ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 24.06.2022 03:53:48

ამოცანა: უდიდესი კორექტული ქვესტრიქონი

მომხმარებელი: hella753

ვერდიქტი: ნაწილობრივი ამოხსნა

შეფასება: 60.0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
stack <char> st;
string s;
int n,x,k,mx;
main(){
  cin>>s;
  n=s.size();
  //cout<<n;
  //st.push(s[0]);
  //cout<<st.top();
  for(int i=0; i<s.size(); i++){
    if(st.empty()){
      st.push(s[i]);
      continue;
    }
    if(s[i]=='('){
      st.push(s[i]);
      continue;
    }
    if(s[i]==')'){
      if(st.top()=='(' && st.size()>0){
        st.push(s[i]);
        st.pop();
        st.pop();
        k=k+2;
        if(k>mx) mx=k;
      }
      else{
        if(k>mx) mx=k;
        k=0;
        st.push(s[i]);
      }
    
    }
    //cout<<mx;
    //cout<<st.size();

  }
  cout<<mx;

}  

ტესტები

შემავალი მონაცემები
)()((()))(
გამომავალი მონაცემები
8
თქვენი პასუხი
8
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
()()((())))
გამომავალი მონაცემები
10
თქვენი პასუხი
10
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
))((((()()())(()((()(((()))((()(())))(())((()))())))()()(())(()())()(())())()(())))())))())))(()(()(
გამომავალი მონაცემები
84
თქვენი პასუხი
84
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
((())()))()()(((()((()))))((((())))))(()())(())))(()(((()(((()(()())()()))))))((()))())())))(())()(((())()(((()))())))))))(()()())))()(()())())))(())()())(())))((()(())()()())(()))(((())(((()((((()()()())(()()))((()()))(()())(((()))))))(((())())(((()(()()(...
გამომავალი მონაცემები
616
თქვენი პასუხი
616
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
(())(()((((((())(())))))(((((((()()((()(()()))()))(()()()()())))))())((((((()))((()(((())())()(()(()((((())(()()))((()()(((()(((())())())())()))))()())))((((()())()(())()((((()(()()))))(((((((((((())()())())(())(())())()(())))()((()((()((()())))))())(()(((...
გამომავალი მონაცემები
4692
თქვენი პასუხი
4692
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
))()))()()())))()())())((((()()))((()((((()(())()(()()())))))(()()()))(()(((((()))(((()))())()))())))((()()()()))(()()((())))((((())()))()(()))))))())())())(((((())((()()()(()(((()(()()()())))()))))(((())()(((()))((((())())(())()(()))())()))(((())()()()))(...
გამომავალი მონაცემები
1818
თქვენი პასუხი
8628
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
(()()(()))((((())(((((()(()))()())(((()(()()()()())))())((())()(())(()(())()))()(()())(())()())()()()))))()))(((((((()(()(((())))))(()))(())()()()))))(()((()((()))()))(()()()(()))(())()((()(()))()())))))()()))))())(()())))()))((()()))))(())()()((())())()))...
გამომავალი მონაცემები
6050
თქვენი პასუხი
17896
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
)()))))()()()()))()(((()))())(((((((()))(((()()()())())((()))()()())())))()))(()()()(()(((())()()())))(()()()())))))()))()())((()(((()(((()))(((()((((()((())())))())((())()(()(()(((()()))(())(())((())())(()))()()(()(((((())(())())((()()()()(()(((())(()((((...
გამომავალი მონაცემები
9498
თქვენი პასუხი
14242
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
))())())))(()(())((()))())()())))))))))()((()(()())())))((((()()()))((())))()()))))(())((()))())((())()))))())()))((((())(()()))((()()(()()))()()((()))())(((())((((((((()(((())((()(((()))((()()))))()())()()(()((()(()))))))((())(()(()()(()))(())(())((()((()...
გამომავალი მონაცემები
11636
თქვენი პასუხი
19554
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
))))))(())()((())((()()((()))(((()))()(((()()))(((((((()())))()()(()))))))(()))())()))()(()()))))))))(())()(()(((((()()()()()))()(()((())())((()(()))())))((()(((((()())((()((((())(()())))(()()(()(())))((()(())())((((((((((()(()()))()())()((())()()()())()((...
გამომავალი მონაცემები
36856
თქვენი პასუხი
36856
ჩეკერის პასუხი
YES