ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 21.09.2022 17:16:09

ამოცანა: ორადგილიანი ნავი

მომხმარებელი: TDolidze

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა #include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
long long ,a,b,c,d,f;

int main() 
{
  cin>>n>>a>>b>>c;
  f = min(a, min(b+c));
  d = max(a, max(b+c));
  if (f+d<n) cout<< "YES "; else cout<"no" ;
}
main.cpp:3:11: error: expected unqualified-id before ',' token
 long long ,a,b,c,d,f;
      ^
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:7:10: error: 'n' was not declared in this scope
   cin>>n>>a>>b>>c;
     ^
main.cpp:8:23: error: no matching function for call to 'min(long long int)'
   f = min(a, min(b+c));
            ^
In file included from /usr/include/c++/6/bits/char_traits.h:39:0,
         from /usr/include/c++/6/ios:40,
         from /usr/include/c++/6/istream:38,
         from /usr/include/c++/6/sstream:38,
         from /usr/include/c++/6/complex:45,
         from /usr/include/c++/6/ccomplex:39,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:52,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/stl_algobase.h:195:5: note: candidate: template<class _Tp> constexpr const _Tp& std::min(const _Tp&, const _Tp&)
   min(const _Tp& __a, const _Tp& __b)
   ^~~
/usr/include/c++/6/bits/stl_algobase.h:195:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:8:23: note:  candidate expects 2 arguments, 1 provided
   f = min(a, min(b+c));
            ^
In file included from /usr/include/c++/6/bits/char_traits.h:39:0,
         from /usr/include/c++/6/ios:40,
         from /usr/include/c++/6/istream:38,
         from /usr/include/c++/6/sstream:38,
         from /usr/include/c++/6/complex:45,
         from /usr/include/c++/6/ccomplex:39,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:52,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/stl_algobase.h:243:5: note: candidate: template<class _Tp, class _Compare> constexpr const _Tp& std::min(const _Tp&, const _Tp&, _Compare)
   min(const _Tp& __a, const _Tp& __b, _Compare __comp)
   ^~~
/usr/include/c++/6/bits/stl_algobase.h:243:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:8:23: note:  candidate expects 3 arguments, 1 provided
   f = min(a, min(b+c));
            ^
In file included from /usr/include/c++/6/algorithm:62:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:65,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/stl_algo.h:3447:5: note: candidate: template<class _Tp> constexpr _Tp std::min(std::initializer_list<_Tp>)
   min(initializer_list<_Tp> __l)
   ^~~
/usr/include/c++/6/bits/stl_algo.h:3447:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:8:23: note:  mismatched types 'std::initializer_list<_Tp>' and 'long long int'
   f = min(a, min(b+c));
            ^
In file included from /usr/include/c++/6/algorithm:62:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:65,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/stl_algo.h:3453:5: note: candidate: template<class _Tp, class _Compare> constexpr _Tp std::min(std::initializer_list<_Tp>, _Compare)
   min(initializer_list<_Tp> __l, _Compare __comp)
   ^~~
/usr/include/c++/6/bits/stl_algo.h:3453:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:8:23: note:  mismatched types 'std::initializer_list<_Tp>' and 'long long int'
   f = min(a, min(b+c));
            ^
main.cpp:9:23: error: no matching function for call to 'max(long long int)'
   d = max(a, max(b+c));
            ^
In file included from /usr/include/c++/6/bits/char_traits.h:39:0,
         from /usr/include/c++/6/ios:40,
         from /usr/include/c++/6/istream:38,
         from /usr/include/c++/6/sstream:38,
         from /usr/include/c++/6/complex:45,
         from /usr/include/c++/6/ccomplex:39,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:52,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/stl_algobase.h:219:5: note: candidate: template<class _Tp> constexpr const _Tp& std::max(const _Tp&, const _Tp&)
   max(const _Tp& __a, const _Tp& __b)
   ^~~
/usr/include/c++/6/bits/stl_algobase.h:219:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:9:23: note:  candidate expects 2 arguments, 1 provided
   d = max(a, max(b+c));
            ^
In file included from /usr/include/c++/6/bits/char_traits.h:39:0,
         from /usr/include/c++/6/ios:40,
         from /usr/include/c++/6/istream:38,
         from /usr/include/c++/6/sstream:38,
         from /usr/include/c++/6/complex:45,
         from /usr/include/c++/6/ccomplex:39,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:52,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/stl_algobase.h:265:5: note: candidate: template<class _Tp, class _Compare> constexpr const _Tp& std::max(const _Tp&, const _Tp&, _Compare)
   max(const _Tp& __a, const _Tp& __b, _Compare __comp)
   ^~~
/usr/include/c++/6/bits/stl_algobase.h:265:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:9:23: note:  candidate expects 3 arguments, 1 provided
   d = max(a, max(b+c));
            ^
In file included from /usr/include/c++/6/algorithm:62:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:65,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/stl_algo.h:3459:5: note: candidate: template<class _Tp> constexpr _Tp std::max(std::initializer_list<_Tp>)
   max(initializer_list<_Tp> __l)
   ^~~
/usr/include/c++/6/bits/stl_algo.h:3459:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:9:23: note:  mismatched types 'std::initializer_list<_Tp>' and 'long long int'
   d = max(a, max(b+c));
            ^
