ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 09.10.2019 17:23:05

ამოცანა: აკვარიუმი

მომხმარებელი: saxel

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
using namespace std;
int main () {
 int a
 cin >>a;
 if (a*3>5){
 	cout <<"YES "
 	cout << a-1
 }
 else {
 cout >>"NO"}
}
PROB_cpp_UID736PID25_85a565/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID736PID25_85a565/main.cpp:5:3: error: expected initializer before 'cin'
  cin >>a;
  ^~~
PROB_cpp_UID736PID25_85a565/main.cpp:6:7: error: 'a' was not declared in this scope
  if (a*3>5){
    ^
PROB_cpp_UID736PID25_85a565/main.cpp:8:4: error: expected ';' before 'cout'
  cout << a-1
  ^~~~
PROB_cpp_UID736PID25_85a565/main.cpp:11:8: error: no match for 'operator>>' (operand types are 'std::ostream {aka std::basic_ostream<char>}' and 'const char [3]')
  cout >>"NO"}
  ~~~~~^~~~~~
In file included from /usr/include/c++/6/string:53:0,
         from /usr/include/c++/6/bits/locale_classes.h:40,
         from /usr/include/c++/6/bits/ios_base.h:41,
         from /usr/include/c++/6/ios:42,
         from /usr/include/c++/6/ostream:38,
         from /usr/include/c++/6/iostream:39,
         from PROB_cpp_UID736PID25_85a565/main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/basic_string.tcc:1437:5: note: candidate: template<class _CharT, class _Traits, class _Alloc> std::basic_istream<_CharT, _Traits>& std::operator>>(std::basic_istream<_CharT, _Traits>&, std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>&)
   operator>>(basic_istream<_CharT, _Traits>& __in,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/basic_string.tcc:1437:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
PROB_cpp_UID736PID25_85a565/main.cpp:11:10: note:  'std::ostream {aka std::basic_ostream<char>}' is not derived from 'std::basic_istream<_CharT, _Traits>'
  cout >>"NO"}
     ^~~~
In file included from /usr/include/c++/6/istream:934:0,
         from /usr/include/c++/6/iostream:40,
         from PROB_cpp_UID736PID25_85a565/main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/istream.tcc:955:5: note: candidate: template<class _CharT2, class _Traits2> std::basic_istream<_CharT, _Traits>& std::operator>>(std::basic_istream<_CharT, _Traits>&, _CharT2*)
   operator>>(basic_istream<_CharT, _Traits>& __in, _CharT* __s)
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/istream.tcc:955:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
PROB_cpp_UID736PID25_85a565/main.cpp:11:10: note:  'std::ostream {aka std::basic_ostream<char>}' is not derived from 'std::basic_istream<_CharT, _Traits>'
  cout >>"NO"}
     ^~~~
In file included from /usr/include/c++/6/istream:934:0,
         from /usr/include/c++/6/iostream:40,
         from PROB_cpp_UID736PID25_85a565/main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/istream.tcc:923:5: note: candidate: template<class _CharT, class _Traits> std::basic_istream<_CharT, _Traits>& std::operator>>(std::basic_istream<_CharT, _Traits>&, _CharT&)
   operator>>(basic_istream<_CharT, _Traits>& __in, _CharT& __c)
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/istream.tcc:923:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
PROB_cpp_UID736PID25_85a565/main.cpp:11:10: note:  'std::ostream {aka std::basic_ostream<char>}' is not derived from 'std::basic_istream<_CharT, _Traits>'
  cout >>"NO"}
     ^~~~
In file included from /usr/include/c++/6/iostream:40:0,
         from PROB_cpp_UID736PID25_85a565/main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/istream:756:5: note: candidate: template<class _Traits> std::basic_istream<char, _Traits>& std::operator>>(std::basic_istream<char, _Traits>&, unsigned char&)
   operator>>(basic_istream<char, _Traits>& __in, unsigned char& __c)
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/istream:756:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
PROB_cpp_UID736PID25_85a565/main.cpp:11:10: note:  'std::ostream {aka std::basic_ostream<char>}' is not derived from 'std::basic_istream<char, _Traits>'
  cout >>"NO"}
     ^~~~
In file included from /usr/include/c++/6/iostream:40:0,
         from PROB_cpp_UID736PID25_85a565/main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/istream:761:5: note: candidate: template<class _Traits> std::basic_istream<char, _Traits>& std::operator>>(std::basic_istream<char, _Traits>&, signed char&)
   operator>>(basic_istream<char, _Traits>& __in, signed char& __c)
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/istream:761:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
PROB_cpp_UID736PID25_85a565/main.cpp:11:10: note:  'std::ostream {aka std::basic_ostream<char>}' is not derived from 'std::basic_istream<char, _Traits>'
  cout >>"NO"}
     ^~~~
In file included from /usr/include/c++/6/iostream:40:0,
         from PROB_cpp_UID736PID25_85a565/main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/istream:803:5: note: candidate: template<class _Traits> std::basic_istream<char, _Traits>& std::operator>>(std::basic_istream<char, _Traits>&, unsigned char*)
   operator>>(basic_istream<char, _Traits>& __in, unsigned char* __s)
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/istream:803:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
PROB_cpp_UID736PID25_85a565/main.cpp:11:10: note:  'std::ostream {aka std::basic_ostream<char>}' is not derived from 'std::basic_istream<char, _Traits>'
  cout >>"NO"}
     ^~~~
In file included from /usr/include/c++/6/iostream:40:0,
         from PROB_cpp_UID736PID25_85a565/main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/istream:808:5: note: candidate: template<class _Traits> std::basic_istream<char, _Traits>& std::operator>>(std::basic_istream<char, _Traits>&, signed char*)
   operator>>(basic_istream<char, _Traits>& __in, signed char* __s)
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/istream:808:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
PROB_cpp_UID736PID25_85a565/main.cpp:11:10: note:  'std::ostream {aka std::basic_ostream<char>}' is not derived from 'std::basic_istream<char, _Traits>'
  cout >>"NO"}
     ^~~~
In file included from /usr/include/c++/6/iostream:40:0,
         from PROB_cpp_UID736PID25_85a565/main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/istream:924:5: note: candidate: template<class _CharT, class _Traits, class _Tp> std::basic_istream<_CharT, _Traits>& std::operator>>(std::basic_istream<_CharT, _Traits>&&, _Tp&)
   operator>>(basic_istream<_CharT, _Traits>&& __is, _Tp& __x)
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/istream:924:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
PROB_cpp_UID736PID25_85a565/main.cpp:11:10: note:  'std::ostream {aka std::basic_ostream<char>}' is not derived from 'std::basic_istream<_CharT, _Traits>'
  cout >>"NO"}
     ^~~~