ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 20.06.2022 18:07:42

ამოცანა: საიუველირო მაღაზია

მომხმარებელი: InnaB

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
long long n, k;
long long m, v, c;
long long ans, x;
multiset <pair <long long ,long long > > s;
multiset <pair <long,long> > ::iterator it;
multiset <long long> chanta;
multiset <long long> :: iterator it1;


int main (){
  cin >> n >> k;
   
   for (int i=0; i<n; i++){
     cin >> m >> v;
     s.insert({-v,-m});}
  
  for (int j=0; j<k; j++){
    cin >> c;
    chanta.insert(c);
  }
  
  for (it=s.begin(); it!=s.end(); it++){
      x=it->second;
    x=abs(x);
    it1=chanta.lower_bound(x);
   if (it1!=chanta.end()){
     ans+=it->first;
     chanta.erase(it1);
   }  
  }
  
  cout << abs(ans);
  
}
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:24:21: error: no match for 'operator=' (operand types are 'std::multiset<std::pair<long int, long int> >::iterator {aka std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<long int, long int> >}' and 'std::multiset<std::pair<long long int, long long int> >::iterator {aka std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<long long int, long long int> >}')
   for (it=s.begin(); it!=s.end(); it++){
           ^
In file included from /usr/include/c++/6/map:60:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:81,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/stl_tree.h:248:12: note: candidate: constexpr std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<long int, long int> >& std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<long int, long int> >::operator=(const std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<long int, long int> >&)
   struct _Rb_tree_const_iterator
      ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/stl_tree.h:248:12: note:  no known conversion for argument 1 from 'std::multiset<std::pair<long long int, long long int> >::iterator {aka std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<long long int, long long int> >}' to 'const std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<long int, long int> >&'
/usr/include/c++/6/bits/stl_tree.h:248:12: note: candidate: constexpr std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<long int, long int> >& std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<long int, long int> >::operator=(std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<long int, long int> >&&)
/usr/include/c++/6/bits/stl_tree.h:248:12: note:  no known conversion for argument 1 from 'std::multiset<std::pair<long long int, long long int> >::iterator {aka std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<long long int, long long int> >}' to 'std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<long int, long int> >&&'
main.cpp:24:26: error: no match for 'operator!=' (operand types are 'std::multiset<std::pair<long int, long int> >::iterator {aka std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<long int, long int> >}' and 'std::multiset<std::pair<long long int, long long int> >::iterator {aka std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<long long int, long long int> >}')
   for (it=s.begin(); it!=s.end(); it++){
            ~~^~~~~~~~~
In file included from /usr/include/c++/6/map:60:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:81,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/stl_tree.h:320:7: note: candidate: bool std::_Rb_tree_const_iterator<_Tp>::operator!=(const _Self&) const [with _Tp = std::pair<long int, long int>; std::_Rb_tree_const_iterator<_Tp>::_Self = std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<long int, long int> >]
    operator!=(const _Self& __x) const _GLIBCXX_NOEXCEPT
    ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/stl_tree.h:320:7: note:  no known conversion for argument 1 from 'std::multiset<std::pair<long long int, long long int> >::iterator {aka std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<long long int, long long int> >}' to 'const _Self& {aka const std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<long int, long int> >&}'
In file included from /usr/include/c++/6/regex:62:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:110,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/regex.h:951:5: note: candidate: template<class _BiIter> bool std::__cxx11::operator!=(const std::__cxx11::sub_match<_BiIter>&, const std::__cxx11::sub_match<_BiIter>&)
   operator!=(const sub_match<_BiIter>& __lhs, const sub_match<_BiIter>& __rhs)
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/regex.h:951:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:24:34: note:  'std::multiset<std::pair<long int, long int> >::iterator {aka std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<long int, long int> >}' is not derived from 'const std::__cxx11::sub_match<_BiIter>'
   for (it=s.begin(); it!=s.end(); it++){
                 ^
In file included from /usr/include/c++/6/regex:62:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:110,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/regex.h:1029:5: note: candidate: template<class _Bi_iter, class _Ch_traits, class _Ch_alloc> bool std::__cxx11::operator!=(std::__cxx11::__sub_match_string<_Bi_iter, _Ch_traits, _Ch_alloc>&, const std::__cxx11::sub_match<_BiIter>&)
   operator!=(const __sub_match_string<_Bi_iter, _Ch_traits, _Ch_alloc>& __lhs,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/regex.h:1029:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:24:34: note:  'std::multiset<std::pair<long int, long int> >::iterator {aka std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<long int, long int> >}' is not derived from 'std::__cxx11::__sub_match_string<_Bi_iter, _Ch_traits, _Ch_alloc>'
   for (it=s.begin(); it!=s.end(); it++){
                 ^
In file included from /usr/include/c++/6/regex:62:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:110,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/regex.h:1109:5: note: candidate: template<class _Bi_iter, class _Ch_traits, class _Ch_alloc> bool std::__cxx11::operator!=(const std::__cxx11::sub_match<_BiIter>&, std::__cxx11::__sub_match_string<_Bi_iter, _Ch_traits, _Ch_alloc>&)
   operator!=(const sub_match<_Bi_iter>& __lhs,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/regex.h:1109:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:24:34: note:  'std::multiset<std::pair<long int, long int> >::iterator {aka std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<long int, long int> >}' is not derived from 'const std::__cxx11::sub_match<_BiIter>'
   for (it=s.begin(); it!=s.end(); it++){
                 ^
In file included from /usr/include/c++/6/regex:62:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:110,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/regex.h:1186:5: note: candidate: template<class _Bi_iter> bool std::__cxx11::operator!=(const typename std::iterator_traits<_Iter>::value_type*, const std::__cxx11::sub_match<_BiIter>&)
   operator!=(typename iterator_traits<_Bi_iter>::value_type const* __lhs,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/regex.h:1186:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:24:34: note:  'std::multiset<std::pair<long long int, long long int> >::iterator {aka std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<long long int, long long int> >}' is not derived from 'const std::__cxx11::sub_match<_BiIter>'
   for (it=s.begin(); it!=s.end(); it++){