In file included from /usr/include/c++/6/algorithm:62:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:65,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/stl_algo.h:3465:5: note: candidate: template<class _Tp, class _Compare> constexpr _Tp std::max(std::initializer_list<_Tp>, _Compare)
   max(initializer_list<_Tp> __l, _Compare __comp)
   ^~~
/usr/include/c++/6/bits/stl_algo.h:3465:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:9:23: note:  mismatched types 'std::initializer_list<_Tp>' and 'long long int'
   d = max(a, max(b+c));
            ^
main.cpp:10:40: error: no match for 'operator<' (operand types are 'std::ostream {aka std::basic_ostream<char>}' and 'const char [3]')
   if (f+d<n) cout<< "YES "; else cout<"no" ;
                  ~~~~^~~~~
In file included from /usr/include/c++/6/regex:62:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:110,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/regex.h:962:5: note: candidate: template<class _BiIter> bool std::__cxx11::operator<(const std::__cxx11::sub_match<_BiIter>&, const std::__cxx11::sub_match<_BiIter>&)
   operator<(const sub_match<_BiIter>& __lhs, const sub_match<_BiIter>& __rhs)
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/regex.h:962:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:10:41: note:  'std::ostream {aka std::basic_ostream<char>}' is not derived from 'const std::__cxx11::sub_match<_BiIter>'
   if (f+d<n) cout<< "YES "; else cout<"no" ;
                     ^~~~
In file included from /usr/include/c++/6/regex:62:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:110,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/regex.h:1041:5: note: candidate: template<class _Bi_iter, class _Ch_traits, class _Ch_alloc> bool std::__cxx11::operator<(std::__cxx11::__sub_match_string<_Bi_iter, _Ch_traits, _Ch_alloc>&, const std::__cxx11::sub_match<_BiIter>&)
   operator<(const __sub_match_string<_Bi_iter, _Ch_traits, _Ch_alloc>& __lhs,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/regex.h:1041:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:10:41: note:  'std::ostream {aka std::basic_ostream<char>}' is not derived from 'std::__cxx11::__sub_match_string<_Bi_iter, _Ch_traits, _Ch_alloc>'
   if (f+d<n) cout<< "YES "; else cout<"no" ;
                     ^~~~
In file included from /usr/include/c++/6/regex:62:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:110,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/regex.h:1121:5: note: candidate: template<class _Bi_iter, class _Ch_traits, class _Ch_alloc> bool std::__cxx11::operator<(const std::__cxx11::sub_match<_BiIter>&, std::__cxx11::__sub_match_string<_Bi_iter, _Ch_traits, _Ch_alloc>&)
   operator<(const sub_match<_Bi_iter>& __lhs,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/regex.h:1121:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:10:41: note:  'std::ostream {aka std::basic_ostream<char>}' is not derived from 'const std::__cxx11::sub_match<_BiIter>'
   if (f+d<n) cout<< "YES "; else cout<"no" ;
                     ^~~~
In file included from /usr/include/c++/6/regex:62:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:110,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/regex.h:1198:5: note: candidate: template<class _Bi_iter> bool std::__cxx11::operator<(const typename std::iterator_traits<_Iter>::value_type*, const std::__cxx11::sub_match<_BiIter>&)
   operator<(typename iterator_traits<_Bi_iter>::value_type const* __lhs,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/regex.h:1198:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:10:41: note:  mismatched types 'const std::__cxx11::sub_match<_BiIter>' and 'const char [3]'
   if (f+d<n) cout<< "YES "; else cout<"no" ;
                     ^~~~
In file included from /usr/include/c++/6/regex:62:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:110,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/regex.h:1272:5: note: candidate: template<class _Bi_iter> bool std::__cxx11::operator<(const std::__cxx11::sub_match<_BiIter>&, const typename std::iterator_traits<_Iter>::value_type*)
   operator<(const sub_match<_Bi_iter>& __lhs,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/regex.h:1272:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:10:41: note:  'std::ostream {aka std::basic_ostream<char>}' is not derived from 'const std::__cxx11::sub_match<_BiIter>'
   if (f+d<n) cout<< "YES "; else cout<"no" ;
                     ^~~~
In file included from /usr/include/c++/6/regex:62:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:110,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/regex.h:1349:5: note: candidate: template<class _Bi_iter> bool std::__cxx11::operator<(const typename std::iterator_traits<_Iter>::value_type&, const std::__cxx11::sub_match<_BiIter>&)
   operator<(typename iterator_traits<_Bi_iter>::value_type const& __lhs,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/regex.h:1349:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:10:41: note:  mismatched types 'const std::__cxx11::sub_match<_BiIter>' and 'const char [3]'
   if (f+d<n) cout<< "YES "; else cout<"no" ;
                     ^~~~
In file included from /usr/include/c++/6/regex:62:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:110,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/regex.h:1429:5: note: candidate: template<class _Bi_iter> bool std::__cxx11::operator<(const std::__cxx11::sub_match<_BiIter>&, const typename std::iterator_traits<_Iter>::value_type&)
