ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 09.10.2019 17:22:26

ამოცანა: ხურდა

მომხმარებელი: giorgi123321

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>

using namespace std;

int a,b,c,d;

int main(){
  
cin>>a>>b>c>>d;
  
if(a<=c){
  
cout<<(a*100+b)-(c*100+d)
  
 }else{
  
cout<<"naklebia fassze"<<endl;
  
}
  

}
PROB_cpp_UID685PID123_920bf8/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID685PID123_920bf8/main.cpp:9:10: error: no match for 'operator>' (operand types are 'std::basic_istream<char>::__istream_type {aka std::basic_istream<char>}' and 'int')
 cin>>a>>b>c>>d;
 ~~~~~~~~~^~~~~
PROB_cpp_UID685PID123_920bf8/main.cpp:9:10: note: candidate: operator>(int, int) <built-in>
PROB_cpp_UID685PID123_920bf8/main.cpp:9:10: note:  no known conversion for argument 1 from 'std::basic_istream<char>::__istream_type {aka std::basic_istream<char>}' to 'int'
In file included from /usr/include/c++/6/bits/stl_algobase.h:64:0,
         from /usr/include/c++/6/bits/char_traits.h:39,
         from /usr/include/c++/6/ios:40,
         from /usr/include/c++/6/ostream:38,
         from /usr/include/c++/6/iostream:39,
         from PROB_cpp_UID685PID123_920bf8/main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/stl_pair.h:454:5: note: candidate: template<class _T1, class _T2> constexpr bool std::operator>(const std::pair<_T1, _T2>&, const std::pair<_T1, _T2>&)
   operator>(const pair<_T1, _T2>& __x, const pair<_T1, _T2>& __y)
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/stl_pair.h:454:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
PROB_cpp_UID685PID123_920bf8/main.cpp:9:14: note:  'std::basic_istream<char>::__istream_type {aka std::basic_istream<char>}' is not derived from 'const std::pair<_T1, _T2>'
 cin>>a>>b>c>>d;
       ^
In file included from /usr/include/c++/6/bits/stl_algobase.h:67:0,
         from /usr/include/c++/6/bits/char_traits.h:39,
         from /usr/include/c++/6/ios:40,
         from /usr/include/c++/6/ostream:38,
         from /usr/include/c++/6/iostream:39,
         from PROB_cpp_UID685PID123_920bf8/main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/stl_iterator.h:310:5: note: candidate: template<class _Iterator> bool std::operator>(const std::reverse_iterator<_Iterator>&, const std::reverse_iterator<_Iterator>&)
   operator>(const reverse_iterator<_Iterator>& __x,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/stl_iterator.h:310:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
PROB_cpp_UID685PID123_920bf8/main.cpp:9:14: note:  'std::basic_istream<char>::__istream_type {aka std::basic_istream<char>}' is not derived from 'const std::reverse_iterator<_Iterator>'
 cin>>a>>b>c>>d;
       ^
In file included from /usr/include/c++/6/bits/stl_algobase.h:67:0,
         from /usr/include/c++/6/bits/char_traits.h:39,
         from /usr/include/c++/6/ios:40,
         from /usr/include/c++/6/ostream:38,
         from /usr/include/c++/6/iostream:39,
         from PROB_cpp_UID685PID123_920bf8/main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/stl_iterator.h:367:5: note: candidate: template<class _IteratorL, class _IteratorR> bool std::operator>(const std::reverse_iterator<_Iterator>&, const std::reverse_iterator<_IteratorR>&)
   operator>(const reverse_iterator<_IteratorL>& __x,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/stl_iterator.h:367:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
PROB_cpp_UID685PID123_920bf8/main.cpp:9:14: note:  'std::basic_istream<char>::__istream_type {aka std::basic_istream<char>}' is not derived from 'const std::reverse_iterator<_Iterator>'
 cin>>a>>b>c>>d;
       ^
In file included from /usr/include/c++/6/bits/stl_algobase.h:67:0,
         from /usr/include/c++/6/bits/char_traits.h:39,
         from /usr/include/c++/6/ios:40,
         from /usr/include/c++/6/ostream:38,
         from /usr/include/c++/6/iostream:39,
         from PROB_cpp_UID685PID123_920bf8/main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/stl_iterator.h:1161:5: note: candidate: template<class _IteratorL, class _IteratorR> bool std::operator>(const std::move_iterator<_IteratorL>&, const std::move_iterator<_IteratorR>&)
   operator>(const move_iterator<_IteratorL>& __x,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/stl_iterator.h:1161:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