                 ^
In file included from /usr/include/c++/6/regex:62:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:110,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/regex.h:1260:5: note: candidate: template<class _Bi_iter> bool std::__cxx11::operator!=(const std::__cxx11::sub_match<_BiIter>&, const typename std::iterator_traits<_Iter>::value_type*)
   operator!=(const sub_match<_Bi_iter>& __lhs,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/regex.h:1260:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:24:34: note:  'std::multiset<std::pair<long int, long int> >::iterator {aka std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<long int, long int> >}' is not derived from 'const std::__cxx11::sub_match<_BiIter>'
   for (it=s.begin(); it!=s.end(); it++){
                 ^
In file included from /usr/include/c++/6/regex:62:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:110,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/regex.h:1337:5: note: candidate: template<class _Bi_iter> bool std::__cxx11::operator!=(const typename std::iterator_traits<_Iter>::value_type&, const std::__cxx11::sub_match<_BiIter>&)
   operator!=(typename iterator_traits<_Bi_iter>::value_type const& __lhs,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/regex.h:1337:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:24:34: note:  'std::multiset<std::pair<long long int, long long int> >::iterator {aka std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<long long int, long long int> >}' is not derived from 'const std::__cxx11::sub_match<_BiIter>'
   for (it=s.begin(); it!=s.end(); it++){
                 ^
In file included from /usr/include/c++/6/regex:62:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:110,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/regex.h:1417:5: note: candidate: template<class _Bi_iter> bool std::__cxx11::operator!=(const std::__cxx11::sub_match<_BiIter>&, const typename std::iterator_traits<_Iter>::value_type&)
   operator!=(const sub_match<_Bi_iter>& __lhs,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/regex.h:1417:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:24:34: note:  'std::multiset<std::pair<long int, long int> >::iterator {aka std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<long int, long int> >}' is not derived from 'const std::__cxx11::sub_match<_BiIter>'
   for (it=s.begin(); it!=s.end(); it++){
                 ^
In file included from /usr/include/c++/6/regex:62:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:110,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/regex.h:1944:5: note: candidate: template<class _Bi_iter, class _Alloc> bool std::__cxx11::operator!=(const std::__cxx11::match_results<_BiIter, _Alloc>&, const std::__cxx11::match_results<_BiIter, _Alloc>&)
   operator!=(const match_results<_Bi_iter, _Alloc>& __m1,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/regex.h:1944:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:24:34: note:  'std::multiset<std::pair<long int, long int> >::iterator {aka std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<long int, long int> >}' is not derived from 'const std::__cxx11::match_results<_BiIter, _Alloc>'
   for (it=s.begin(); it!=s.end(); it++){
                 ^
In file included from /usr/include/c++/6/unordered_set:48:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:118,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/unordered_set.h:1429:5: note: candidate: template<class _Value, class _Hash, class _Pred, class _Alloc> bool std::operator!=(const std::unordered_multiset<_Value, _Hash, _Pred, _Alloc>&, const std::unordered_multiset<_Value, _Hash, _Pred, _Alloc>&)
   operator!=(const unordered_multiset<_Value, _Hash, _Pred, _Alloc>& __x,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/unordered_set.h:1429:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:24:34: note:  'std::multiset<std::pair<long int, long int> >::iterator {aka std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<long int, long int> >}' is not derived from 'const std::unordered_multiset<_Value, _Hash, _Pred, _Alloc>'
   for (it=s.begin(); it!=s.end(); it++){
                 ^
In file included from /usr/include/c++/6/unordered_set:48:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:118,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/unordered_set.h:1417:5: note: candidate: template<class _Value, class _Hash, class _Pred, class _Alloc> bool std::operator!=(const std::unordered_set<_Value, _Hash, _Pred, _Alloc>&, const std::unordered_set<_Value, _Hash, _Pred, _Alloc>&)
   operator!=(const unordered_set<_Value, _Hash, _Pred, _Alloc>& __x,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/unordered_set.h:1417:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:24:34: note:  'std::multiset<std::pair<long int, long int> >::iterator {aka std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<long int, long int> >}' is not derived from 'const std::unordered_set<_Value, _Hash, _Pred, _Alloc>'
   for (it=s.begin(); it!=s.end(); it++){
                 ^
In file included from /usr/include/c++/6/unordered_map:48:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:117,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/unordered_map.h:1786:5: note: candidate: template<class _Key, class _Tp, class _Hash, class _Pred, class _Alloc> bool std::operator!=(const std::unordered_multimap<_Key, _Tp, _Hash, _Pred, _Alloc>&, const std::unordered_multimap<_Key, _Tp, _Hash, _Pred, _Alloc>&)
   operator!=(const unordered_multimap<_Key, _Tp, _Hash, _Pred, _Alloc>& __x,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/unordered_map.h:1786:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:24:34: note:  'std::multiset<std::pair<long int, long int> >::iterator {aka std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<long int, long int> >}' is not derived from 'const std::unordered_multimap<_Key, _Tp, _Hash, _Pred, _Alloc>'
   for (it=s.begin(); it!=s.end(); it++){
                 ^
In file included from /usr/include/c++/6/unordered_map:48:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:117,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/unordered_map.h:1774:5: note: candidate: template<class _Key, class _Tp, class _Hash, class _Pred, class _Alloc> bool std::operator!=(const std::unordered_map<_Key, _Tp, _Hash, _Pred, _Alloc>&, const std::unordered_map<_Key, _Tp, _Hash, _Pred, _Alloc>&)
   operator!=(const unordered_map<_Key, _Tp, _Hash, _Pred, _Alloc>& __x,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/unordered_map.h:1774:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:24:34: note:  'std::multiset<std::pair<long int, long int> >::iterator {aka std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<long int, long int> >}' is not derived from 'const std::unordered_map<_Key, _Tp, _Hash, _Pred, _Alloc>'
   for (it=s.begin(); it!=s.end(); it++){
                 ^
In file included from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:111:0,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/scoped_allocator:465:5: note: candidate: template<class _OutA1, class _OutA2, class ... _InA> bool std::operator!=(const std::scoped_allocator_adaptor<_OutA1, _InA ...>&, const std::scoped_allocator_adaptor<_InnerHead, _InnerTail ...>&)
