ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 20.06.2022 11:10:59

ამოცანა: საპროექტო წინადადებები

მომხმარებელი: tsotneM2010

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#pragma GCC diagnostic warning "-std=c++11"
#include<bits/stdc++.h>
#define ll long long
#define str string
#define pb push_back
#define pp pop_back
#define pause system("pause")
#define all(x) x.begin(),x.end()
#define MOD 1000000007
#define r0 return 0
using namespace std;
int n,m,a;
stack <int> v;
// set <int> s;
int main(){
	ios::sync_with_stdio(0);
  cin.tie(0); cout.tie(0);
	cin>>n;
	int maxx=-1e9;
	for(int i=0;i<n;i++){
		cin>>a;
		if(a!=0){
			v.push(a);
	//		s.insert(a);
			if(a>maxx){
				maxx=a;
			}
		}else{
		//	s.erase(v.top());
			v.pop();
			cout<<maxx)<<endl;
		}
	}
	r0;
}
main.cpp:1:32: warning: '-std=c++11' is not an option that controls warnings [-Wpragmas]
 #pragma GCC diagnostic warning "-std=c++11"
                ^~~~~~~~~~~~
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:31:14: error: expected ';' before ')' token
  cout<<maxx)<<endl;
       ^