ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 21.09.2022 17:05:07

ამოცანა: ორადგილიანი ნავი

მომხმარებელი: GvantsaLukhava1

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
 using namespace std;
 long long n,a,b,c;
 main()
 {
  cin>>n<<a<<b<<c;
  if (a+b<n) cout<<"YES" else cout<<"NO"
 }
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:6:11: error: no match for 'operator<<' (operand types are 'std::basic_istream<char>::__istream_type {aka std::basic_istream<char>}' and 'long long int')
   cin>>n<<a<<b<<c;
   ~~~~~~^~~
main.cpp:6:11: note: candidate: operator<<(int, long long int) <built-in>
main.cpp:6:11: note:  no known conversion for argument 1 from 'std::basic_istream<char>::__istream_type {aka std::basic_istream<char>}' to 'int'
In file included from /usr/include/c++/6/string:52:0,
         from /usr/include/c++/6/bits/locale_classes.h:40,
         from /usr/include/c++/6/bits/ios_base.h:41,
         from /usr/include/c++/6/ios:42,
         from /usr/include/c++/6/ostream:38,
         from /usr/include/c++/6/iostream:39,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/basic_string.h:5340:5: note: candidate: template<class _CharT, class _Traits, class _Alloc> std::basic_ostream<_CharT, _Traits>& std::operator<<(std::basic_ostream<_CharT, _Traits>&, const std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>&)
   operator<<(basic_ostream<_CharT, _Traits>& __os,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/basic_string.h:5340:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:6:13: note:  'std::basic_istream<char>::__istream_type {aka std::basic_istream<char>}' is not derived from 'std::basic_ostream<_CharT, _Traits>'
   cin>>n<<a<<b<<c;
       ^
In file included from /usr/include/c++/6/bits/ios_base.h:46:0,
         from /usr/include/c++/6/ios:42,
         from /usr/include/c++/6/ostream:38,
         from /usr/include/c++/6/iostream:39,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/system_error:209:5: note: candidate: template<class _CharT, class _Traits> std::basic_ostream<_CharT, _Traits>& std::operator<<(std::basic_ostream<_CharT, _Traits>&, const std::error_code&)
   operator<<(basic_ostream<_CharT, _Traits>& __os, const error_code& __e)
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/system_error:209:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:6:13: note:  'std::basic_istream<char>::__istream_type {aka std::basic_istream<char>}' is not derived from 'std::basic_ostream<_CharT, _Traits>'
   cin>>n<<a<<b<<c;
       ^
In file included from /usr/include/c++/6/iostream:39:0,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/ostream:497:5: note: candidate: template<class _CharT, class _Traits> std::basic_ostream<_CharT, _Traits>& std::operator<<(std::basic_ostream<_CharT, _Traits>&, _CharT)
   operator<<(basic_ostream<_CharT, _Traits>& __out, _CharT __c)
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/ostream:497:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:6:13: note:  'std::basic_istream<char>::__istream_type {aka std::basic_istream<char>}' is not derived from 'std::basic_ostream<_CharT, _Traits>'
   cin>>n<<a<<b<<c;
       ^
In file included from /usr/include/c++/6/iostream:39:0,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/ostream:502:5: note: candidate: template<class _CharT, class _Traits> std::basic_ostream<_CharT, _Traits>& std::operator<<(std::basic_ostream<_CharT, _Traits>&, char)
   operator<<(basic_ostream<_CharT, _Traits>& __out, char __c)
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/ostream:502:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:6:13: note:  'std::basic_istream<char>::__istream_type {aka std::basic_istream<char>}' is not derived from 'std::basic_ostream<_CharT, _Traits>'
   cin>>n<<a<<b<<c;
       ^
In file included from /usr/include/c++/6/iostream:39:0,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/ostream:508:5: note: candidate: template<class _Traits> std::basic_ostream<char, _Traits>& std::operator<<(std::basic_ostream<char, _Traits>&, char)
   operator<<(basic_ostream<char, _Traits>& __out, char __c)
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/ostream:508:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:6:13: note:  'std::basic_istream<char>::__istream_type {aka std::basic_istream<char>}' is not derived from 'std::basic_ostream<char, _Traits>'
   cin>>n<<a<<b<<c;
       ^
In file included from /usr/include/c++/6/iostream:39:0,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/ostream:514:5: note: candidate: template<class _Traits> std::basic_ostream<char, _Traits>& std::operator<<(std::basic_ostream<char, _Traits>&, signed char)
   operator<<(basic_ostream<char, _Traits>& __out, signed char __c)
