ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 23.09.2022 15:29:09

ამოცანა: შოკოლადის სამი პაკეტი

მომხმარებელი: liza8890

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულაinclude <bits/stdc++.h>
using namespace std;


int k,a,b,c
int main (){
cin >>k>>a>>b>>c;
cout<<a%k+b%k+c%k;}
}
main.cpp:1:1: error: 'include' does not name a type
 include <bits/stdc++.h>
 ^~~~~~~
main.cpp:6:1: error: expected initializer before 'int'
 int main (){
 ^~~
main.cpp:9:1: error: expected declaration before '}' token
 }
 ^