ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 20.06.2022 10:46:42

ამოცანა: ერთსვეტიანი ტეტქოლორი

მომხმარებელი: tsotneM2010

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#pragma GCC diagnostic warning "-std=c++11"
#include<bits/stdc++.h>
#define ll long long
#define str string
#define f first
#define s second
#define pb push_back
#define pp pop_back
#define pause system("pause")
#define all(x) x.begin(),x.end()
#define MOD 1000000007
#define r0 return 0
using namespace std;
int n,m,k,a[100001];
vector <int> v;
int main(){
	ios::sync_with_stdio(0);
  cin.tie(0); cout.tie(0);
	cin>>n;
	for(int i=0;i<n;i++){
		cin>>a[i];
		v.pb(a[i]);
		if(v.size>2 and v[v.size()-1]==v[v.size()-2]==v[v.size()-3]){
			v.pp();
			v.pp();
			v.pp();
		}
	}
	cout<<v.size();
	r0;
}
main.cpp:1:32: warning: '-std=c++11' is not an option that controls warnings [-Wpragmas]
 #pragma GCC diagnostic warning "-std=c++11"
                ^~~~~~~~~~~~
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:23:8: error: invalid use of member function 'std::vector<_Tp, _Alloc>::size_type std::vector<_Tp, _Alloc>::size() const [with _Tp = int; _Alloc = std::allocator<int>; std::vector<_Tp, _Alloc>::size_type = long unsigned int]' (did you forget the '()' ?)
  if(v.size>2 and v[v.size()-1]==v[v.size()-2]==v[v.size()-3]){
   ~~^~~~