ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 21.09.2022 17:12:41

ამოცანა: ორადგილიანი ნავი

მომხმარებელი: GvantsaLukhava1

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
 using namespace std;
 int n,a,b,c,f,d;
 int main()
 {
  cin>>v>>n>>a>>b>>c>>
  f=min(a min(b,c));
  
  if (n>b) cout<<"YES"<<n-b; else cout<<"NO"
 }
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:6:10: error: 'v' was not declared in this scope
   cin>>v>>n>>a>>b>>c>>
     ^
main.cpp:7:13: error: expected ')' before 'min'
   f=min(a min(b,c));
       ^~~
main.cpp:7:21: error: no matching function for call to 'min(int&)'
   f=min(a min(b,c));
           ^
In file included from /usr/include/c++/6/bits/char_traits.h:39:0,
         from /usr/include/c++/6/ios:40,
         from /usr/include/c++/6/ostream:38,
         from /usr/include/c++/6/iostream:39,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/stl_algobase.h:195:5: note: candidate: template<class _Tp> constexpr const _Tp& std::min(const _Tp&, const _Tp&)
   min(const _Tp& __a, const _Tp& __b)
   ^~~
/usr/include/c++/6/bits/stl_algobase.h:195:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:7:21: note:  candidate expects 2 arguments, 1 provided
   f=min(a min(b,c));
           ^
In file included from /usr/include/c++/6/bits/char_traits.h:39:0,
         from /usr/include/c++/6/ios:40,
         from /usr/include/c++/6/ostream:38,
         from /usr/include/c++/6/iostream:39,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/stl_algobase.h:243:5: note: candidate: template<class _Tp, class _Compare> constexpr const _Tp& std::min(const _Tp&, const _Tp&, _Compare)
   min(const _Tp& __a, const _Tp& __b, _Compare __comp)
   ^~~
/usr/include/c++/6/bits/stl_algobase.h:243:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:7:21: note:  candidate expects 3 arguments, 1 provided
   f=min(a min(b,c));
           ^
main.cpp:10:3: error: expected ';' before '}' token
  }
  ^