ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 18.06.2022 14:24:15

ამოცანა: იღბლიანი რიცხვი

მომხმარებელი: Nika533

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#pragma GCC diagnostic warning "-std=c++11"
#include <bits/stdc++.h>
#define int long long
#define pb push_back
#define f first
#define s second
#define INF INT_MAX
#define MOD 1000000007
#define pause system("pause")
#define all(x) (x).begin(),(x).end()
#define deb(x) cout << #x << " " << x << endl
using namespace std;
int n,m,a,b,c,t,x,k;
string s;
void test_case() {
	cin>>s;
	int freq[10];
	for (int i=0; i<s.size(); i++) {
		freq[s[i]-'0']++;
	}
	if (freq[6]>=s.size()/2) {
		cout<<"YES"<<endl;
	}
	else {
		cout<<"NO";
	}
}
main () {
	ios :: sync_with_stdio(0);
	cin.tie(0); cout.tie(0);
	t=1;
	cin>>t;
	while (t--) {
		test_case();
	}
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
5791
გამომავალი მონაცემები
NO
თქვენი პასუხი
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
...
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
6277
გამომავალი მონაცემები
YES
თქვენი პასუხი
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
...
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
9
გამომავალი მონაცემები
NO
თქვენი პასუხი
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
77777777777
გამომავალი მონაცემები
YES
თქვენი პასუხი
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
...
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
5786773277
გამომავალი მონაცემები
 YES
თქვენი პასუხი
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
...
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
7
გამომავალი მონაცემები
 YES
თქვენი პასუხი
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
4667677773409
გამომავალი მონაცემები
NO
თქვენი პასუხი
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
...
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
2343435367689
გამომავალი მონაცემები
NO
თქვენი პასუხი
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
...
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
67676767676767
გამომავალი მონაცემები
YES
თქვენი პასუხი
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
...
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
555555555555
გამომავალი მონაცემები
NO
თქვენი პასუხი
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
...
ჩეკერის პასუხი
NO