ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 23.06.2022 20:02:20

ამოცანა: უდიდესი კორექტული ქვესტრიქონი

მომხმარებელი: hella753

ვერდიქტი: ნაწილობრივი ამოხსნა

შეფასება: 10.0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
stack <char> st;
string s;
int n,x,k;
main(){
  cin>>s;
  n=s.size();
  //cout<<n;
  st.push(s[0]);
  //cout<<st.top();
  for(int i=1; i<n; i++){
    if(s[i]=='('){
      st.push(s[i]);
    }
    if(s[i]==')'){
      if(st.top()=='('){
        st.push(s[i]);
        st.pop();
        st.pop();
      }
      else if(st.top()==')'){
        st.push(s[i]);
      }
    }

  }
  cout<<n-st.size();
}  

ტესტები

შემავალი მონაცემები
)()((()))(
გამომავალი მონაცემები
8
თქვენი პასუხი
8
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
()()((())))
გამომავალი მონაცემები
10
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
))((((()()())(()((()(((()))((()(())))(())((()))())))()()(())(()())()(())())()(())))())))())))(()(()(
გამომავალი მონაცემები
84
თქვენი პასუხი
90
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
((())()))()()(((()((()))))((((())))))(()())(())))(()(((()(((()(()())()()))))))((()))())())))(())()(((())()(((()))())))))))(()()())))()(()())())))(())()())(())))((()(())()()())(()))(((())(((()((((()()()())(()()))((()()))(()())(((()))))))(((())())(((()(()()(...
გამომავალი მონაცემები
616
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
(())(()((((((())(())))))(((((((()()((()(()()))()))(()()()()())))))())((((((()))((()(((())())()(()(()((((())(()()))((()()(((()(((())())())())()))))()())))((((()())()(())()((((()(()()))))(((((((((((())()())())(())(())())()(())))()((()((()((()())))))())(()(((...
გამომავალი მონაცემები
4692
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
))()))()()())))()())())((((()()))((()((((()(())()(()()())))))(()()()))(()(((((()))(((()))())()))())))((()()()()))(()()((())))((((())()))()(()))))))())())())(((((())((()()()(()(((()(()()()())))()))))(((())()(((()))((((())())(())()(()))())()))(((())()()()))(...
გამომავალი მონაცემები
1818
თქვენი პასუხი
9816
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
(()()(()))((((())(((((()(()))()())(((()(()()()()())))())((())()(())(()(())()))()(()())(())()())()()()))))()))(((((((()(()(((())))))(()))(())()()()))))(()((()((()))()))(()()()(()))(())()((()(()))()())))))()()))))())(()())))()))((()()))))(())()()((())())()))...
გამომავალი მონაცემები
6050
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
)()))))()()()()))()(((()))())(((((((()))(((()()()())())((()))()()())())))()))(()()()(()(((())()()())))(()()()())))))()))()())((()(((()(((()))(((()((((()((())())))())((())()(()(()(((()()))(())(())((())())(()))()()(()(((((())(())())((()()()()(()(((())(()((((...
გამომავალი მონაცემები
9498
თქვენი პასუხი
49624
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
))())())))(()(())((()))())()())))))))))()((()(()())())))((((()()()))((())))()()))))(())((()))())((())()))))())()))((((())(()()))((()()(()()))()()((()))())(((())((((((((()(((())((()(((()))((()()))))()())()()(()((()(()))))))((())(()(()()(()))(())(())((()((()...
გამომავალი მონაცემები
11636
თქვენი პასუხი
69368
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
))))))(())()((())((()()((()))(((()))()(((()()))(((((((()())))()()(()))))))(()))())()))()(()()))))))))(())()(()(((((()()()()()))()(()((())())((()(()))())))((()(((((()())((()((((())(()())))(()()(()(())))((()(())())((((((((((()(()()))()())()((())()()()())()((...
გამომავალი მონაცემები
36856
თქვენი პასუხი
99444
ჩეკერის პასუხი
NO