   operator<(const sub_match<_Bi_iter>& __lhs,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/regex.h:1429:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:10:41: note:  'std::ostream {aka std::basic_ostream<char>}' is not derived from 'const std::__cxx11::sub_match<_BiIter>'
   if (f+d<n) cout<< "YES "; else cout<"no" ;
                     ^~~~
In file included from /usr/include/c++/6/bits/stl_algobase.h:64:0,
         from /usr/include/c++/6/bits/char_traits.h:39,
         from /usr/include/c++/6/ios:40,
         from /usr/include/c++/6/istream:38,
         from /usr/include/c++/6/sstream:38,
         from /usr/include/c++/6/complex:45,
         from /usr/include/c++/6/ccomplex:39,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:52,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/stl_pair.h:441:5: note: candidate: template<class _T1, class _T2> constexpr bool std::operator<(const std::pair<_T1, _T2>&, const std::pair<_T1, _T2>&)
   operator<(const pair<_T1, _T2>& __x, const pair<_T1, _T2>& __y)
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/stl_pair.h:441:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:10:41: note:  'std::ostream {aka std::basic_ostream<char>}' is not derived from 'const std::pair<_T1, _T2>'
   if (f+d<n) cout<< "YES "; else cout<"no" ;
                     ^~~~
In file included from /usr/include/c++/6/bits/stl_algobase.h:67:0,
         from /usr/include/c++/6/bits/char_traits.h:39,
         from /usr/include/c++/6/ios:40,
         from /usr/include/c++/6/istream:38,
         from /usr/include/c++/6/sstream:38,
         from /usr/include/c++/6/complex:45,
         from /usr/include/c++/6/ccomplex:39,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:52,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/stl_iterator.h:298:5: note: candidate: template<class _Iterator> bool std::operator<(const std::reverse_iterator<_Iterator>&, const std::reverse_iterator<_Iterator>&)
   operator<(const reverse_iterator<_Iterator>& __x,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/stl_iterator.h:298:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:10:41: note:  'std::ostream {aka std::basic_ostream<char>}' is not derived from 'const std::reverse_iterator<_Iterator>'
   if (f+d<n) cout<< "YES "; else cout<"no" ;
                     ^~~~
In file included from /usr/include/c++/6/bits/stl_algobase.h:67:0,
         from /usr/include/c++/6/bits/char_traits.h:39,
         from /usr/include/c++/6/ios:40,
         from /usr/include/c++/6/istream:38,
         from /usr/include/c++/6/sstream:38,
         from /usr/include/c++/6/complex:45,
         from /usr/include/c++/6/ccomplex:39,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:52,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/stl_iterator.h:355:5: note: candidate: template<class _IteratorL, class _IteratorR> bool std::operator<(const std::reverse_iterator<_Iterator>&, const std::reverse_iterator<_IteratorR>&)
   operator<(const reverse_iterator<_IteratorL>& __x,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/stl_iterator.h:355:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:10:41: note:  'std::ostream {aka std::basic_ostream<char>}' is not derived from 'const std::reverse_iterator<_Iterator>'
   if (f+d<n) cout<< "YES "; else cout<"no" ;
                     ^~~~
In file included from /usr/include/c++/6/bits/stl_algobase.h:67:0,
         from /usr/include/c++/6/bits/char_traits.h:39,
         from /usr/include/c++/6/ios:40,
         from /usr/include/c++/6/istream:38,
         from /usr/include/c++/6/sstream:38,
         from /usr/include/c++/6/complex:45,
         from /usr/include/c++/6/ccomplex:39,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:52,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/stl_iterator.h:1137:5: note: candidate: template<class _IteratorL, class _IteratorR> bool std::operator<(const std::move_iterator<_IteratorL>&, const std::move_iterator<_IteratorR>&)
   operator<(const move_iterator<_IteratorL>& __x,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/stl_iterator.h:1137:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:10:41: note:  'std::ostream {aka std::basic_ostream<char>}' is not derived from 'const std::move_iterator<_IteratorL>'
   if (f+d<n) cout<< "YES "; else cout<"no" ;
                     ^~~~
In file included from /usr/include/c++/6/bits/stl_algobase.h:67:0,
         from /usr/include/c++/6/bits/char_traits.h:39,
         from /usr/include/c++/6/ios:40,
         from /usr/include/c++/6/istream:38,
         from /usr/include/c++/6/sstream:38,
         from /usr/include/c++/6/complex:45,
         from /usr/include/c++/6/ccomplex:39,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:52,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/stl_iterator.h:1143:5: note: candidate: template<class _Iterator> bool std::operator<(const std::move_iterator<_IteratorL>&, const std::move_iterator<_IteratorL>&)
   operator<(const move_iterator<_Iterator>& __x,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/stl_iterator.h:1143:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:10:41: note:  'std::ostream {aka std::basic_ostream<char>}' is not derived from 'const std::move_iterator<_IteratorL>'
   if (f+d<n) cout<< "YES "; else cout<"no" ;
                     ^~~~
In file included from /usr/include/c++/6/string:52:0,
         from /usr/include/c++/6/bits/locale_classes.h:40,
         from /usr/include/c++/6/bits/ios_base.h:41,
         from /usr/include/c++/6/ios:42,
         from /usr/include/c++/6/istream:38,
         from /usr/include/c++/6/sstream:38,
         from /usr/include/c++/6/complex:45,