PROB_cpp_UID685PID123_920bf8/main.cpp:9:14: note:  'std::basic_istream<char>::__istream_type {aka std::basic_istream<char>}' is not derived from 'const std::move_iterator<_IteratorL>'
 cin>>a>>b>c>>d;
       ^
In file included from /usr/include/c++/6/bits/stl_algobase.h:67:0,
         from /usr/include/c++/6/bits/char_traits.h:39,
         from /usr/include/c++/6/ios:40,
         from /usr/include/c++/6/ostream:38,
         from /usr/include/c++/6/iostream:39,
         from PROB_cpp_UID685PID123_920bf8/main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/stl_iterator.h:1167:5: note: candidate: template<class _Iterator> bool std::operator>(const std::move_iterator<_IteratorL>&, const std::move_iterator<_IteratorL>&)
   operator>(const move_iterator<_Iterator>& __x,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/stl_iterator.h:1167:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
PROB_cpp_UID685PID123_920bf8/main.cpp:9:14: note:  'std::basic_istream<char>::__istream_type {aka std::basic_istream<char>}' is not derived from 'const std::move_iterator<_IteratorL>'
 cin>>a>>b>c>>d;
       ^
In file included from /usr/include/c++/6/string:52:0,
         from /usr/include/c++/6/bits/locale_classes.h:40,
         from /usr/include/c++/6/bits/ios_base.h:41,
         from /usr/include/c++/6/ios:42,
         from /usr/include/c++/6/ostream:38,
         from /usr/include/c++/6/iostream:39,
         from PROB_cpp_UID685PID123_920bf8/main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/basic_string.h:5188:5: note: candidate: template<class _CharT, class _Traits, class _Alloc> bool std::operator>(const std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>&, const std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>&)
   operator>(const basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>& __lhs,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/basic_string.h:5188:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
PROB_cpp_UID685PID123_920bf8/main.cpp:9:14: note:  'std::basic_istream<char>::__istream_type {aka std::basic_istream<char>}' is not derived from 'const std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>'
 cin>>a>>b>c>>d;
       ^
In file included from /usr/include/c++/6/string:52:0,
         from /usr/include/c++/6/bits/locale_classes.h:40,
         from /usr/include/c++/6/bits/ios_base.h:41,
         from /usr/include/c++/6/ios:42,
         from /usr/include/c++/6/ostream:38,
         from /usr/include/c++/6/iostream:39,
         from PROB_cpp_UID685PID123_920bf8/main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/basic_string.h:5201:5: note: candidate: template<class _CharT, class _Traits, class _Alloc> bool std::operator>(const std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>&, const _CharT*)
   operator>(const basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>& __lhs,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/basic_string.h:5201:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
PROB_cpp_UID685PID123_920bf8/main.cpp:9:14: note:  'std::basic_istream<char>::__istream_type {aka std::basic_istream<char>}' is not derived from 'const std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>'
 cin>>a>>b>c>>d;
       ^
In file included from /usr/include/c++/6/string:52:0,
         from /usr/include/c++/6/bits/locale_classes.h:40,
         from /usr/include/c++/6/bits/ios_base.h:41,
         from /usr/include/c++/6/ios:42,
         from /usr/include/c++/6/ostream:38,
         from /usr/include/c++/6/iostream:39,
         from PROB_cpp_UID685PID123_920bf8/main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/basic_string.h:5213:5: note: candidate: template<class _CharT, class _Traits, class _Alloc> bool std::operator>(const _CharT*, const std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>&)
   operator>(const _CharT* __lhs,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/basic_string.h:5213:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
PROB_cpp_UID685PID123_920bf8/main.cpp:9:14: note:  mismatched types 'const _CharT*' and 'std::basic_istream<char>'
 cin>>a>>b>c>>d;
       ^
PROB_cpp_UID685PID123_920bf8/main.cpp:15:2: error: expected ';' before '}' token
 }else{
 ^