ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 17.06.2022 12:41:23

ამოცანა: ჩანაწერები

მომხმარებელი: AnriS

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int n,i,x,y;
string s;
vector <string> v;
map <string,int> mp;
main() {
	cin>>n;
	for(i=0;i<n;i++) {
		for(j=0;j<3;j++) {
			cin>>s;
			v.push_back(s);
		}
		sort(v.begin(),v.end());
		s=v[0]+" "+v[1]+" "+v[2];
		mp[s]++;
		mx=max(mx,mp[s]);
		v.clear();
	}
	cout<<mx;
}
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:11:7: error: 'j' was not declared in this scope
  for(j=0;j<3;j++) {
    ^
main.cpp:18:3: error: 'mx' was not declared in this scope
  mx=max(mx,mp[s]);
  ^~
main.cpp:21:8: error: 'mx' was not declared in this scope
 cout<<mx;
    ^~