         from /usr/include/c++/6/ccomplex:39,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:52,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/basic_string.h:5150:5: note: candidate: template<class _CharT, class _Traits, class _Alloc> bool std::operator<(const std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>&, const std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>&)
   operator<(const basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>& __lhs,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/basic_string.h:5150:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:10:41: note:  'std::ostream {aka std::basic_ostream<char>}' is not derived from 'const std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>'
   if (f+d<n) cout<< "YES "; else cout<"no" ;
                     ^~~~
In file included from /usr/include/c++/6/string:52:0,
         from /usr/include/c++/6/bits/locale_classes.h:40,
         from /usr/include/c++/6/bits/ios_base.h:41,
         from /usr/include/c++/6/ios:42,
         from /usr/include/c++/6/istream:38,
         from /usr/include/c++/6/sstream:38,
         from /usr/include/c++/6/complex:45,
         from /usr/include/c++/6/ccomplex:39,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:52,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/basic_string.h:5163:5: note: candidate: template<class _CharT, class _Traits, class _Alloc> bool std::operator<(const std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>&, const _CharT*)
   operator<(const basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>& __lhs,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/basic_string.h:5163:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:10:41: note:  'std::ostream {aka std::basic_ostream<char>}' is not derived from 'const std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>'
   if (f+d<n) cout<< "YES "; else cout<"no" ;
                     ^~~~
In file included from /usr/include/c++/6/string:52:0,
         from /usr/include/c++/6/bits/locale_classes.h:40,
         from /usr/include/c++/6/bits/ios_base.h:41,
         from /usr/include/c++/6/ios:42,
         from /usr/include/c++/6/istream:38,
         from /usr/include/c++/6/sstream:38,
         from /usr/include/c++/6/complex:45,
         from /usr/include/c++/6/ccomplex:39,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:52,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/basic_string.h:5175:5: note: candidate: template<class _CharT, class _Traits, class _Alloc> bool std::operator<(const _CharT*, const std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>&)
   operator<(const _CharT* __lhs,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/basic_string.h:5175:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:10:41: note:  mismatched types 'const _CharT*' and 'std::basic_ostream<char>'
   if (f+d<n) cout<< "YES "; else cout<"no" ;
                     ^~~~
In file included from /usr/include/c++/6/bits/ios_base.h:46:0,
         from /usr/include/c++/6/ios:42,
         from /usr/include/c++/6/istream:38,
         from /usr/include/c++/6/sstream:38,
         from /usr/include/c++/6/complex:45,
         from /usr/include/c++/6/ccomplex:39,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:52,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/system_error:200:3: note: candidate: bool std::operator<(const std::error_code&, const std::error_code&)
  operator<(const error_code& __lhs, const error_code& __rhs) noexcept
  ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/system_error:200:3: note:  no known conversion for argument 1 from 'std::ostream {aka std::basic_ostream<char>}' to 'const std::error_code&'
/usr/include/c++/6/system_error:274:3: note: candidate: bool std::operator<(const std::error_condition&, const std::error_condition&)
  operator<(const error_condition& __lhs,
  ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/system_error:274:3: note:  no known conversion for argument 1 from 'std::ostream {aka std::basic_ostream<char>}' to 'const std::error_condition&'
In file included from /usr/include/c++/6/deque:64:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:68,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/stl_deque.h:291:5: note: candidate: template<class _Tp, class _Ref, class _Ptr> bool std::operator<(const std::_Deque_iterator<_Tp, _Ref, _Ptr>&, const std::_Deque_iterator<_Tp, _Ref, _Ptr>&)
   operator<(const _Deque_iterator<_Tp, _Ref, _Ptr>& __x,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/stl_deque.h:291:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:10:41: note:  'std::ostream {aka std::basic_ostream<char>}' is not derived from 'const std::_Deque_iterator<_Tp, _Ref, _Ptr>'
   if (f+d<n) cout<< "YES "; else cout<"no" ;
                     ^~~~
In file included from /usr/include/c++/6/deque:64:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:68,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/stl_deque.h:299:5: note: candidate: template<class _Tp, class _RefL, class _PtrL, class _RefR, class _PtrR> bool std::operator<(const std::_Deque_iterator<_Tp, _Ref, _Ptr>&, const std::_Deque_iterator<_Tp, _RefR, _PtrR>&)
   operator<(const _Deque_iterator<_Tp, _RefL, _PtrL>& __x,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/stl_deque.h:299:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:10:41: note:  'std::ostream {aka std::basic_ostream<char>}' is not derived from 'const std::_Deque_iterator<_Tp, _Ref, _Ptr>'
   if (f+d<n) cout<< "YES "; else cout<"no" ;
                     ^~~~
