ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 21.09.2022 16:19:10

ამოცანა: აკვარიუმი

მომხმარებელი: nnino

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
using namespace std;
long lomg v,n,b;
main() {
  cin >> 12 >> 5 ;
  b = 4;
  if (4<5) cout << "YES"<< n-b<<endl;
  else cout <<"NO";
}
main.cpp:3:11: error: expected initializer before 'v'
 long lomg v,n,b;
      ^
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:5:9: error: no match for 'operator>>' (operand types are 'std::istream {aka std::basic_istream<char>}' and 'int')
   cin >> 12 >> 5 ;
   ~~~~^~~~~
In file included from /usr/include/c++/6/iostream:40:0,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/istream:120:7: note: candidate: std::basic_istream<_CharT, _Traits>::__istream_type& std::basic_istream<_CharT, _Traits>::operator>>(std::basic_istream<_CharT, _Traits>::__istream_type& (*)(std::basic_istream<_CharT, _Traits>::__istream_type&)) [with _CharT = char; _Traits = std::char_traits<char>; std::basic_istream<_CharT, _Traits>::__istream_type = std::basic_istream<char>] <near match>
    operator>>(__istream_type& (*__pf)(__istream_type&))
    ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/istream:120:7: note:  conversion of argument 1 would be ill-formed:
main.cpp:5:12: error: invalid conversion from 'int' to 'std::basic_istream<char>::__istream_type& (*)(std::basic_istream<char>::__istream_type&) {aka std::basic_istream<char>& (*)(std::basic_istream<char>&)}' [-fpermissive]
   cin >> 12 >> 5 ;
      ^~
In file included from /usr/include/c++/6/iostream:40:0,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/istream:124:7: note: candidate: std::basic_istream<_CharT, _Traits>::__istream_type& std::basic_istream<_CharT, _Traits>::operator>>(std::basic_istream<_CharT, _Traits>::__ios_type& (*)(std::basic_istream<_CharT, _Traits>::__ios_type&)) [with _CharT = char; _Traits = std::char_traits<char>; std::basic_istream<_CharT, _Traits>::__istream_type = std::basic_istream<char>; std::basic_istream<_CharT, _Traits>::__ios_type = std::basic_ios<char>] <near match>
    operator>>(__ios_type& (*__pf)(__ios_type&))
    ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/istream:124:7: note:  conversion of argument 1 would be ill-formed:
main.cpp:5:12: error: invalid conversion from 'int' to 'std::basic_istream<char>::__ios_type& (*)(std::basic_istream<char>::__ios_type&) {aka std::basic_ios<char>& (*)(std::basic_ios<char>&)}' [-fpermissive]
   cin >> 12 >> 5 ;
      ^~
In file included from /usr/include/c++/6/iostream:40:0,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/istream:131:7: note: candidate: std::basic_istream<_CharT, _Traits>::__istream_type& std::basic_istream<_CharT, _Traits>::operator>>(std::ios_base& (*)(std::ios_base&)) [with _CharT = char; _Traits = std::char_traits<char>; std::basic_istream<_CharT, _Traits>::__istream_type = std::basic_istream<char>] <near match>
    operator>>(ios_base& (*__pf)(ios_base&))
    ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/istream:131:7: note:  conversion of argument 1 would be ill-formed:
main.cpp:5:12: error: invalid conversion from 'int' to 'std::ios_base& (*)(std::ios_base&)' [-fpermissive]
   cin >> 12 >> 5 ;
      ^~
In file included from /usr/include/c++/6/iostream:40:0,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/istream:168:7: note: candidate: std::basic_istream<_CharT, _Traits>::__istream_type& std::basic_istream<_CharT, _Traits>::operator>>(bool&) [with _CharT = char; _Traits = std::char_traits<char>; std::basic_istream<_CharT, _Traits>::__istream_type = std::basic_istream<char>] <near match>
    operator>>(bool& __n)
    ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/istream:168:7: note:  conversion of argument 1 would be ill-formed:
main.cpp:5:12: error: invalid initialization of non-const reference of type 'bool&' from an rvalue of type 'bool'
   cin >> 12 >> 5 ;
      ^~
In file included from /usr/include/c++/6/iostream:40:0,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/istream:172:7: note: candidate: std::basic_istream<_CharT, _Traits>& std::basic_istream<_CharT, _Traits>::operator>>(short int&) [with _CharT = char; _Traits = std::char_traits<char>] <near match>
    operator>>(short& __n);
    ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/istream:172:7: note:  conversion of argument 1 would be ill-formed:
main.cpp:5:12: error: invalid initialization of non-const reference of type 'short int&' from an rvalue of type 'short int'
   cin >> 12 >> 5 ;
      ^~
