ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 17.06.2022 02:07:05

ამოცანა: საიდუმლო ენა

მომხმარებელი: gigiko

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულაusing namespace std;
#include <bits/stdc++.h>
long long a,b,c,d,e,f;
string k[100000],l,m,n,o;
map<string,int> po;
vector<string> pi;
int main(){
cin>>a;
for(int j=0;j<a;j++){
  cin>>l;
  if(l[0]=='a' || l[0]=='e'||l[0]=='i'|| l[0]=='o'|| l[0]=='u'){
    l="1"+l+"cow";
  }
  else{ l=l+"1";
    swap(l[0],l[l.size()-1]);
    l=l+"ow";
  }
  k[j]=l;
}
for(int j=0;j<a;j++){
  l=k[j];
  for(int i=1;i<l.size();i++){
  cout<<l[i];
  }cout<<endl;
}
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
5
udder
farmer
milk
aaa
zzz
გამომავალი მონაცემები
uddercow
armerfow
ilkmow
aaacow
zzzow
თქვენი პასუხი
uddercow
armerfow
ilkmow
aaacow
zzzow
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
100
sumnrfexfdplzhajrorkvwsvtjilyilfscanez
gntwodiczbjxlaqpkotpsipqddgscqkmlzlc
tfyactvaudivwclksukyvsnfhjljzijwbx
ahbcadtesllfmdqhofaojqnnrabscqk
tdggtxc
kaghayzvtvnwpowldptvizpsiyvtr
grosnhdxpihmqmiofpayaswbu
jovumsnfhyzegvsmubzoxrmffg
frgpzlvyofflftklcu...
გამომავალი მონაცემები
umnrfexfdplzhajrorkvwsvtjilyilfscanezsow
ntwodiczbjxlaqpkotpsipqddgscqkmlzlcgow
fyactvaudivwclksukyvsnfhjljzijwbxtow
ahbcadtesllfmdqhofaojqnnrabscqkcow
dggtxctow
aghayzvtvnwpowldptvizpsiyvtrkow
rosnhdxpihmqmiofpayaswbugow
ovumsnfhyzegvsmubzoxrmffgjow
rgpzl...
თქვენი პასუხი
umnrfexfdplzhajrorkvwsvtjilyilfscanezsow
ntwodiczbjxlaqpkotpsipqddgscqkmlzlcgow
fyactvaudivwclksukyvsnfhjljzijwbxtow
ahbcadtesllfmdqhofaojqnnrabscqkcow
dggtxctow
aghayzvtvnwpowldptvizpsiyvtrkow
rosnhdxpihmqmiofpayaswbugow
ovumsnfhyzegvsmubzoxrmffgjow
rgpzl...
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
5
ant
edgy
into
one
unreconcilable
გამომავალი მონაცემები
antcow
edgycow
intocow
onecow
unreconcilablecow
თქვენი პასუხი
antcow
edgycow
intocow
onecow
unreconcilablecow
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
10
bow
cow
dow
frown
gown
how
joust
xylophone
you
zebra
გამომავალი მონაცემები
owbow
owcow
owdow
rownfow
owngow
owhow
oustjow
ylophonexow
ouyow
ebrazow
თქვენი პასუხი
owbow
owcow
owdow
rownfow
owngow
owhow
oustjow
ylophonexow
ouyow
ebrazow
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
10
this
ist
any
test
case
which
consists
off
ten
words
გამომავალი მონაცემები
histow
istcow
anycow
esttow
asecow
hichwow
onsistscow
offcow
entow
ordswow
თქვენი პასუხი
histow
istcow
anycow
esttow
asecow
hichwow
onsistscow
offcow
entow
ordswow
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
58
the
cows
have
heard
that
the
pigs
use
another
secret
language
called
pig
latin
when
they
want
tow
communicate
with
each
other
without
farmer
john
being
able
tow
understand
what
they
are
saying
they
think
this
ist
any
excellent
idea
they
find
pig
latin
t...
გამომავალი მონაცემები
hetow
owscow
avehow
eardhow
hattow
hetow
igspow
usecow
anothercow
ecretsow
anguagelow
alledcow
igpow
atinlow
henwow
heytow
antwow
owtow
ommunicatecow
ithwow
eachcow
othercow
ithoutwow
armerfow
ohnjow
eingbow
ablecow
owtow
understandcow
hatwow
heytow
arecow...
თქვენი პასუხი
hetow
owscow
avehow
eardhow
hattow
hetow
igspow
usecow
anothercow
ecretsow
anguagelow
alledcow
igpow
atinlow
henwow
heytow
antwow
owtow
ommunicatecow
ithwow
eachcow
othercow
ithoutwow
armerfow
ohnjow
eingbow
ablecow
owtow
understandcow
hatwow
heytow
arecow...
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
20