In file included from /usr/include/c++/6/deque:64:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:68,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/stl_deque.h:2238:5: note: candidate: template<class _Tp, class _Alloc> bool std::operator<(const std::deque<_Tp, _Alloc>&, const std::deque<_Tp, _Alloc>&)
   operator<(const deque<_Tp, _Alloc>& __x,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/stl_deque.h:2238:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:10:41: note:  'std::ostream {aka std::basic_ostream<char>}' is not derived from 'const std::deque<_Tp, _Alloc>'
   if (f+d<n) cout<< "YES "; else cout<"no" ;
                     ^~~~
In file included from /usr/include/c++/6/tuple:39:0,
         from /usr/include/c++/6/functional:55,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:71,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/array:251:5: note: candidate: template<class _Tp, long unsigned int _Nm> bool std::operator<(const std::array<_Tp, _Nm>&, const std::array<_Tp, _Nm>&)
   operator<(const array<_Tp, _Nm>& __a, const array<_Tp, _Nm>& __b)
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/array:251:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:10:41: note:  'std::ostream {aka std::basic_ostream<char>}' is not derived from 'const std::array<_Tp, _Nm>'
   if (f+d<n) cout<< "YES "; else cout<"no" ;
                     ^~~~
In file included from /usr/include/c++/6/functional:55:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:71,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/tuple:1354:5: note: candidate: template<class ... _TElements, class ... _UElements> constexpr bool std::operator<(const std::tuple<_Elements ...>&, const std::tuple<_Elements ...>&)
   operator<(const tuple<_TElements...>& __t,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/tuple:1354:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:10:41: note:  'std::ostream {aka std::basic_ostream<char>}' is not derived from 'const std::tuple<_Elements ...>'
   if (f+d<n) cout<< "YES "; else cout<"no" ;
                     ^~~~
In file included from /usr/include/c++/6/bits/locale_conv.h:41:0,
         from /usr/include/c++/6/locale:43,
         from /usr/include/c++/6/iomanip:43,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:72,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/unique_ptr.h:684:5: note: candidate: template<class _Tp, class _Dp, class _Up, class _Ep> bool std::operator<(const std::unique_ptr<_Tp, _Dp>&, const std::unique_ptr<_Up, _Ep>&)
   operator<(const unique_ptr<_Tp, _Dp>& __x,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/unique_ptr.h:684:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:10:41: note:  'std::ostream {aka std::basic_ostream<char>}' is not derived from 'const std::unique_ptr<_Tp, _Dp>'
   if (f+d<n) cout<< "YES "; else cout<"no" ;
                     ^~~~
In file included from /usr/include/c++/6/bits/locale_conv.h:41:0,
         from /usr/include/c++/6/locale:43,
         from /usr/include/c++/6/iomanip:43,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:72,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/unique_ptr.h:695:5: note: candidate: template<class _Tp, class _Dp> bool std::operator<(const std::unique_ptr<_Tp, _Dp>&, std::nullptr_t)
   operator<(const unique_ptr<_Tp, _Dp>& __x, nullptr_t)
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/unique_ptr.h:695:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:10:41: note:  'std::ostream {aka std::basic_ostream<char>}' is not derived from 'const std::unique_ptr<_Tp, _Dp>'
   if (f+d<n) cout<< "YES "; else cout<"no" ;
                     ^~~~
In file included from /usr/include/c++/6/bits/locale_conv.h:41:0,
         from /usr/include/c++/6/locale:43,
         from /usr/include/c++/6/iomanip:43,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:72,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/unique_ptr.h:701:5: note: candidate: template<class _Tp, class _Dp> bool std::operator<(std::nullptr_t, const std::unique_ptr<_Tp, _Dp>&)
   operator<(nullptr_t, const unique_ptr<_Tp, _Dp>& __x)
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/unique_ptr.h:701:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:10:41: note:  mismatched types 'const std::unique_ptr<_Tp, _Dp>' and 'const char [3]'
   if (f+d<n) cout<< "YES "; else cout<"no" ;
                     ^~~~
In file included from /usr/include/c++/6/list:63:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:79,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/stl_list.h:1887:5: note: candidate: template<class _Tp, class _Alloc> bool std::operator<(const std::__cxx11::list<_Tp, _Alloc>&, const std::__cxx11::list<_Tp, _Alloc>&)
   operator<(const list<_Tp, _Alloc>& __x, const list<_Tp, _Alloc>& __y)
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/stl_list.h:1887:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:10:41: note:  'std::ostream {aka std::basic_ostream<char>}' is not derived from 'const std::__cxx11::list<_Tp, _Alloc>'
   if (f+d<n) cout<< "YES "; else cout<"no" ;
                     ^~~~
In file included from /usr/include/c++/6/map:60:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:81,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/stl_tree.h:1292:5: note: candidate: template<class _Key, class _Val, class _KeyOfValue, class _Compare, class _Alloc> bool std::operator<(const std::_Rb_tree<_Key, _Val, _KeyOfValue, _Compare, _Alloc>&, const std::_Rb_tree<_Key, _Val, _KeyOfValue, _Compare, _Alloc>&)
