ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 20.06.2022 16:41:13

ამოცანა: სტეკის მინიმუმი

მომხმარებელი: deme_bz

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
stack < int > s;
int main(){
  int n;
  cin >> n;
  int mn=1e9;
  for(int i=1;i<=n;i++){
    string s;
    int k;
    cin >> s;
    if(s=="MIN"){
      cout << mn << endl;
    }
    else
    if(s=="POP"){
      s.pop();
    }
    else{
      cin >> k;
      s.push(k);
      mn=min(mn,s.top());
    }
    mn=min(mn,s.top());
  }
}
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:17:15: error: 'std::__cxx11::string {aka class std::__cxx11::basic_string<char>}' has no member named 'pop'; did you mean 'copy'?
       s.pop();
        ^~~
main.cpp:21:15: error: 'std::__cxx11::string {aka class std::__cxx11::basic_string<char>}' has no member named 'push'
       s.push(k);
        ^~~~
main.cpp:22:25: error: 'std::__cxx11::string {aka class std::__cxx11::basic_string<char>}' has no member named 'top'; did you mean 'copy'?
       mn=min(mn,s.top());
             ^~~
main.cpp:24:21: error: 'std::__cxx11::string {aka class std::__cxx11::basic_string<char>}' has no member named 'top'; did you mean 'copy'?
     mn=min(mn,s.top());
           ^~~