ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 23.09.2022 15:24:29

ამოცანა: შოკოლადის სამი პაკეტი

მომხმარებელი: elenerazmadze

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include
using namesoace std;
int k,a,b,c;
int main() {
  cin<<k<<a<<b<<c;
  cout<<a%k<<b%k<<c%k;
}
main.cpp:1:9: error: #include expects "FILENAME" or <FILENAME>
 #include
     ^
main.cpp:2:7: error: expected nested-name-specifier before 'namesoace'
 using namesoace std;
    ^~~~~~~~~
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:5:5: error: 'cin' was not declared in this scope
   cin<<k<<a<<b<<c;
   ^~~
main.cpp:6:5: error: 'cout' was not declared in this scope
   cout<<a%k<<b%k<<c%k;
   ^~~~