In file included from /usr/include/c++/6/iostream:40:0,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/istream:175:7: note: candidate: std::basic_istream<_CharT, _Traits>::__istream_type& std::basic_istream<_CharT, _Traits>::operator>>(short unsigned int&) [with _CharT = char; _Traits = std::char_traits<char>; std::basic_istream<_CharT, _Traits>::__istream_type = std::basic_istream<char>] <near match>
    operator>>(unsigned short& __n)
    ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/istream:175:7: note:  conversion of argument 1 would be ill-formed:
main.cpp:5:12: error: invalid initialization of non-const reference of type 'short unsigned int&' from an rvalue of type 'short unsigned int'
   cin >> 12 >> 5 ;
      ^~
In file included from /usr/include/c++/6/iostream:40:0,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/istream:179:7: note: candidate: std::basic_istream<_CharT, _Traits>& std::basic_istream<_CharT, _Traits>::operator>>(int&) [with _CharT = char; _Traits = std::char_traits<char>] <near match>
    operator>>(int& __n);
    ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/istream:179:7: note:  conversion of argument 1 would be ill-formed:
main.cpp:5:12: error: invalid initialization of non-const reference of type 'int&' from an rvalue of type 'int'
   cin >> 12 >> 5 ;
      ^~
In file included from /usr/include/c++/6/iostream:40:0,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/istream:182:7: note: candidate: std::basic_istream<_CharT, _Traits>::__istream_type& std::basic_istream<_CharT, _Traits>::operator>>(unsigned int&) [with _CharT = char; _Traits = std::char_traits<char>; std::basic_istream<_CharT, _Traits>::__istream_type = std::basic_istream<char>] <near match>
    operator>>(unsigned int& __n)
    ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/istream:182:7: note:  conversion of argument 1 would be ill-formed:
main.cpp:5:12: error: invalid initialization of non-const reference of type 'unsigned int&' from an rvalue of type 'unsigned int'
   cin >> 12 >> 5 ;
      ^~
In file included from /usr/include/c++/6/iostream:40:0,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/istream:186:7: note: candidate: std::basic_istream<_CharT, _Traits>::__istream_type& std::basic_istream<_CharT, _Traits>::operator>>(long int&) [with _CharT = char; _Traits = std::char_traits<char>; std::basic_istream<_CharT, _Traits>::__istream_type = std::basic_istream<char>] <near match>
    operator>>(long& __n)
    ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/istream:186:7: note:  conversion of argument 1 would be ill-formed:
main.cpp:5:12: error: invalid initialization of non-const reference of type 'long int&' from an rvalue of type 'long int'
   cin >> 12 >> 5 ;
      ^~
In file included from /usr/include/c++/6/iostream:40:0,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/istream:190:7: note: candidate: std::basic_istream<_CharT, _Traits>::__istream_type& std::basic_istream<_CharT, _Traits>::operator>>(long unsigned int&) [with _CharT = char; _Traits = std::char_traits<char>; std::basic_istream<_CharT, _Traits>::__istream_type = std::basic_istream<char>] <near match>
    operator>>(unsigned long& __n)
    ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/istream:190:7: note:  conversion of argument 1 would be ill-formed:
main.cpp:5:12: error: invalid initialization of non-const reference of type 'long unsigned int&' from an rvalue of type 'long unsigned int'
   cin >> 12 >> 5 ;
      ^~
In file included from /usr/include/c++/6/iostream:40:0,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/istream:195:7: note: candidate: std::basic_istream<_CharT, _Traits>::__istream_type& std::basic_istream<_CharT, _Traits>::operator>>(long long int&) [with _CharT = char; _Traits = std::char_traits<char>; std::basic_istream<_CharT, _Traits>::__istream_type = std::basic_istream<char>] <near match>
    operator>>(long long& __n)
    ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/istream:195:7: note:  conversion of argument 1 would be ill-formed:
main.cpp:5:12: error: invalid initialization of non-const reference of type 'long long int&' from an rvalue of type 'long long int'
   cin >> 12 >> 5 ;
      ^~
In file included from /usr/include/c++/6/iostream:40:0,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/istream:199:7: note: candidate: std::basic_istream<_CharT, _Traits>::__istream_type& std::basic_istream<_CharT, _Traits>::operator>>(long long unsigned int&) [with _CharT = char; _Traits = std::char_traits<char>; std::basic_istream<_CharT, _Traits>::__istream_type = std::basic_istream<char>] <near match>
    operator>>(unsigned long long& __n)
    ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/istream:199:7: note:  conversion of argument 1 would be ill-formed:
main.cpp:5:12: error: invalid initialization of non-const reference of type 'long long unsigned int&' from an rvalue of type 'long long unsigned int'
   cin >> 12 >> 5 ;
      ^~
In file included from /usr/include/c++/6/iostream:40:0,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/istream:214:7: note: candidate: std::basic_istream<_CharT, _Traits>::__istream_type& std::basic_istream<_CharT, _Traits>::operator>>(float&) [with _CharT = char; _Traits = std::char_traits<char>; std::basic_istream<_CharT, _Traits>::__istream_type = std::basic_istream<char>] <near match>
    operator>>(float& __f)
    ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/istream:214:7: note:  conversion of argument 1 would be ill-formed:
main.cpp:5:12: error: invalid initialization of non-const reference of type 'float&' from an rvalue of type 'float'
   cin >> 12 >> 5 ;
      ^~
In file included from /usr/include/c++/6/iostream:40:0,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/istream:218:7: note: candidate: std::basic_istream<_CharT, _Traits>::__istream_type& std::basic_istream<_CharT, _Traits>::operator>>(double&) [with _CharT = char; _Traits = std::char_traits<char>; std::basic_istream<_CharT, _Traits>::__istream_type = std::basic_istream<char>] <near match>
    operator>>(double& __f)
    ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/istream:218:7: note:  conversion of argument 1 would be ill-formed:
main.cpp:5:12: error: invalid initialization of non-const reference of type 'double&' from an rvalue of type 'double'
   cin >> 12 >> 5 ;
      ^~
In file included from /usr/include/c++/6/iostream:40:0,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/istream:222:7: note: candidate: std::basic_istream<_CharT, _Traits>::__istream_type& std::basic_istream<_CharT, _Traits>::operator>>(long double&) [with _CharT = char; _Traits = std::char_traits<char>; std::basic_istream<_CharT, _Traits>::__istream_type = std::basic_istream<char>] <near match>
    operator>>(long double& __f)
    ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/istream:222:7: note:  conversion of argument 1 would be ill-formed:
main.cpp:5:12: error: invalid initialization of non-const reference of type 'long double&' from an rvalue of type 'long double'
   cin >> 12 >> 5 ;
      ^~
In file included from /usr/include/c++/6/iostream:40:0,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/istream:235:7: note: candidate: std::basic_istream<_CharT, _Traits>::__istream_type& std::basic_istream<_CharT, _Traits>::operator>>(void*&) [with _CharT = char; _Traits = std::char_traits<char>; std::basic_istream<_CharT, _Traits>::__istream_type = std::basic_istream<char>] <near match>
    operator>>(void*& __p)
    ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/istream:235:7: note:  conversion of argument 1 would be ill-formed:
main.cpp:5:12: error: invalid conversion from 'int' to 'void*' [-fpermissive]
   cin >> 12 >> 5 ;
      ^~
main.cpp:5:12: error: cannot bind rvalue '12u' to 'void*&'
In file included from /usr/include/c++/6/iostream:40:0,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/istream:259:7: note: candidate: std::basic_istream<_CharT, _Traits>& std::basic_istream<_CharT, _Traits>::operator>>(std::basic_istream<_CharT, _Traits>::__streambuf_type*) [with _CharT = char; _Traits = std::char_traits<char>; std::basic_istream<_CharT, _Traits>::__streambuf_type = std::basic_streambuf<char>] <near match>
    operator>>(__streambuf_type* __sb);
    ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/istream:259:7: note:  conversion of argument 1 would be ill-formed:
main.cpp:5:12: error: invalid conversion from 'int' to 'std::basic_istream<char>::__streambuf_type* {aka std::basic_streambuf<char>*}' [-fpermissive]
   cin >> 12 >> 5 ;
      ^~
main.cpp:5:9: note: candidate: operator>>(int, int) <built-in>
   cin >> 12 >> 5 ;
   ~~~~^~~~~
main.cpp:5:9: note:  no known conversion for argument 1 from 'std::istream {aka std::basic_istream<char>}' to 'int'
In file included from /usr/include/c++/6/string:53:0,
         from /usr/include/c++/6/bits/locale_classes.h:40,
         from /usr/include/c++/6/bits/ios_base.h:41,
         from /usr/include/c++/6/ios:42,
         from /usr/include/c++/6/ostream:38,
         from /usr/include/c++/6/iostream:39,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/basic_string.tcc:1437:5: note: candidate: template<class _CharT, class _Traits, class _Alloc> std::basic_istream<_CharT, _Traits>& std::operator>>(std::basic_istream<_CharT, _Traits>&, std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>&)
