ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 20.06.2022 11:04:17

ამოცანა: პასიანსი

მომხმარებელი: deme_bz

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
stack < pair<int,int> > s;
int main(){
  int n;
  cin >> n;
  int c,d;
  cin >> c >> d;
  s.push({c,d});
  for(int i=2;i<=n;i++){
    int a,b;
    cin >>a >> b;
    if(s.empty==true){
      s.push({a,b}); continue;
    }
    if(a==s.top().first || b==s.top().second){
      s.pop();
    }
    else{
      s.push({a,b});
    }
  }
  if(s.empty()==true){
    cout << 0 << endl; return 0;
  }
  cout << s.size() << endl;
}
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:13:14: error: invalid use of member function 'bool std::stack<_Tp, _Sequence>::empty() const [with _Tp = std::pair<int, int>; _Sequence = std::deque<std::pair<int, int>, std::allocator<std::pair<int, int> > >]' (did you forget the '()' ?)
     if(s.empty==true){
      ~~^~~~~