   operator!=(const scoped_allocator_adaptor<_OutA1, _InA...>& __a,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/scoped_allocator:465:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:24:34: note:  'std::multiset<std::pair<long int, long int> >::iterator {aka std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<long int, long int> >}' is not derived from 'const std::scoped_allocator_adaptor<_OutA1, _InA ...>'
   for (it=s.begin(); it!=s.end(); it++){
                 ^
In file included from /usr/include/c++/6/random:49:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:108,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/random.h:5841:5: note: candidate: template<class _RealType> bool std::operator!=(const std::piecewise_linear_distribution<_RealType>&, const std::piecewise_linear_distribution<_RealType>&)
   operator!=(const std::piecewise_linear_distribution<_RealType>& __d1,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/random.h:5841:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:24:34: note:  'std::multiset<std::pair<long int, long int> >::iterator {aka std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<long int, long int> >}' is not derived from 'const std::piecewise_linear_distribution<_RealType>'
   for (it=s.begin(); it!=s.end(); it++){
                 ^
In file included from /usr/include/c++/6/random:49:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:108,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/random.h:5571:5: note: candidate: template<class _RealType> bool std::operator!=(const std::piecewise_constant_distribution<_RealType>&, const std::piecewise_constant_distribution<_RealType>&)
   operator!=(const std::piecewise_constant_distribution<_RealType>& __d1,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/random.h:5571:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:24:34: note:  'std::multiset<std::pair<long int, long int> >::iterator {aka std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<long int, long int> >}' is not derived from 'const std::piecewise_constant_distribution<_RealType>'
   for (it=s.begin(); it!=s.end(); it++){
                 ^
In file included from /usr/include/c++/6/random:49:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:108,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/random.h:5304:5: note: candidate: template<class _IntType> bool std::operator!=(const std::discrete_distribution<_IntType>&, const std::discrete_distribution<_IntType>&)
   operator!=(const std::discrete_distribution<_IntType>& __d1,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/random.h:5304:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:24:34: note:  'std::multiset<std::pair<long int, long int> >::iterator {aka std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<long int, long int> >}' is not derived from 'const std::discrete_distribution<_IntType>'
   for (it=s.begin(); it!=s.end(); it++){
                 ^
In file included from /usr/include/c++/6/random:49:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:108,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/random.h:5044:5: note: candidate: template<class _RealType> bool std::operator!=(const std::extreme_value_distribution<_RealType>&, const std::extreme_value_distribution<_RealType>&)
   operator!=(const std::extreme_value_distribution<_RealType>& __d1,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/random.h:5044:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:24:34: note:  'std::multiset<std::pair<long int, long int> >::iterator {aka std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<long int, long int> >}' is not derived from 'const std::extreme_value_distribution<_RealType>'
   for (it=s.begin(); it!=s.end(); it++){
                 ^
In file included from /usr/include/c++/6/random:49:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:108,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/random.h:4841:5: note: candidate: template<class _RealType> bool std::operator!=(const std::weibull_distribution<_RealType>&, const std::weibull_distribution<_RealType>&)
   operator!=(const std::weibull_distribution<_RealType>& __d1,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/random.h:4841:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:24:34: note:  'std::multiset<std::pair<long int, long int> >::iterator {aka std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<long int, long int> >}' is not derived from 'const std::weibull_distribution<_RealType>'
   for (it=s.begin(); it!=s.end(); it++){
                 ^
In file included from /usr/include/c++/6/random:49:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:108,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/random.h:4638:5: note: candidate: template<class _RealType> bool std::operator!=(const std::exponential_distribution<_RealType>&, const std::exponential_distribution<_RealType>&)
   operator!=(const std::exponential_distribution<_RealType>& __d1,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/random.h:4638:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:24:34: note:  'std::multiset<std::pair<long int, long int> >::iterator {aka std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<long int, long int> >}' is not derived from 'const std::exponential_distribution<_RealType>'
   for (it=s.begin(); it!=s.end(); it++){
                 ^
In file included from /usr/include/c++/6/random:49:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:108,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/random.h:4460:5: note: candidate: template<class _IntType> bool std::operator!=(const std::poisson_distribution<_IntType>&, const std::poisson_distribution<_IntType>&)
   operator!=(const std::poisson_distribution<_IntType>& __d1,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/random.h:4460:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:24:34: note:  'std::multiset<std::pair<long int, long int> >::iterator {aka std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<long int, long int> >}' is not derived from 'const std::poisson_distribution<_IntType>'
   for (it=s.begin(); it!=s.end(); it++){
                 ^
In file included from /usr/include/c++/6/random:49:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:108,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/random.h:4244:5: note: candidate: template<class _IntType> bool std::operator!=(const std::negative_binomial_distribution<_IntType>&, const std::negative_binomial_distribution<_IntType>&)
   operator!=(const std::negative_binomial_distribution<_IntType>& __d1,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/random.h:4244:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:24:34: note:  'std::multiset<std::pair<long int, long int> >::iterator {aka std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<long int, long int> >}' is not derived from 'const std::negative_binomial_distribution<_IntType>'
   for (it=s.begin(); it!=s.end(); it++){
                 ^
In file included from /usr/include/c++/6/random:49:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:108,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/random.h:3999:5: note: candidate: template<class _IntType> bool std::operator!=(const std::geometric_distribution<_IntType>&, const std::geometric_distribution<_IntType>&)
   operator!=(const std::geometric_distribution<_IntType>& __d1,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/random.h:3999:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:24:34: note:  'std::multiset<std::pair<long int, long int> >::iterator {aka std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<long int, long int> >}' is not derived from 'const std::geometric_distribution<_IntType>'
