ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 18.06.2022 11:38:06

ამოცანა: მიმატება ან გამოკლება

მომხმარებელი: deme_bz

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#inlcude <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main(){
  int v,k;
  cin >> v >> k;
  int n;
  cin >> n;
  for(int i=1;i<=n;i++){
    char x;
    cin >> x;
    if(x=='+'){
      v+=k;
    }
    else{
      v-=k;
    }
  }
  cout << v << endl;
}
main.cpp:1:2: error: invalid preprocessing directive #inlcude
 #inlcude <bits/stdc++.h>
 ^~~~~~~
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:5:5: error: 'cin' was not declared in this scope
   cin >> v >> k;
   ^~~
main.cpp:18:5: error: 'cout' was not declared in this scope
   cout << v << endl;
   ^~~~
main.cpp:18:18: error: 'endl' was not declared in this scope
   cout << v << endl;
         ^~~~