ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 23.06.2022 11:20:57

ამოცანა: სტეკის მინიმუმი

მომხმარებელი: deme_bz

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
#define ll long long
#define pb push_back
using namespace std;
const int N=2e5+1;
vector <int> v;
stack <int> st;

void popi(int x){
  for(int i=0;i<v.size();i++){
    if(v[i]==x){
      v[i]=-1; break;
    }
  }
}void minim(){
  int mn=1e9+1;
  for(int i=0;i<v.size();i++){
    if(v[i]==-1) continue;
    mn=min(mn,v[i]);
  }
  cout <<mn<<endl;
}

main(){
  int n;
  cin >> n;
  
  while(n--){
    string s;
    cin >> s;
    if(s=="PUSH"){
      int k;
      cin >> k;
      st.push(k);
      v.pb(k);
    }
    else
    if(s=="POP"){
      if(st.empty()==true){
        cout << "EMPTY" << endl; continue;
      }
      int h=st.top();
      st.pop();
      popi(h);
    }
    else{
      if(st.empty()==true){
        cout << "EMPTY" << endl; 
      }
      else
      minim();
    }
  }
  
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
11
PUSH 5
PUSH 7
PUSH 3
PUSH 8
PUSH 10
MIN
POP
POP
MIN
POP
MIN
გამომავალი მონაცემები
3
3
5
თქვენი პასუხი
3
3
5
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
9
PUSH 100
PUSH 50
MIN
PUSH 45
MIN
POP
MIN
POP
MIN
გამომავალი მონაცემები
50
45
50
100
თქვენი პასუხი
50
45
50
100
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
27
PUSH 100
PUSH 50
MIN
PUSH 45
MIN
POP
MIN
POP
MIN
PUSH 10
PUSH 150
POP
MIN
PUSH 12
PUSH 5
MIN
PUSH 15
MIN
POP
MIN
POP
MIN
MIN
POP
MIN
POP
MIN
გამომავალი მონაცემები
50
45
50
100
10
5
5
5
10
10
10
100
თქვენი პასუხი
50
45
50
100
10
5
5
5
10
10
10
100
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
40
PUSH 100
PUSH 53
MIN
PUSH 45
MIN
POP
MIN
POP
MIN
PUSH 88
PUSH 150
POP
MIN
PUSH 122
PUSH 75
MIN
PUSH 15
MIN
POP
MIN
POP
MIN
MIN
POP
POP
MIN
POP
POP
MIN
MIN
PUSH 10
PUSH 150
POP
MIN
PUSH 122
PUSH 75
MIN
POP
MIN
POP
გამომავალი მონაცემები
53
45
53
100
88
75
15
75
88
88
100
EMPTY
EMPTY
EMPTY
10
10
10
თქვენი პასუხი
53
45
53
100
88
75
15
75
88
88
100
EMPTY
EMPTY
EMPTY
10
10
10
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
75
PUSH 100
PUSH 53
MIN
PUSH 45
MIN
POP
MIN
POP
MIN
PUSH 88
PUSH 150
POP
MIN
PUSH 122
PUSH 75
MIN
PUSH 15
MIN
POP
MIN
POP
PUSH 100
PUSH 53
MIN
PUSH 45
MIN
POP
MIN
POP
MIN
PUSH 88
PUSH 150
POP
MIN
PUSH 122
PUSH 75
MIN
P...
გამომავალი მონაცემები
53
45
53
100
88
75
15
75
53
45
53
88
88
75
15
75
88
88
88
10
10
10
10
100
EMPTY
EMPTY
10
10
10
თქვენი პასუხი
53
45
53
100
88
75
15
75
53
45
53
88
88
75
15
75
88
88
88
10
10
10
10
100
EMPTY
EMPTY
10
10
10
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
141
PUSH 105
PUSH 53
MIN
PUSH 455
MIN
POP
MIN
POP
MIN
PUSH 88
PUSH 150
POP
MIN
PUSH 122
PUSH 175
MIN
PUSH 125
MIN
POP
MIN
POP
PUSH 105
PUSH 53
MIN
PUSH 4
MIN
POP
MIN
POP
MIN
PUSH 88
PUSH 150
POP
MIN
PUSH 12
PUSH 75
MIN
...
გამომავალი მონაცემები
53
53
53
105
88
88
88
88
53
4
53
88
88
12
12
12
12
88
88
88
88
88
88
105
EMPTY
EMPTY
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7
7
7
7
7
10
10
10
10
10
10
10
EMPTY
623
17
122
თქვენი პასუხი
53
53
53
105
88
88
88
88
53
4
53
88
88
12
12
12
12
88
88
88
88
88
88
105
EMPTY
EMPTY