   for (it=s.begin(); it!=s.end(); it++){
                 ^
In file included from /usr/include/c++/6/random:49:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:108,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/random.h:3830:5: note: candidate: template<class _IntType> bool std::operator!=(const std::binomial_distribution<_IntType>&, const std::binomial_distribution<_IntType>&)
   operator!=(const std::binomial_distribution<_IntType>& __d1,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/random.h:3830:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:24:34: note:  'std::multiset<std::pair<long int, long int> >::iterator {aka std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<long int, long int> >}' is not derived from 'const std::binomial_distribution<_IntType>'
   for (it=s.begin(); it!=s.end(); it++){
                 ^
In file included from /usr/include/c++/6/random:49:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:108,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/random.h:3564:3: note: candidate: bool std::operator!=(const std::bernoulli_distribution&, const std::bernoulli_distribution&)
  operator!=(const std::bernoulli_distribution& __d1,
  ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/random.h:3564:3: note:  no known conversion for argument 1 from 'std::multiset<std::pair<long int, long int> >::iterator {aka std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<long int, long int> >}' to 'const std::bernoulli_distribution&'
/usr/include/c++/6/bits/random.h:3388:5: note: candidate: template<class _RealType> bool std::operator!=(const std::student_t_distribution<_RealType>&, const std::student_t_distribution<_RealType>&)
   operator!=(const std::student_t_distribution<_RealType>& __d1,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/random.h:3388:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:24:34: note:  'std::multiset<std::pair<long int, long int> >::iterator {aka std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<long int, long int> >}' is not derived from 'const std::student_t_distribution<_RealType>'
   for (it=s.begin(); it!=s.end(); it++){
                 ^
In file included from /usr/include/c++/6/random:49:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:108,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/random.h:3175:5: note: candidate: template<class _RealType> bool std::operator!=(const std::fisher_f_distribution<_RealType>&, const std::fisher_f_distribution<_RealType>&)
   operator!=(const std::fisher_f_distribution<_RealType>& __d1,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/random.h:3175:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:24:34: note:  'std::multiset<std::pair<long int, long int> >::iterator {aka std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<long int, long int> >}' is not derived from 'const std::fisher_f_distribution<_RealType>'
   for (it=s.begin(); it!=s.end(); it++){
                 ^
In file included from /usr/include/c++/6/random:49:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:108,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/random.h:2919:5: note: candidate: template<class _RealType> bool std::operator!=(const std::cauchy_distribution<_RealType>&, const std::cauchy_distribution<_RealType>&)
   operator!=(const std::cauchy_distribution<_RealType>& __d1,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/random.h:2919:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:24:34: note:  'std::multiset<std::pair<long int, long int> >::iterator {aka std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<long int, long int> >}' is not derived from 'const std::cauchy_distribution<_RealType>'
   for (it=s.begin(); it!=s.end(); it++){
                 ^
In file included from /usr/include/c++/6/random:49:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:108,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/random.h:2752:5: note: candidate: template<class _RealType> bool std::operator!=(const std::chi_squared_distribution<_RealType>&, const std::chi_squared_distribution<_RealType>&)
   operator!=(const std::chi_squared_distribution<_RealType>& __d1,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/random.h:2752:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:24:34: note:  'std::multiset<std::pair<long int, long int> >::iterator {aka std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<long int, long int> >}' is not derived from 'const std::chi_squared_distribution<_RealType>'
   for (it=s.begin(); it!=s.end(); it++){
                 ^
In file included from /usr/include/c++/6/random:49:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:108,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/random.h:2542:6: note: candidate: template<class _RealType> bool std::operator!=(const std::gamma_distribution<_RealType>&, const std::gamma_distribution<_RealType>&)
   operator!=(const std::gamma_distribution<_RealType>& __d1,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/random.h:2542:6: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:24:34: note:  'std::multiset<std::pair<long int, long int> >::iterator {aka std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<long int, long int> >}' is not derived from 'const std::gamma_distribution<_RealType>'
   for (it=s.begin(); it!=s.end(); it++){
                 ^
In file included from /usr/include/c++/6/random:49:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:108,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/random.h:2322:5: note: candidate: template<class _RealType> bool std::operator!=(const std::lognormal_distribution<_RealType>&, const std::lognormal_distribution<_RealType>&)
   operator!=(const std::lognormal_distribution<_RealType>& __d1,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/random.h:2322:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:24:34: note:  'std::multiset<std::pair<long int, long int> >::iterator {aka std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<long int, long int> >}' is not derived from 'const std::lognormal_distribution<_RealType>'
   for (it=s.begin(); it!=s.end(); it++){
                 ^
In file included from /usr/include/c++/6/random:49:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:108,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/random.h:2118:5: note: candidate: template<class _RealType> bool std::operator!=(const std::normal_distribution<_RealType>&, const std::normal_distribution<_RealType>&)
   operator!=(const std::normal_distribution<_RealType>& __d1,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/random.h:2118:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:24:34: note:  'std::multiset<std::pair<long int, long int> >::iterator {aka std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<long int, long int> >}' is not derived from 'const std::normal_distribution<_RealType>'
   for (it=s.begin(); it!=s.end(); it++){
                 ^
In file included from /usr/include/c++/6/random:49:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:108,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/random.h:1869:5: note: candidate: template<class _IntType> bool std::operator!=(const std::uniform_real_distribution<_IntType>&, const std::uniform_real_distribution<_IntType>&)
