _Traits = std::char_traits<char>; _Alloc = std::allocator<char>; std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::const_iterator = __gnu_cxx::__normal_iterator<const char*, std::__cxx11::basic_string<char> >; typename __gnu_cxx::__alloc_traits<typename __gnu_cxx::__alloc_traits<_Alloc>::rebind<_CharT>::other>::const_pointer = const char*]
    basic_string& replace(const_iterator __i1, const_iterator __i2,
           ^~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/basic_string.h:1928:21: note:  no known conversion for argument 1 from 'int' to 'std::__cxx11::basic_string<char>::const_iterator {aka __gnu_cxx::__normal_iterator<const char*, std::__cxx11::basic_string<char> >}'
main.cpp: At global scope:
main.cpp:11:1: error: 'cout' does not name a type
 cout<<s;
 ^~~~