   operator>>(basic_istream<_CharT, _Traits>& __in,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/basic_string.tcc:1437:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:5:12: note:  mismatched types 'std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>' and 'int'
   cin >> 12 >> 5 ;
      ^~
In file included from /usr/include/c++/6/istream:934:0,
         from /usr/include/c++/6/iostream:40,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/istream.tcc:955:5: note: candidate: template<class _CharT2, class _Traits2> std::basic_istream<_CharT, _Traits>& std::operator>>(std::basic_istream<_CharT, _Traits>&, _CharT2*)
   operator>>(basic_istream<_CharT, _Traits>& __in, _CharT* __s)
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/istream.tcc:955:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:5:12: note:  mismatched types '_CharT2*' and 'int'
   cin >> 12 >> 5 ;
      ^~
In file included from /usr/include/c++/6/istream:934:0,
         from /usr/include/c++/6/iostream:40,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/istream.tcc:923:5: note: candidate: template<class _CharT, class _Traits> std::basic_istream<_CharT, _Traits>& std::operator>>(std::basic_istream<_CharT, _Traits>&, _CharT&)
   operator>>(basic_istream<_CharT, _Traits>& __in, _CharT& __c)
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/istream.tcc:923:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:5:12: note:  deduced conflicting types for parameter '_CharT' ('char' and 'int')
   cin >> 12 >> 5 ;
      ^~
In file included from /usr/include/c++/6/iostream:40:0,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/istream:756:5: note: candidate: template<class _Traits> std::basic_istream<char, _Traits>& std::operator>>(std::basic_istream<char, _Traits>&, unsigned char&)
   operator>>(basic_istream<char, _Traits>& __in, unsigned char& __c)
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/istream:756:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:5:12: note:  cannot convert '12' (type 'int') to type 'unsigned char&'
   cin >> 12 >> 5 ;
      ^~
In file included from /usr/include/c++/6/iostream:40:0,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/istream:761:5: note: candidate: template<class _Traits> std::basic_istream<char, _Traits>& std::operator>>(std::basic_istream<char, _Traits>&, signed char&)
   operator>>(basic_istream<char, _Traits>& __in, signed char& __c)
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/istream:761:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:5:12: note:  cannot convert '12' (type 'int') to type 'signed char&'
   cin >> 12 >> 5 ;
      ^~
In file included from /usr/include/c++/6/iostream:40:0,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/istream:803:5: note: candidate: template<class _Traits> std::basic_istream<char, _Traits>& std::operator>>(std::basic_istream<char, _Traits>&, unsigned char*)
   operator>>(basic_istream<char, _Traits>& __in, unsigned char* __s)
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/istream:803:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:5:12: note:  cannot convert '12' (type 'int') to type 'unsigned char*'
   cin >> 12 >> 5 ;
      ^~
In file included from /usr/include/c++/6/iostream:40:0,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/istream:808:5: note: candidate: template<class _Traits> std::basic_istream<char, _Traits>& std::operator>>(std::basic_istream<char, _Traits>&, signed char*)
   operator>>(basic_istream<char, _Traits>& __in, signed char* __s)
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/istream:808:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:5:12: note:  cannot convert '12' (type 'int') to type 'signed char*'
   cin >> 12 >> 5 ;
      ^~
In file included from /usr/include/c++/6/iostream:40:0,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/istream:924:5: note: candidate: std::basic_istream<_CharT, _Traits>& std::operator>>(std::basic_istream<_CharT, _Traits>&&, _Tp&) [with _CharT = char; _Traits = std::char_traits<char>; _Tp = int] <near match>
   operator>>(basic_istream<_CharT, _Traits>&& __is, _Tp& __x)
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/istream:924:5: note:  conversion of argument 2 would be ill-formed:
main.cpp:5:12: error: invalid initialization of non-const reference of type 'int&' from an rvalue of type 'int'
   cin >> 12 >> 5 ;
      ^~
main.cpp:6:5: error: 'b' was not declared in this scope
   b = 4;
   ^
main.cpp:7:30: error: 'n' was not declared in this scope
   if (4<5) cout << "YES"<< n-b<<endl;
               ^