   operator!=(const std::uniform_real_distribution<_IntType>& __d1,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/random.h:1869:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:24:34: note:  'std::multiset<std::pair<long int, long int> >::iterator {aka std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<long int, long int> >}' is not derived from 'const std::uniform_real_distribution<_IntType>'
   for (it=s.begin(); it!=s.end(); it++){
                 ^
In file included from /usr/include/c++/6/random:49:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:108,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/random.h:1660:5: note: candidate: template<class _IntType> bool std::operator!=(const std::uniform_int_distribution<_IntType>&, const std::uniform_int_distribution<_IntType>&)
   operator!=(const std::uniform_int_distribution<_IntType>& __d1,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/random.h:1660:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:24:34: note:  'std::multiset<std::pair<long int, long int> >::iterator {aka std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<long int, long int> >}' is not derived from 'const std::uniform_int_distribution<_IntType>'
   for (it=s.begin(); it!=s.end(); it++){
                 ^
In file included from /usr/include/c++/6/random:49:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:108,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/random.h:1502:5: note: candidate: template<class _RandomNumberEngine, long unsigned int __k> bool std::operator!=(const std::shuffle_order_engine<_RandomNumberEngine, __k>&, const std::shuffle_order_engine<_RandomNumberEngine, __k>&)
   operator!=(const std::shuffle_order_engine<_RandomNumberEngine,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/random.h:1502:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:24:34: note:  'std::multiset<std::pair<long int, long int> >::iterator {aka std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<long int, long int> >}' is not derived from 'const std::shuffle_order_engine<_RandomNumberEngine, __k>'
   for (it=s.begin(); it!=s.end(); it++){
                 ^
In file included from /usr/include/c++/6/random:49:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:108,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/random.h:1250:5: note: candidate: template<class _RandomNumberEngine, long unsigned int __w, class _UIntType> bool std::operator!=(const std::independent_bits_engine<_RandomNumberEngine, __w, _UIntType>&, const std::independent_bits_engine<_RandomNumberEngine, __w, _UIntType>&)
   operator!=(const std::independent_bits_engine<_RandomNumberEngine, __w,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/random.h:1250:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:24:34: note:  'std::multiset<std::pair<long int, long int> >::iterator {aka std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<long int, long int> >}' is not derived from 'const std::independent_bits_engine<_RandomNumberEngine, __w, _UIntType>'
   for (it=s.begin(); it!=s.end(); it++){
                 ^
In file included from /usr/include/c++/6/random:49:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:108,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/random.h:1054:5: note: candidate: template<class _RandomNumberEngine, long unsigned int __p, long unsigned int __r> bool std::operator!=(const std::discard_block_engine<_RandomNumberEngine, __p, __r>&, const std::discard_block_engine<_RandomNumberEngine, __p, __r>&)
   operator!=(const std::discard_block_engine<_RandomNumberEngine, __p,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/random.h:1054:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:24:34: note:  'std::multiset<std::pair<long int, long int> >::iterator {aka std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<long int, long int> >}' is not derived from 'const std::discard_block_engine<_RandomNumberEngine, __p, __r>'
   for (it=s.begin(); it!=s.end(); it++){
                 ^
In file included from /usr/include/c++/6/random:49:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:108,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/random.h:832:5: note: candidate: template<class _UIntType, long unsigned int __w, long unsigned int __s, long unsigned int __r> bool std::operator!=(const std::subtract_with_carry_engine<_UIntType, __w, __s, __r>&, const std::subtract_with_carry_engine<_UIntType, __w, __s, __r>&)
   operator!=(const std::subtract_with_carry_engine<_UIntType, __w,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/random.h:832:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:24:34: note:  'std::multiset<std::pair<long int, long int> >::iterator {aka std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<long int, long int> >}' is not derived from 'const std::subtract_with_carry_engine<_UIntType, __w, __s, __r>'
   for (it=s.begin(); it!=s.end(); it++){
                 ^
In file included from /usr/include/c++/6/random:49:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:108,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/random.h:636:5: note: candidate: template<class _UIntType, long unsigned int __w, long unsigned int __n, long unsigned int __m, long unsigned int __r, _UIntType __a, long unsigned int __u, _UIntType __d, long unsigned int __s, _UIntType __b, long unsigned int __t, _UIntType __c, long unsigned int __l, _UIntType __f> bool std::operator!=(const std::mersenne_twister_engine<_UIntType, __w, __n, __m, __r, __a, __u, __d, __s, __b, __t, __c, __l, __f>&, const std::mersenne_twister_engine<_UIntType, __w, __n, __m, __r, __a, __u, __d, __s, __b, __t, __c, __l, __f>&)
   operator!=(const std::mersenne_twister_engine<_UIntType, __w, __n, __m,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/random.h:636:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:24:34: note:  'std::multiset<std::pair<long int, long int> >::iterator {aka std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<long int, long int> >}' is not derived from 'const std::mersenne_twister_engine<_UIntType, __w, __n, __m, __r, __a, __u, __d, __s, __b, __t, __c, __l, __f>'
   for (it=s.begin(); it!=s.end(); it++){
                 ^
In file included from /usr/include/c++/6/random:49:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:108,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/random.h:404:5: note: candidate: template<class _UIntType, _UIntType __a, _UIntType __c, _UIntType __m> bool std::operator!=(const std::linear_congruential_engine<_UIntType, __a, __c, __m>&, const std::linear_congruential_engine<_UIntType, __a, __c, __m>&)
   operator!=(const std::linear_congruential_engine<_UIntType, __a,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/random.h:404:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:24:34: note:  'std::multiset<std::pair<long int, long int> >::iterator {aka std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<long int, long int> >}' is not derived from 'const std::linear_congruential_engine<_UIntType, __a, __c, __m>'
   for (it=s.begin(); it!=s.end(); it++){
                 ^
In file included from /usr/include/c++/6/future:40:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:105,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/thread:235:3: note: candidate: bool std::operator!=(std::thread::id, std::thread::id)
  operator!=(thread::id __x, thread::id __y) noexcept
  ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/thread:235:3: note:  no known conversion for argument 1 from 'std::multiset<std::pair<long int, long int> >::iterator {aka std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<long int, long int> >}' to 'std::thread::id'
In file included from /usr/include/c++/6/forward_list:38:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:104,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/forward_list.h:1384:5: note: candidate: template<class _Tp, class _Alloc> bool std::operator!=(const std::forward_list<_Tp, _Alloc>&, const std::forward_list<_Tp, _Alloc>&)
   operator!=(const forward_list<_Tp, _Alloc>& __lx,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/forward_list.h:1384:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:24:34: note:  'std::multiset<std::pair<long int, long int> >::iterator {aka std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<long int, long int> >}' is not derived from 'const std::forward_list<_Tp, _Alloc>'
   for (it=s.begin(); it!=s.end(); it++){
                 ^
In file included from /usr/include/c++/6/forward_list:38:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:104,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/forward_list.h:266:5: note: candidate: template<class _Tp> bool std::operator!=(const std::_Fwd_list_iterator<_Tp>&, const std::_Fwd_list_const_iterator<_Tp>&)
   operator!=(const _Fwd_list_iterator<_Tp>& __x,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/forward_list.h:266:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:24:34: note:  'std::multiset<std::pair<long int, long int> >::iterator {aka std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<long int, long int> >}' is not derived from 'const std::_Fwd_list_iterator<_Tp>'
   for (it=s.begin(); it!=s.end(); it++){
                 ^
In file included from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:95:0,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/valarray:1180:1: note: candidate: template<class _Tp> std::_Expr<std::_BinClos<std::__not_equal_to, std::_Constant, std::_ValArray, _Tp, _Tp>, typename std::__fun<std::__not_equal_to, _Tp>::result_type> std::operator!=(const _Tp&, const std::valarray<_Tp>&)
 _DEFINE_BINARY_OPERATOR(!=, __not_equal_to)
 ^
/usr/include/c++/6/valarray:1180:1: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:24:34: note:  'std::multiset<std::pair<long long int, long long int> >::iterator {aka std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<long long int, long long int> >}' is not derived from 'const std::valarray<_Tp>'
   for (it=s.begin(); it!=s.end(); it++){
                 ^
In file included from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:95:0,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/valarray:1180:1: note: candidate: template<class _Tp> std::_Expr<std::_BinClos<std::__not_equal_to, std::_ValArray, std::_Constant, _Tp, _Tp>, typename std::__fun<std::__not_equal_to, _Tp>::result_type> std::operator!=(const std::valarray<_Tp>&, const _Tp&)
 _DEFINE_BINARY_OPERATOR(!=, __not_equal_to)
 ^
/usr/include/c++/6/valarray:1180:1: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:24:34: note:  'std::multiset<std::pair<long int, long int> >::iterator {aka std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<long int, long int> >}' is not derived from 'const std::valarray<_Tp>'
   for (it=s.begin(); it!=s.end(); it++){
                 ^
In file included from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:95:0,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/valarray:1180:1: note: candidate: template<class _Tp> std::_Expr<std::_BinClos<std::__not_equal_to, std::_ValArray, std::_ValArray, _Tp, _Tp>, typename std::__fun<std::__not_equal_to, _Tp>::result_type> std::operator!=(const std::valarray<_Tp>&, const std::valarray<_Tp>&)
 _DEFINE_BINARY_OPERATOR(!=, __not_equal_to)
 ^
/usr/include/c++/6/valarray:1180:1: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:24:34: note:  'std::multiset<std::pair<long int, long int> >::iterator {aka std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<long int, long int> >}' is not derived from 'const std::valarray<_Tp>'
   for (it=s.begin(); it!=s.end(); it++){
                 ^
In file included from /usr/include/c++/6/valarray:587:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:95,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/valarray_after.h:415:5: note: candidate: template<class _Dom> std::_Expr<std::_BinClos<std::__not_equal_to, std::_ValArray, std::_Expr, typename _Dom::value_type, _Dom>, typename std::__fun<std::__not_equal_to, typename _Dom1::value_type>::result_type> std::operator!=(const std::valarray<typename _Dom::value_type>&, const std::_Expr<_Dom1, typename _Dom1::value_type>&)
   _DEFINE_EXPR_BINARY_OPERATOR(!=, __not_equal_to)
   ^
/usr/include/c++/6/bits/valarray_after.h:415:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:24:34: note:  'std::multiset<std::pair<long long int, long long int> >::iterator {aka std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<long long int, long long int> >}' is not derived from 'const std::_Expr<_Dom1, typename _Dom1::value_type>'
   for (it=s.begin(); it!=s.end(); it++){
                 ^
In file included from /usr/include/c++/6/valarray:587:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:95,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/valarray_after.h:415:5: note: candidate: template<class _Dom> std::_Expr<std::_BinClos<std::__not_equal_to, std::_Expr, std::_ValArray, _Dom, typename _Dom::value_type>, typename std::__fun<std::__not_equal_to, typename _Dom1::value_type>::result_type> std::operator!=(const std::_Expr<_Dom1, typename _Dom1::value_type>&, const std::valarray<typename _Dom::value_type>&)
   _DEFINE_EXPR_BINARY_OPERATOR(!=, __not_equal_to)
   ^
/usr/include/c++/6/bits/valarray_after.h:415:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:24:34: note:  'std::multiset<std::pair<long int, long int> >::iterator {aka std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<long int, long int> >}' is not derived from 'const std::_Expr<_Dom1, typename _Dom1::value_type>'
   for (it=s.begin(); it!=s.end(); it++){
                 ^
In file included from /usr/include/c++/6/valarray:587:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:95,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/valarray_after.h:415:5: note: candidate: template<class _Dom> std::_Expr<std::_BinClos<std::__not_equal_to, std::_Constant, std::_Expr, typename _Dom::value_type, _Dom>, typename std::__fun<std::__not_equal_to, typename _Dom1::value_type>::result_type> std::operator!=(const typename _Dom::value_type&, const std::_Expr<_Dom1, typename _Dom1::value_type>&)
   _DEFINE_EXPR_BINARY_OPERATOR(!=, __not_equal_to)
   ^
/usr/include/c++/6/bits/valarray_after.h:415:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:24:34: note:  'std::multiset<std::pair<long long int, long long int> >::iterator {aka std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<long long int, long long int> >}' is not derived from 'const std::_Expr<_Dom1, typename _Dom1::value_type>'
   for (it=s.begin(); it!=s.end(); it++){
                 ^
In file included from /usr/include/c++/6/valarray:587:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:95,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/valarray_after.h:415:5: note: candidate: template<class _Dom> std::_Expr<std::_BinClos<std::__not_equal_to, std::_Expr, std::_Constant, _Dom, typename _Dom::value_type>, typename std::__fun<std::__not_equal_to, typename _Dom1::value_type>::result_type> std::operator!=(const std::_Expr<_Dom1, typename _Dom1::value_type>&, const typename _Dom::value_type&)