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7
7
7
7
7
10
10
10
10
10
10
10
EMPTY
623
17
122
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
150
PUSH 1015
PUSH 513
MIN
PUSH 455
MIN
POP
MIN
POP
MIN
PUSH 828
PUSH 150
POP
MIN
PUSH 122
PUSH 175
MIN
PUSH 1225
MIN
POP
MIN
POP
PUSH 105
PUSH 53
MIN
PUSH 47
MIN
POP
MIN
POP
MIN
PUSH 88
PUSH 150
POP
MIN
PUSH 12
PUSH 75
...
გამომავალი მონაცემები
513
455
513
1015
828
122
122
122
53
47
53
105
88
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
88
122
122
75
122
88
75
35
75
53
53
53
88
88
75
15
75
88
88
88
33
33
33
33
6
122
122
17
122
თქვენი პასუხი
513
455
513
1015
828
122
122
122
53
47
53
105
88
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
88
122
122
75
122
88
75
35
75
53
53
53
88
88
75
15
75
88
88
88
33
33
33
33
6
122
122
17
122
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
160
PUSH 1015
PUSH 513
MIN
PUSH 455
MIN
POP
MIN
POP
MIN
PUSH 828
PUSH 150
POP
MIN
PUSH 122
PUSH 175
MIN
PUSH 1225
MIN
POP
MIN
POP
PUSH 105
PUSH 53
MIN
PUSH 47
MIN
POP
MIN
POP
MIN
PUSH 88
PUSH 150
POP
MIN
PUSH 1882
PUSH 7...
გამომავალი მონაცემები
513
455
513
1015
828
122
122
122
53
47
53
105
88
75
75
75
75
75
75
105
828
105
105
105
105
1015
EMPTY
EMPTY
1099
75
122
88
75
35
75
53
53
53
88
88
75
15
75
1099
EMPTY
EMPTY
EMPTY
EMPTY
EMPTY
33
33
33
33
...
თქვენი პასუხი
513
455
513
1015
828
122
122
122
53
47
53
105
88
75
75
75
75
75
75
105
828
105
105
105
105
1015
EMPTY
EMPTY
1099
75
122
88
75
35
75
53
53
53
88
88
75
15
75
1099
EMPTY
EMPTY
EMPTY
EMPTY
EMPTY
33
33
33
33
EMPTY
6
EMPTY
EMPTY
623
17
122
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
200
PUSH 1015
PUSH 513
MIN
PUSH 455
MIN
POP
MIN
POP
MIN
PUSH 828
PUSH 150
POP
MIN
PUSH 122
PUSH 175
MIN
PUSH 1225
MIN
POP
MIN
POP
PUSH 105
PUSH 53
MIN
PUSH 473
MIN
POP
MIN
POP
MIN
PUSH 88
PUSH 150
POP
MIN
PUSH 1882
PUSH ...
გამომავალი მონაცემები
513
455
513
1015
828
122
122
122
53
53
53
105
88
75
75
75
75
75
75
105
828
105
105
105
105
1015
EMPTY
EMPTY
99
75
99
88
75
35
75
53
53
53
88
88
75
15
75
33
33
33
33
88
88
99
EMPTY
EMPTY
EMPTY
EMPTY
EMPT...
თქვენი პასუხი
513
455
513
1015
828
122
122
122
53
53
53
105
88
75
75
75
75
75
75
105
828
105
105
105
105
1015
EMPTY
EMPTY
99
75
99
88
75
35
75
53
53
53
88
88
75
15
75
33
33
33
33
88
88
99
EMPTY
EMPTY
EMPTY
EMPTY
EMPTY
353
122
122
353
175
353
353
6234
EMPTY
EMPTY
150
699...
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
200
PUSH 101
PUSH 513
MIN
PUSH 48
MIN
POP
POP
POP
MIN
PUSH 28
PUSH 150
POP
MIN
PUSH 1223
PUSH 175
MIN
PUSH 1225
MIN
POP
MIN
POP
PUSH 105
PUSH 5345
MIN
PUSH 473
MIN
POP
MIN
POP
MIN
PUSH 54
PUSH 150
POP
MIN
PUSH 1882
PUSH ...
გამომავალი მონაცემები
101
48
EMPTY
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
12
12
12
28
28
28
28
28
16
16
16
16
16
16
16
16
16
15
16
16
16
16
16
16
28
28
EMPTY
EMPTY
EMPTY
EMPTY
353
122
122
353
175
353
353
6...
თქვენი პასუხი
101
48
EMPTY
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
12
12
12
28
28
28
28
28
16
16
16
16
16
16
16
16
16
15
16
16
16
16
16
16
28
28
EMPTY
EMPTY
EMPTY
EMPTY
353
122
122
353
175
353
353
6234
EMPTY
EMPTY
150
699
EMPTY
EMPTY
623
17
122
ჩეკერის პასუხი
YES