   operator<(const _Rb_tree<_Key, _Val, _KeyOfValue, _Compare, _Alloc>& __x,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/stl_tree.h:1292:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:10:41: note:  'std::ostream {aka std::basic_ostream<char>}' is not derived from 'const std::_Rb_tree<_Key, _Val, _KeyOfValue, _Compare, _Alloc>'
   if (f+d<n) cout<< "YES "; else cout<"no" ;
                     ^~~~
In file included from /usr/include/c++/6/map:61:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:81,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/stl_map.h:1328:5: note: candidate: template<class _Key, class _Tp, class _Compare, class _Alloc> bool std::operator<(const std::map<_Key, _Tp, _Compare, _Alloc>&, const std::map<_Key, _Tp, _Compare, _Alloc>&)
   operator<(const map<_Key, _Tp, _Compare, _Alloc>& __x,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/stl_map.h:1328:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:10:41: note:  'std::ostream {aka std::basic_ostream<char>}' is not derived from 'const std::map<_Key, _Tp, _Compare, _Alloc>'
   if (f+d<n) cout<< "YES "; else cout<"no" ;
                     ^~~~
In file included from /usr/include/c++/6/map:62:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:81,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/stl_multimap.h:993:5: note: candidate: template<class _Key, class _Tp, class _Compare, class _Alloc> bool std::operator<(const std::multimap<_Key, _Tp, _Compare, _Alloc>&, const std::multimap<_Key, _Tp, _Compare, _Alloc>&)
   operator<(const multimap<_Key, _Tp, _Compare, _Alloc>& __x,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/stl_multimap.h:993:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:10:41: note:  'std::ostream {aka std::basic_ostream<char>}' is not derived from 'const std::multimap<_Key, _Tp, _Compare, _Alloc>'
   if (f+d<n) cout<< "YES "; else cout<"no" ;
                     ^~~~
In file included from /usr/include/c++/6/bits/shared_ptr.h:52:0,
         from /usr/include/c++/6/memory:82,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:82,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/shared_ptr_base.h:1218:5: note: candidate: template<class _Tp1, class _Tp2, __gnu_cxx::_Lock_policy _Lp> bool std::operator<(const std::__shared_ptr<_Tp1, _Lp>&, const std::__shared_ptr<_Tp2, _Lp>&)
   operator<(const __shared_ptr<_Tp1, _Lp>& __a,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/shared_ptr_base.h:1218:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:10:41: note:  'std::ostream {aka std::basic_ostream<char>}' is not derived from 'const std::__shared_ptr<_Tp1, _Lp>'
   if (f+d<n) cout<< "YES "; else cout<"no" ;
                     ^~~~
In file included from /usr/include/c++/6/bits/shared_ptr.h:52:0,
         from /usr/include/c++/6/memory:82,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:82,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/shared_ptr_base.h:1227:5: note: candidate: template<class _Tp, __gnu_cxx::_Lock_policy _Lp> bool std::operator<(const std::__shared_ptr<_Tp, _Lp>&, std::nullptr_t)
   operator<(const __shared_ptr<_Tp, _Lp>& __a, nullptr_t) noexcept
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/shared_ptr_base.h:1227:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:10:41: note:  'std::ostream {aka std::basic_ostream<char>}' is not derived from 'const std::__shared_ptr<_Tp, _Lp>'
   if (f+d<n) cout<< "YES "; else cout<"no" ;
                     ^~~~
In file included from /usr/include/c++/6/bits/shared_ptr.h:52:0,
         from /usr/include/c++/6/memory:82,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:82,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/shared_ptr_base.h:1232:5: note: candidate: template<class _Tp, __gnu_cxx::_Lock_policy _Lp> bool std::operator<(std::nullptr_t, const std::__shared_ptr<_Tp, _Lp>&)
   operator<(nullptr_t, const __shared_ptr<_Tp, _Lp>& __a) noexcept
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/shared_ptr_base.h:1232:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:10:41: note:  mismatched types 'const std::__shared_ptr<_Tp, _Lp>' and 'const char [3]'
   if (f+d<n) cout<< "YES "; else cout<"no" ;
                     ^~~~
In file included from /usr/include/c++/6/memory:82:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:82,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/shared_ptr.h:368:5: note: candidate: template<class _Tp1, class _Tp2> bool std::operator<(const std::shared_ptr<_Tp1>&, const std::shared_ptr<_Tp2>&)
   operator<(const shared_ptr<_Tp1>& __a,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/shared_ptr.h:368:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:10:41: note:  'std::ostream {aka std::basic_ostream<char>}' is not derived from 'const std::shared_ptr<_Tp1>'
   if (f+d<n) cout<< "YES "; else cout<"no" ;
                     ^~~~
In file included from /usr/include/c++/6/memory:82:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:82,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/shared_ptr.h:377:5: note: candidate: template<class _Tp> bool std::operator<(const std::shared_ptr<_Tp1>&, std::nullptr_t)
   operator<(const shared_ptr<_Tp>& __a, nullptr_t) noexcept
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/shared_ptr.h:377:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:10:41: note:  'std::ostream {aka std::basic_ostream<char>}' is not derived from 'const std::shared_ptr<_Tp1>'
   if (f+d<n) cout<< "YES "; else cout<"no" ;
                     ^~~~