   _DEFINE_EXPR_BINARY_OPERATOR(!=, __not_equal_to)
   ^
/usr/include/c++/6/bits/valarray_after.h:415:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:24:34: note:  'std::multiset<std::pair<long int, long int> >::iterator {aka std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<long int, long int> >}' is not derived from 'const std::_Expr<_Dom1, typename _Dom1::value_type>'
   for (it=s.begin(); it!=s.end(); it++){
                 ^
In file included from /usr/include/c++/6/valarray:587:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:95,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/valarray_after.h:415:5: note: candidate: template<class _Dom1, class _Dom2> std::_Expr<std::_BinClos<std::__not_equal_to, std::_Expr, std::_Expr, _Dom1, _Dom2>, typename std::__fun<std::__not_equal_to, typename _Dom1::value_type>::result_type> std::operator!=(const std::_Expr<_Dom1, typename _Dom1::value_type>&, const std::_Expr<_Dom2, typename _Dom2::value_type>&)
   _DEFINE_EXPR_BINARY_OPERATOR(!=, __not_equal_to)
   ^
/usr/include/c++/6/bits/valarray_after.h:415:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:24:34: note:  'std::multiset<std::pair<long int, long int> >::iterator {aka std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<long int, long int> >}' is not derived from 'const std::_Expr<_Dom1, typename _Dom1::value_type>'
   for (it=s.begin(); it!=s.end(); it++){
                 ^
In file included from /usr/include/c++/6/stack:61:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:89,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/stl_stack.h:299:5: note: candidate: template<class _Tp, class _Seq> bool std::operator!=(const std::stack<_Tp, _Seq>&, const std::stack<_Tp, _Seq>&)
   operator!=(const stack<_Tp, _Seq>& __x, const stack<_Tp, _Seq>& __y)
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/stl_stack.h:299:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:24:34: note:  'std::multiset<std::pair<long int, long int> >::iterator {aka std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<long int, long int> >}' is not derived from 'const std::stack<_Tp, _Seq>'
   for (it=s.begin(); it!=s.end(); it++){
                 ^
In file included from /usr/include/c++/6/set:62:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:87,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/stl_multiset.h:847:5: note: candidate: template<class _Key, class _Compare, class _Alloc> bool std::operator!=(const std::multiset<_Key, _Compare, _Alloc>&, const std::multiset<_Key, _Compare, _Alloc>&)
   operator!=(const multiset<_Key, _Compare, _Alloc>& __x,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/stl_multiset.h:847:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:24:34: note:  'std::multiset<std::pair<long int, long int> >::iterator {aka std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<long int, long int> >}' is not derived from 'const std::multiset<_Key, _Compare, _Alloc>'
   for (it=s.begin(); it!=s.end(); it++){
                 ^
In file included from /usr/include/c++/6/set:61:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:87,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/stl_set.h:864:5: note: candidate: template<class _Key, class _Compare, class _Alloc> bool std::operator!=(const std::set<_Key, _Compare, _Alloc>&, const std::set<_Key, _Compare, _Alloc>&)
   operator!=(const set<_Key, _Compare, _Alloc>& __x,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/stl_set.h:864:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:24:34: note:  'std::multiset<std::pair<long int, long int> >::iterator {aka std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<long int, long int> >}' is not derived from 'const std::set<_Key, _Compare, _Alloc>'
   for (it=s.begin(); it!=s.end(); it++){
                 ^
In file included from /usr/include/c++/6/queue:64:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:86,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/stl_queue.h:322:5: note: candidate: template<class _Tp, class _Seq> bool std::operator!=(const std::queue<_Tp, _Seq>&, const std::queue<_Tp, _Seq>&)
   operator!=(const queue<_Tp, _Seq>& __x, const queue<_Tp, _Seq>& __y)
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/stl_queue.h:322:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:24:34: note:  'std::multiset<std::pair<long int, long int> >::iterator {aka std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<long int, long int> >}' is not derived from 'const std::queue<_Tp, _Seq>'
   for (it=s.begin(); it!=s.end(); it++){
                 ^
In file included from /usr/include/c++/6/vector:64:0,
         from /usr/include/c++/6/queue:61,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:86,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/stl_vector.h:1533:5: note: candidate: template<class _Tp, class _Alloc> bool std::operator!=(const std::vector<_Tp, _Alloc>&, const std::vector<_Tp, _Alloc>&)
   operator!=(const vector<_Tp, _Alloc>& __x, const vector<_Tp, _Alloc>& __y)
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/stl_vector.h:1533:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:24:34: note:  'std::multiset<std::pair<long int, long int> >::iterator {aka std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<long int, long int> >}' is not derived from 'const std::vector<_Tp, _Alloc>'
   for (it=s.begin(); it!=s.end(); it++){
                 ^
In file included from /usr/include/c++/6/memory:82:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:82,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/shared_ptr.h:363:5: note: candidate: template<class _Tp> bool std::operator!=(std::nullptr_t, const std::shared_ptr<_Tp1>&)
   operator!=(nullptr_t, const shared_ptr<_Tp>& __a) noexcept
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/shared_ptr.h:363:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:24:34: note:  'std::multiset<std::pair<long long int, long long int> >::iterator {aka std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<long long int, long long int> >}' is not derived from 'const std::shared_ptr<_Tp1>'
   for (it=s.begin(); it!=s.end(); it++){
                 ^
In file included from /usr/include/c++/6/memory:82:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:82,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/shared_ptr.h:358:5: note: candidate: template<class _Tp> bool std::operator!=(const std::shared_ptr<_Tp1>&, std::nullptr_t)
   operator!=(const shared_ptr<_Tp>& __a, nullptr_t) noexcept
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/shared_ptr.h:358:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:24:34: note:  'std::multiset<std::pair<long int, long int> >::iterator {aka std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<long int, long int> >}' is not derived from 'const std::shared_ptr<_Tp1>'
   for (it=s.begin(); it!=s.end(); it++){
                 ^
In file included from /usr/include/c++/6/memory:82:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:82,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/shared_ptr.h:352:5: note: candidate: template<class _Tp1, class _Tp2> bool std::operator!=(const std::shared_ptr<_Tp1>&, const std::shared_ptr<_Tp2>&)
