ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 17.06.2022 10:22:58

ამოცანა: ლოკოკინა

მომხმარებელი: Nika533

ვერდიქტი: ნაწილობრივი ამოხსნა

შეფასება: 80.0 ქულა#pragma GCC diagnostic warning "-std=c++11"
#include <bits/stdc++.h>
#define int long long
#define pb push_back
#define f first
#define s second
#define INF INT_MAX
#define MOD 1000000007
#define pause system("pause")
#define all(x) (x).begin(),(x).end()
#define deb(x) cout << #x << " " << x << endl
using namespace std;
int n,m,a,b,c,t,x,k;
string s;
void test_case() {
	cin>>a>>b>>n;
	n-=a;
	int ans=1;
	ans+=n/(a-b);
	ans+=(n%(a-b)==true);
	cout<<ans<<endl;
}
main () {
	ios :: sync_with_stdio(0);
	cin.tie(0); cout.tie(0);
	t=1;
	while (t--) {
		test_case();
	}
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
2 1 5
გამომავალი მონაცემები
4
თქვენი პასუხი
4
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
5 1 6
გამომავალი მონაცემები
2
თქვენი პასუხი
2
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
100 99 1000000000 
გამომავალი მონაცემები
999999901
თქვენი პასუხი
999999901
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
18 5 1310
გამომავალი მონაცემები
101
თქვენი პასუხი
100
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
236 229 12406082
გამომავალი მონაცემები
1772265
თქვენი პასუხი
1772264
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
4 2 1000000000
გამომავალი მონაცემები
499999999
თქვენი პასუხი
499999999
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
31 30 991234162
გამომავალი მონაცემები
991234132
თქვენი პასუხი
991234132
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
261 259 999216142
გამომავალი მონაცემები
499607942
თქვენი პასუხი
499607942
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
123461 123460 998998998
გამომავალი მონაცემები
998875538
თქვენი პასუხი
998875538
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
2314601 2314600 1000000000
გამომავალი მონაცემები
997685400
თქვენი პასუხი
997685400
ჩეკერის პასუხი
YES