In file included from /usr/include/c++/6/memory:82:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:82,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/shared_ptr.h:382:5: note: candidate: template<class _Tp> bool std::operator<(std::nullptr_t, const std::shared_ptr<_Tp1>&)
   operator<(nullptr_t, const shared_ptr<_Tp>& __a) noexcept
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/shared_ptr.h:382:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:10:41: note:  mismatched types 'const std::shared_ptr<_Tp1>' and 'const char [3]'
   if (f+d<n) cout<< "YES "; else cout<"no" ;
                     ^~~~
In file included from /usr/include/c++/6/vector:64:0,
         from /usr/include/c++/6/queue:61,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:86,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/stl_vector.h:1526:5: note: candidate: template<class _Tp, class _Alloc> bool std::operator<(const std::vector<_Tp, _Alloc>&, const std::vector<_Tp, _Alloc>&)
   operator<(const vector<_Tp, _Alloc>& __x, const vector<_Tp, _Alloc>& __y)
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/stl_vector.h:1526:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:10:41: note:  'std::ostream {aka std::basic_ostream<char>}' is not derived from 'const std::vector<_Tp, _Alloc>'
   if (f+d<n) cout<< "YES "; else cout<"no" ;
                     ^~~~
In file included from /usr/include/c++/6/queue:64:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:86,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/stl_queue.h:316:5: note: candidate: template<class _Tp, class _Seq> bool std::operator<(const std::queue<_Tp, _Seq>&, const std::queue<_Tp, _Seq>&)
   operator<(const queue<_Tp, _Seq>& __x, const queue<_Tp, _Seq>& __y)
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/stl_queue.h:316:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:10:41: note:  'std::ostream {aka std::basic_ostream<char>}' is not derived from 'const std::queue<_Tp, _Seq>'
   if (f+d<n) cout<< "YES "; else cout<"no" ;
                     ^~~~
In file included from /usr/include/c++/6/set:61:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:87,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/stl_set.h:857:5: note: candidate: template<class _Key, class _Compare, class _Alloc> bool std::operator<(const std::set<_Key, _Compare, _Alloc>&, const std::set<_Key, _Compare, _Alloc>&)
   operator<(const set<_Key, _Compare, _Alloc>& __x,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/stl_set.h:857:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:10:41: note:  'std::ostream {aka std::basic_ostream<char>}' is not derived from 'const std::set<_Key, _Compare, _Alloc>'
   if (f+d<n) cout<< "YES "; else cout<"no" ;
                     ^~~~
In file included from /usr/include/c++/6/set:62:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:87,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/stl_multiset.h:840:5: note: candidate: template<class _Key, class _Compare, class _Alloc> bool std::operator<(const std::multiset<_Key, _Compare, _Alloc>&, const std::multiset<_Key, _Compare, _Alloc>&)
   operator<(const multiset<_Key, _Compare, _Alloc>& __x,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/stl_multiset.h:840:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:10:41: note:  'std::ostream {aka std::basic_ostream<char>}' is not derived from 'const std::multiset<_Key, _Compare, _Alloc>'
   if (f+d<n) cout<< "YES "; else cout<"no" ;
                     ^~~~
In file included from /usr/include/c++/6/stack:61:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:89,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/stl_stack.h:293:5: note: candidate: template<class _Tp, class _Seq> bool std::operator<(const std::stack<_Tp, _Seq>&, const std::stack<_Tp, _Seq>&)
   operator<(const stack<_Tp, _Seq>& __x, const stack<_Tp, _Seq>& __y)
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/stl_stack.h:293:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:10:41: note:  'std::ostream {aka std::basic_ostream<char>}' is not derived from 'const std::stack<_Tp, _Seq>'
   if (f+d<n) cout<< "YES "; else cout<"no" ;
                     ^~~~
In file included from /usr/include/c++/6/valarray:587:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:95,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/valarray_after.h:416:5: note: candidate: template<class _Dom1, class _Dom2> std::_Expr<std::_BinClos<std::__less, std::_Expr, std::_Expr, _Dom1, _Dom2>, typename std::__fun<std::__less, typename _Dom1::value_type>::result_type> std::operator<(const std::_Expr<_Dom1, typename _Dom1::value_type>&, const std::_Expr<_Dom2, typename _Dom2::value_type>&)
   _DEFINE_EXPR_BINARY_OPERATOR(<, __less)
   ^
/usr/include/c++/6/bits/valarray_after.h:416:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:10:41: note:  'std::ostream {aka std::basic_ostream<char>}' is not derived from 'const std::_Expr<_Dom1, typename _Dom1::value_type>'
   if (f+d<n) cout<< "YES "; else cout<"no" ;
                     ^~~~
In file included from /usr/include/c++/6/valarray:587:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:95,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/valarray_after.h:416:5: note: candidate: template<class _Dom> std::_Expr<std::_BinClos<std::__less, std::_Expr, std::_Constant, _Dom, typename _Dom::value_type>, typename std::__fun<std::__less, typename _Dom1::value_type>::result_type> std::operator<(const std::_Expr<_Dom1, typename _Dom1::value_type>&, const typename _Dom::value_type&)
   _DEFINE_EXPR_BINARY_OPERATOR(<, __less)
   ^