   operator!=(const shared_ptr<_Tp1>& __a,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/shared_ptr.h:352:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:24:34: note:  'std::multiset<std::pair<long int, long int> >::iterator {aka std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<long int, long int> >}' is not derived from 'const std::shared_ptr<_Tp1>'
   for (it=s.begin(); it!=s.end(); it++){
                 ^
In file included from /usr/include/c++/6/bits/shared_ptr.h:52:0,
         from /usr/include/c++/6/memory:82,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:82,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/shared_ptr_base.h:1213:5: note: candidate: template<class _Tp, __gnu_cxx::_Lock_policy _Lp> bool std::operator!=(std::nullptr_t, const std::__shared_ptr<_Tp, _Lp>&)
   operator!=(nullptr_t, const __shared_ptr<_Tp, _Lp>& __a) noexcept
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/shared_ptr_base.h:1213:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:24:34: note:  'std::multiset<std::pair<long long int, long long int> >::iterator {aka std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<long long int, long long int> >}' is not derived from 'const std::__shared_ptr<_Tp, _Lp>'
   for (it=s.begin(); it!=s.end(); it++){
                 ^
In file included from /usr/include/c++/6/bits/shared_ptr.h:52:0,
         from /usr/include/c++/6/memory:82,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:82,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/shared_ptr_base.h:1208:5: note: candidate: template<class _Tp, __gnu_cxx::_Lock_policy _Lp> bool std::operator!=(const std::__shared_ptr<_Tp, _Lp>&, std::nullptr_t)
   operator!=(const __shared_ptr<_Tp, _Lp>& __a, nullptr_t) noexcept
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/shared_ptr_base.h:1208:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:24:34: note:  'std::multiset<std::pair<long int, long int> >::iterator {aka std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<long int, long int> >}' is not derived from 'const std::__shared_ptr<_Tp, _Lp>'
   for (it=s.begin(); it!=s.end(); it++){
                 ^
In file included from /usr/include/c++/6/bits/shared_ptr.h:52:0,
         from /usr/include/c++/6/memory:82,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:82,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/shared_ptr_base.h:1202:5: note: candidate: template<class _Tp1, class _Tp2, __gnu_cxx::_Lock_policy _Lp> bool std::operator!=(const std::__shared_ptr<_Tp1, _Lp>&, const std::__shared_ptr<_Tp2, _Lp>&)
   operator!=(const __shared_ptr<_Tp1, _Lp>& __a,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/shared_ptr_base.h:1202:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:24:34: note:  'std::multiset<std::pair<long int, long int> >::iterator {aka std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<long int, long int> >}' is not derived from 'const std::__shared_ptr<_Tp1, _Lp>'
   for (it=s.begin(); it!=s.end(); it++){
                 ^
In file included from /usr/include/c++/6/map:62:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:81,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/stl_multimap.h:1000:5: note: candidate: template<class _Key, class _Tp, class _Compare, class _Alloc> bool std::operator!=(const std::multimap<_Key, _Tp, _Compare, _Alloc>&, const std::multimap<_Key, _Tp, _Compare, _Alloc>&)
   operator!=(const multimap<_Key, _Tp, _Compare, _Alloc>& __x,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/stl_multimap.h:1000:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:24:34: note:  'std::multiset<std::pair<long int, long int> >::iterator {aka std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<long int, long int> >}' is not derived from 'const std::multimap<_Key, _Tp, _Compare, _Alloc>'
   for (it=s.begin(); it!=s.end(); it++){
                 ^
In file included from /usr/include/c++/6/map:61:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:81,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/stl_map.h:1335:5: note: candidate: template<class _Key, class _Tp, class _Compare, class _Alloc> bool std::operator!=(const std::map<_Key, _Tp, _Compare, _Alloc>&, const std::map<_Key, _Tp, _Compare, _Alloc>&)
   operator!=(const map<_Key, _Tp, _Compare, _Alloc>& __x,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/stl_map.h:1335:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:24:34: note:  'std::multiset<std::pair<long int, long int> >::iterator {aka std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<long int, long int> >}' is not derived from 'const std::map<_Key, _Tp, _Compare, _Alloc>'
   for (it=s.begin(); it!=s.end(); it++){
                 ^
In file included from /usr/include/c++/6/map:60:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:81,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/stl_tree.h:1302:5: note: candidate: template<class _Key, class _Val, class _KeyOfValue, class _Compare, class _Alloc> bool std::operator!=(const std::_Rb_tree<_Key, _Val, _KeyOfValue, _Compare, _Alloc>&, const std::_Rb_tree<_Key, _Val, _KeyOfValue, _Compare, _Alloc>&)
   operator!=(const _Rb_tree<_Key, _Val, _KeyOfValue, _Compare, _Alloc>& __x,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/stl_tree.h:1302:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:24:34: note:  'std::multiset<std::pair<long int, long int> >::iterator {aka std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<long int, long int> >}' is not derived from 'const std::_Rb_tree<_Key, _Val, _KeyOfValue, _Compare, _Alloc>'
   for (it=s.begin(); it!=s.end(); it++){
                 ^
In file included from /usr/include/c++/6/map:60:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:81,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/stl_tree.h:334:5: note: candidate: template<class _Val> bool std::operator!=(const std::_Rb_tree_iterator<_Tp>&, const std::_Rb_tree_const_iterator<_Val>&)
   operator!=(const _Rb_tree_iterator<_Val>& __x,
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/stl_tree.h:334:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:24:34: note:  'std::multiset<std::pair<long int, long int> >::iterator {aka std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<long int, long int> >}' is not derived from 'const std::_Rb_tree_iterator<_Tp>'
   for (it=s.begin(); it!=s.end(); it++){
                 ^
In file included from /usr/include/c++/6/list:63:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:79,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/stl_list.h:1894:5: note: candidate: template<class _Tp, class _Alloc> bool std::operator!=(const std::__cxx11::list<_Tp, _Alloc>&, const std::__cxx11::list<_Tp, _Alloc>&)
   operator!=(const list<_Tp, _Alloc>& __x, const list<_Tp, _Alloc>& __y)
   ^~~~~~~~
/usr/include/c++/6/bits/stl_list.h:1894:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:24:34: note:  'std::multiset<std::pair<long int, long int> >::iterator {aka std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<long int, long int> >}' is not derived from 'const std::__cxx11::list<_Tp, _Alloc>'
   for (it=s.begin(); it!=s.end(); it++){
                 ^
In file included from /usr/include/c++/6/list:63:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:79,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/stl_list.h:293:5: note: candidate: template<class _Val> bool std::operator!=(const std::_List_iterat