ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 23.06.2022 17:47:42

ამოცანა: შემთხვევითი რიცხვების შემოწმება

მომხმარებელი: Niko_Tkebu

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
  int n, a;
  set<int> st;
  set<int>::iterator it;

  cin >> n;
  for(int i = 0; i < n; i++) {
    cin >> a;
    it = st.find(a);

    if(it == st.end()) {
      cout << "RAND\n";
    } else {
      cout << "DUB\n";
    }

    st.insert(a);
  }
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
5
5690
87
87
78
5690
გამომავალი მონაცემები
RAND
RAND
DUB
RAND
DUB
თქვენი პასუხი
RAND
RAND
DUB
RAND
DUB
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
10
1
7
2
8
1
9
1
1
8
10
გამომავალი მონაცემები
RAND
RAND
RAND
RAND
DUB
RAND
DUB
DUB
DUB
RAND
თქვენი პასუხი
RAND
RAND
RAND
RAND
DUB
RAND
DUB
DUB
DUB
RAND
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
100
9
1
10
4
5
8
4
10
9
9
7
9
6
7
1
1
10
1
2
3
4
9
8
5
6
7
6
3
2
4
1
1
1
6
6
6
1
2
1
7
9
8
2
7
9
10
6
4
4
1
5
1
7
2
2
5
5
6
9
1
1
1
10
6
8
3
4
6
6
5
4
3
3
7
5
7
9
8
10
1
5
9
...
გამომავალი მონაცემები
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
DUB
DUB
DUB
DUB
RAND
DUB
RAND
DUB
DUB
DUB
DUB
DUB
RAND
RAND
DUB
DUB
DUB
DUB
DUB
DUB
DUB
DUB
DUB
DUB
DUB
DUB
DUB
DUB
DUB
DUB
DUB
DUB
DUB
DUB
DUB
DUB
DUB
DUB
DUB
DUB
DUB
DUB
DUB
D...
თქვენი პასუხი
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
DUB
DUB
DUB
DUB
RAND
DUB
RAND
DUB
DUB
DUB
DUB
DUB
RAND
RAND
DUB
DUB
DUB
DUB
DUB
DUB
DUB
DUB
DUB
DUB
DUB
DUB
DUB
DUB
DUB
DUB
DUB
DUB
DUB
DUB
DUB
DUB
DUB
DUB
DUB
DUB
DUB
DUB
DUB
DUB
DUB
DUB
DUB
DUB
DUB
DUB
DUB
DUB
DUB
DUB
DUB
DU...
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
1000
100090
100081
100076
100059
100100
100067
100098
100019
100020
100016
100007
100023
100026
100041
100022
100013
100044
100013
100087
100095
100041
100019
100076
100041
100001
100093
100010
100010
100016
100046
100030
10...
გამომავალი მონაცემები
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
DUB
RAND
RAND
DUB
DUB
DUB
DUB
RAND
RAND
RAND
DUB
DUB
RAND
RAND
DUB
RAND
RAND
RAND
DUB
RAND
RAND
RAND
RAND
DUB
RAND
RAND
RAND
DU...
თქვენი პასუხი
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
DUB
RAND
RAND
DUB
DUB
DUB
DUB
RAND
RAND
RAND
DUB
DUB
RAND
RAND
DUB
RAND
RAND
RAND
DUB
RAND
RAND
RAND
RAND
DUB
RAND
RAND
RAND
DUB
DUB
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
DUB
DUB
RAND
...
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
1000
100000165
100000118
100000167
100000059
100000059
100000178
100000148
100000028
100000070
100000082
100000105
100000036
100000032
100000191
100000054
100000005
100000065
100000109
100000026
100000075
100000054
100000133
10000013...
გამომავალი მონაცემები
RAND
RAND
RAND
RAND
DUB
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
DUB
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
DUB
DUB
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
DU...
თქვენი პასუხი
RAND
RAND
RAND
RAND
DUB
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
DUB
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
DUB
DUB
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
DUB
RAND
RAND
DUB
DUB
DUB
DUB
RAND
DUB
RAND
R...
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
1000
100000246
100000084
100000220
100000850
100000980
100000242
100000655
100000182
100000676
100000021
100000207
100000937
100000248
100000865
100000602
100000074
100000187
100000988
100000058
100000968
100000497
100000740
10000029...
გამომავალი მონაცემები
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
DUB
RAND
RAND
RAND
...
თქვენი პასუხი
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
DUB
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
DUB
RAND
RAND
RAND
RAND
RAN...
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
10000
100000295
100000470
100000038
100000351
100000858
100000375
100000574
100000809
100000974
100000104
100000989
100000597
100000651
100000684
100000804
100000001
100000241
100000454
100000751
100000390
100000122
100000578
1000009...
გამომავალი მონაცემები
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND...
თქვენი პასუხი
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
DUB
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RA...
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
10000
100000167
100000159
100000034
100000056
100000003
100000059
100000112
100000144
100000181
100000118
100000135
100000167
100000186
100000055
100000112
100000191
100000013
100000193
100000058
100000044
100000087
100000079
1000001...
გამომავალი მონაცემები
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
DUB
RAND
RAND
DUB
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
DUB
DUB
RAND
RAND
RA...
თქვენი პასუხი
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
DUB
RAND
RAND
DUB
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
DUB
DUB
RAND
RAND
RAND
DUB
RAND
RAND
RAND
DUB
RAND
RAND
RAND
DU...
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
20000
100000504
100000240
100000465
100000307
100000631
100000542
100000163
100000071
100000140
100000843
100000291
100000416
100000515
100000305
100000079
100000527
100000657
100000021
100000613
100000640
100000818
100000318
1000008...
გამომავალი მონაცემები
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND...
თქვენი პასუხი
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
R...
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
50000
100006602
100000013
100005102
100007311
100008156
100003272
100002232
100009789
100003199
100001241
100004854
100006738
100001321
100006175
100008716
100000382
100003996
100001489
100009998
100002485
100000603
100009994
1000015...
გამომავალი მონაცემები
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND...
თქვენი პასუხი
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
RAND
R...
ჩეკერის პასუხი
YES