ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 23.09.2022 10:07:22

ამოცანა: კანფეტების ჭამა

მომხმარებელი: TikaKurashvili

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include<iostream>
using namespace std;
main(){
  int N,M,a;
  cin>>N>>M>>a;
  if(a=1 N==M) cout<<"MZIA";
  if(a=2 N==M) cout<<"ZEZVA";
  if(a=1 N>M) cout<<"MZIA;
  if(a=1 N<M) cout<<"ZEZVA"
  if(a=2 N>M) cout<<"MZIA;
  if(a=2 N<M) cout<<"ZEZVA
}
main.cpp:8:23: warning: missing terminating " character
   if(a=1 N>M) cout<<"MZIA;
            ^
main.cpp:8:23: error: missing terminating " character
   if(a=1 N>M) cout<<"MZIA;
            ^~~~~~
main.cpp:10:23: warning: missing terminating " character
   if(a=2 N>M) cout<<"MZIA;
            ^
main.cpp:10:23: error: missing terminating " character
   if(a=2 N>M) cout<<"MZIA;
            ^~~~~~
main.cpp:11:23: warning: missing terminating " character
   if(a=2 N<M) cout<<"ZEZVA
            ^
main.cpp:11:23: error: missing terminating " character
   if(a=2 N<M) cout<<"ZEZVA
            ^~~~~~
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:6:12: error: expected ')' before 'N'
   if(a=1 N==M) cout<<"MZIA";
      ^
main.cpp:7:12: error: expected ')' before 'N'
   if(a=2 N==M) cout<<"ZEZVA";
      ^
main.cpp:8:12: error: expected ')' before 'N'
   if(a=1 N>M) cout<<"MZIA;
      ^
main.cpp:9:5: error: expected primary-expression before 'if'
   if(a=1 N<M) cout<<"ZEZVA"
   ^~