zvknebbnjge
ulipyyje
ottjo
cccoooij
dzgapgtlolnolfw
dbwsrdnynjjdkwshwqkw
livpcexdmjolhf
ldrrxxpibwfmegfnyasa
augde
jitmjzj
idutoxafzymzugyj
btrnepqrjlfmptefm
podtuppdejdb
doe
fake
kzwftmvhplzamxxlzt
fgravq
smrcukzu
gvsqfe
yicdrmtcngmvyzdfseq
გამომავალი მონაცემები
vknebbnjgezow
ulipyyjecow
ottjocow
ccoooijcow
zgapgtlolnolfwdow
bwsrdnynjjdkwshwqkwdow
ivpcexdmjolhflow
drrxxpibwfmegfnyasalow
augdecow
itmjzjjow
idutoxafzymzugyjcow
trnepqrjlfmptefmbow
odtuppdejdbpow
oedow
akefow
zwftmvhplzamxxlztkow
gravqfow
mrcukzusow
v...
თქვენი პასუხი
vknebbnjgezow
ulipyyjecow
ottjocow
ccoooijcow
zgapgtlolnolfwdow
bwsrdnynjjdkwshwqkwdow
ivpcexdmjolhflow
drrxxpibwfmegfnyasalow
augdecow
itmjzjjow
idutoxafzymzugyjcow
trnepqrjlfmptefmbow
odtuppdejdbpow
oedow
akefow
zwftmvhplzamxxlztkow
gravqfow
mrcukzusow
v...
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
20
obvveayfeenobzgezxyhk
qntufhqohzngl
xesdkcrwplqiupkdprbiqsudhttmuaxcqzii
eqdqtpnvlveunpstgkhniohxgfswrqhjzubzgvg
kzbbhefatpoiogffydouuitswwiwqpowlsytu
tagnbhhlzlhzlhbiawbtusaijzovq
for
dtoibdhwxlfckrrquuzemebraybjcewbaoiayt
bedzrrhprchyplp
ctfxwpzeoxebl...
გამომავალი მონაცემები
obvveayfeenobzgezxyhkcow
ntufhqohznglqow
esdkcrwplqiupkdprbiqsudhttmuaxcqziixow
eqdqtpnvlveunpstgkhniohxgfswrqhjzubzgvgcow
zbbhefatpoiogffydouuitswwiwqpowlsytukow
agnbhhlzlhzlhbiawbtusaijzovqtow
orfow
toibdhwxlfckrrquuzemebraybjcewbaoiaytdow
edzrrhprchyplp...
თქვენი პასუხი
obvveayfeenobzgezxyhkcow
ntufhqohznglqow
esdkcrwplqiupkdprbiqsudhttmuaxcqziixow
eqdqtpnvlveunpstgkhniohxgfswrqhjzubzgvgcow
zbbhefatpoiogffydouuitswwiwqpowlsytukow
agnbhhlzlhzlhbiawbtusaijzovqtow
orfow
toibdhwxlfckrrquuzemebraybjcewbaoiaytdow
edzrrhprchyplp...
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
100
krjyhkyv
kellkh
csnxi
xxtnzp
ntvflw
nucbtlnprikjatu
mzolaekietw
izprlwdcyik
nveceqxoryhijorqviys
ayuuffrkqwwvxkloff
gimwq
ism
auklamtahqhufgjjcvdi
dimdxpevrhendkwoyel
hvwhn
rsxh
hqfxvs
bjap
hpxkwm
qwsovdkzcuzw
ulvqpvxfc
battpfnwgczpr
yyy
gfkfs
xhxnhpmx...
გამომავალი მონაცემები
rjyhkyvkow
ellkhkow
snxicow
xtnzpxow
tvflwnow
ucbtlnprikjatunow
zolaekietwmow
izprlwdcyikcow
veceqxoryhijorqviysnow
ayuuffrkqwwvxkloffcow
imwqgow
ismcow
auklamtahqhufgjjcvdicow
imdxpevrhendkwoyeldow
vwhnhow
sxhrow
qfxvshow
japbow
pxkwmhow
wsovdkzcuzwqow
ul...
თქვენი პასუხი
rjyhkyvkow
ellkhkow
snxicow
xtnzpxow
tvflwnow
ucbtlnprikjatunow
zolaekietwmow
izprlwdcyikcow
veceqxoryhijorqviysnow
ayuuffrkqwwvxkloffcow
imwqgow
ismcow
auklamtahqhufgjjcvdicow
imdxpevrhendkwoyeldow
vwhnhow
sxhrow
qfxvshow
japbow
pxkwmhow
wsovdkzcuzwqow
ul...
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
100
cxikiicgrdrnkekfiaqxzgdcftkjxjflncfg
lnpxfszqokvujstjviyecxmsyigddxajhhgpl
wnychklqhopxoalfpqmsyndkrobzeuwspb
vyvikinvpgthgylzbtlztalbvgdoaqvzr
lsyilgbildacwrbrzwsfgwcjkapknllpvc
vpynhpiphmuowoxejjkaslgirfdwpdkeovv
kxxaiiffyaxbpsozykluoolemrjytymstny
x...
გამომავალი მონაცემები
xikiicgrdrnkekfiaqxzgdcftkjxjflncfgcow
npxfszqokvujstjviyecxmsyigddxajhhgpllow
nychklqhopxoalfpqmsyndkrobzeuwspbwow
yvikinvpgthgylzbtlztalbvgdoaqvzrvow
syilgbildacwrbrzwsfgwcjkapknllpvclow
pynhpiphmuowoxejjkaslgirfdwpdkeovvvow
xxaiiffyaxbpsozykluoolemrjyty...
თქვენი პასუხი
xikiicgrdrnkekfiaqxzgdcftkjxjflncfgcow
npxfszqokvujstjviyecxmsyigddxajhhgpllow
nychklqhopxoalfpqmsyndkrobzeuwspbwow
yvikinvpgthgylzbtlztalbvgdoaqvzrvow
syilgbildacwrbrzwsfgwcjkapknllpvclow
pynhpiphmuowoxejjkaslgirfdwpdkeovvvow
xxaiiffyaxbpsozykluoolemrjyty...
ჩეკერის პასუხი
YES