/usr/include/c++/6/bits/valarray_after.h:416:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:10:41: note:  'std::ostream {aka std::basic_ostream<char>}' is not derived from 'const std::_Expr<_Dom1, typename _Dom1::value_type>'
   if (f+d<n) cout<< "YES "; else cout<"no" ;
                     ^~~~
In file included from /usr/include/c++/6/valarray:587:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:95,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/valarray_after.h:416:5: note: candidate: template<class _Dom> std::_Expr<std::_BinClos<std::__less, std::_Constant, std::_Expr, typename _Dom::value_type, _Dom>, typename std::__fun<std::__less, typename _Dom1::value_type>::result_type> std::operator<(const typename _Dom::value_type&, const std::_Expr<_Dom1, typename _Dom1::value_type>&)
   _DEFINE_EXPR_BINARY_OPERATOR(<, __less)
   ^
/usr/include/c++/6/bits/valarray_after.h:416:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:10:41: note:  mismatched types 'const std::_Expr<_Dom1, typename _Dom1::value_type>' and 'const char [3]'
   if (f+d<n) cout<< "YES "; else cout<"no" ;
                     ^~~~
In file included from /usr/include/c++/6/valarray:587:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:95,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/valarray_after.h:416:5: note: candidate: template<class _Dom> std::_Expr<std::_BinClos<std::__less, std::_Expr, std::_ValArray, _Dom, typename _Dom::value_type>, typename std::__fun<std::__less, typename _Dom1::value_type>::result_type> std::operator<(const std::_Expr<_Dom1, typename _Dom1::value_type>&, const std::valarray<typename _Dom::value_type>&)
   _DEFINE_EXPR_BINARY_OPERATOR(<, __less)
   ^
/usr/include/c++/6/bits/valarray_after.h:416:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:10:41: note:  'std::ostream {aka std::basic_ostream<char>}' is not derived from 'const std::_Expr<_Dom1, typename _Dom1::value_type>'
   if (f+d<n) cout<< "YES "; else cout<"no" ;
                     ^~~~
In file included from /usr/include/c++/6/valarray:587:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:95,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/valarray_after.h:416:5: note: candidate: template<class _Dom> std::_Expr<std::_BinClos<std::__less, std::_ValArray, std::_Expr, typename _Dom::value_type, _Dom>, typename std::__fun<std::__less, typename _Dom1::value_type>::result_type> std::operator<(const std::valarray<typename _Dom::value_type>&, const std::_Expr<_Dom1, typename _Dom1::value_type>&)
   _DEFINE_EXPR_BINARY_OPERATOR(<, __less)
   ^
/usr/include/c++/6/bits/valarray_after.h:416:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:10:41: note:  mismatched types 'const std::_Expr<_Dom1, typename _Dom1::value_type>' and 'const char [3]'
   if (f+d<n) cout<< "YES "; else cout<"no" ;
                     ^~~~
In file included from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:95:0,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/valarray:1181:1: note: candidate: template<class _Tp> std::_Expr<std::_BinClos<std::__less, std::_ValArray, std::_ValArray, _Tp, _Tp>, typename std::__fun<std::__less, _Tp>::result_type> std::operator<(const std::valarray<_Tp>&, const std::valarray<_Tp>&)
 _DEFINE_BINARY_OPERATOR(<, __less)
 ^
/usr/include/c++/6/valarray:1181:1: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:10:41: note:  'std::ostream {aka std::basic_ostream<char>}' is not derived from 'const std::valarray<_Tp>'
   if (f+d<n) cout<< "YES "; else cout<"no" ;
                     ^~~~
In file included from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:95:0,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/valarray:1181:1: note: candidate: template<class _Tp> std::_Expr<std::_BinClos<std::__less, std::_ValArray, std::_Constant, _Tp, _Tp>, typename std::__fun<std::__less, _Tp>::result_type> std::operator<(const std::valarray<_Tp>&, const _Tp&)
 _DEFINE_BINARY_OPERATOR(<, __less)
 ^
/usr/include/c++/6/valarray:1181:1: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:10:41: note:  'std::ostream {aka std::basic_ostream<char>}' is not derived from 'const std::valarray<_Tp>'
   if (f+d<n) cout<< "YES "; else cout<"no" ;
                     ^~~~
In file included from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:95:0,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/valarray:1181:1: note: candidate: template<class _Tp> std::_Expr<std::_BinClos<std::__less, std::_Constant, std::_ValArray, _Tp, _Tp>, typename std::__fun<std::__less, _Tp>::result_type> std::operator<(const _Tp&, const std::valarray<_Tp>&)
 _DEFINE_BINARY_OPERATOR(<, __less)
 ^
/usr/include/c++/6/valarray:1181:1: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:10:41: note:  mismatched types 'const std::valarray<_Tp>' and 'const char [3]'
   if (f+d<n) cout<< "YES "; else cout<"no" ;
                     ^~~~
In file included from /usr/include/c++/6/forward_list:38:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:104,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/forward_list.h:1376:5: note: candidate: template<class _Tp, class _Alloc> bool std::operator<(const std::forward_list<_Tp, _Alloc>&, const std::forward_list<_Tp, _Alloc>&)
   operator<(const forward_list<_Tp, _Alloc>& __lx,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/forward_list.h:1376:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:10:41: note:  'std::ostream {aka std::basic_ostream<char>}' is not derived from 'const std::forward_list<_Tp, _Alloc>'
   if (f+d<n) cout<< "YES "; else cout<"no" ;
                     ^~~~