ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 17.06.2022 10:17:16

ამოცანა: სანაყინე

მომხმარებელი: Nika533

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#pragma GCC diagnostic warning "-std=c++11"
#include <bits/stdc++.h>
#define int long long
#define pb push_back
#define f first
#define s second
#define INF INT_MAX
#define MOD 1000000007
#define pause system("pause")
#define all(x) (x).begin(),(x).end()
#define deb(x) cout << #x << " " << x << endl
using namespace std;
int n,m,a,b,c,t,x,k;
string s;
void test_case() {
	cin>>a>>b;
	cout<<a*b-a-b+2;
}
main () {
	ios :: sync_with_stdio(0);
	cin.tie(0); cout.tie(0);
	t=1;
	while (t--) {
		test_case();
	}
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
3 3
გამომავალი მონაცემები
5
თქვენი პასუხი
5
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
16 19
გამომავალი მონაცემები
271
თქვენი პასუხი
271
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
43 97
გამომავალი მონაცემები
4033
თქვენი პასუხი
4033
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
120 200
გამომავალი მონაცემები
23682
თქვენი პასუხი
23682
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
500 500
გამომავალი მონაცემები
249002
თქვენი პასუხი
249002
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
997 3547
გამომავალი მონაცემები
3531817
თქვენი პასუხი
3531817
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
51234 95678
გამომავალი მონაცემები
4901819742
თქვენი პასუხი
4901819742
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
1414141 8989898
გამომავალი მონაცემები
12712972943581
თქვენი პასუხი
12712972943581
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
300001 300007
გამომავალი მონაცემები
90001800001
თქვენი პასუხი
90001800001
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
7985747 945326
გამომავალი მონაცემები
7549125337451
თქვენი პასუხი
7549125337451
ჩეკერის პასუხი
YES