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/ostream:514:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:6:13: note:  'std::basic_istream<char>::__istream_type {aka std::basic_istream<char>}' is not derived from 'std::basic_ostream<char, _Traits>'
   cin>>n<<a<<b<<c;
       ^
In file included from /usr/include/c++/6/iostream:39:0,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/ostream:519:5: note: candidate: template<class _Traits> std::basic_ostream<char, _Traits>& std::operator<<(std::basic_ostream<char, _Traits>&, unsigned char)
   operator<<(basic_ostream<char, _Traits>& __out, unsigned char __c)
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/ostream:519:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:6:13: note:  'std::basic_istream<char>::__istream_type {aka std::basic_istream<char>}' is not derived from 'std::basic_ostream<char, _Traits>'
   cin>>n<<a<<b<<c;
       ^
In file included from /usr/include/c++/6/iostream:39:0,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/ostream:539:5: note: candidate: template<class _CharT, class _Traits> std::basic_ostream<_CharT, _Traits>& std::operator<<(std::basic_ostream<_CharT, _Traits>&, const _CharT*)
   operator<<(basic_ostream<_CharT, _Traits>& __out, const _CharT* __s)
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/ostream:539:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:6:13: note:  'std::basic_istream<char>::__istream_type {aka std::basic_istream<char>}' is not derived from 'std::basic_ostream<_CharT, _Traits>'
   cin>>n<<a<<b<<c;
       ^
In file included from /usr/include/c++/6/ostream:638:0,
         from /usr/include/c++/6/iostream:39,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/ostream.tcc:321:5: note: candidate: template<class _CharT, class _Traits> std::basic_ostream<_CharT, _Traits>& std::operator<<(std::basic_ostream<_CharT, _Traits>&, const char*)
   operator<<(basic_ostream<_CharT, _Traits>& __out, const char* __s)
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/ostream.tcc:321:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:6:13: note:  'std::basic_istream<char>::__istream_type {aka std::basic_istream<char>}' is not derived from 'std::basic_ostream<_CharT, _Traits>'
   cin>>n<<a<<b<<c;
       ^
In file included from /usr/include/c++/6/iostream:39:0,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/ostream:556:5: note: candidate: template<class _Traits> std::basic_ostream<char, _Traits>& std::operator<<(std::basic_ostream<char, _Traits>&, const char*)
   operator<<(basic_ostream<char, _Traits>& __out, const char* __s)
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/ostream:556:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:6:13: note:  'std::basic_istream<char>::__istream_type {aka std::basic_istream<char>}' is not derived from 'std::basic_ostream<char, _Traits>'
   cin>>n<<a<<b<<c;
       ^
In file included from /usr/include/c++/6/iostream:39:0,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/ostream:569:5: note: candidate: template<class _Traits> std::basic_ostream<char, _Traits>& std::operator<<(std::basic_ostream<char, _Traits>&, const signed char*)
   operator<<(basic_ostream<char, _Traits>& __out, const signed char* __s)
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/ostream:569:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:6:13: note:  'std::basic_istream<char>::__istream_type {aka std::basic_istream<char>}' is not derived from 'std::basic_ostream<char, _Traits>'
   cin>>n<<a<<b<<c;
       ^
In file included from /usr/include/c++/6/iostream:39:0,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/ostream:574:5: note: candidate: template<class _Traits> std::basic_ostream<char, _Traits>& std::operator<<(std::basic_ostream<char, _Traits>&, const unsigned char*)
   operator<<(basic_ostream<char, _Traits>& __out, const unsigned char* __s)
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/ostream:574:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:6:13: note:  'std::basic_istream<char>::__istream_type {aka std::basic_istream<char>}' is not derived from 'std::basic_ostream<char, _Traits>'
   cin>>n<<a<<b<<c;
       ^
In file included from /usr/include/c++/6/iostream:39:0,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/ostream:628:5: note: candidate: template<class _CharT, class _Traits, class _Tp> std::basic_ostream<_CharT, _Traits>& std::operator<<(std::basic_ostream<_CharT, _Traits>&&, const _Tp&)
   operator<<(basic_ostream<_CharT, _Traits>&& __os, const _Tp& __x)
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/ostream:628:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:6:13: note:  'std::basic_istream<char>::__istream_type {aka std::basic_istream<char>}' is not derived from 'std::basic_ostream<_CharT, _Traits>'
   cin>>n<<a<<b<<c;
       ^
main.cpp:7:28: error: expected ';' before 'else'
   if (a+b<n) cout<<"YES" else cout<<"NO"
              ^~~~