რიცხვი

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 256 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout

წყარო: GEOI, 2010, რეგიონული XI-XII კლასები


რიცხვის ციკლური ძვრა აღნიშნავს მისი ბოლო ციფრის რიცხვის თავში გადატანას. მაგალითად, 1024-ის ციკლური ძვრით მიიღება რიცხვი 4102. 

გიორგიმ რამდენიმე დღის წინ ფურცელზე დაწერა ნატურალური რიცხვი N. მას ახსოვს რომ ამ რიცხვის ბოლო ციფრი იყო K და ციკლური ძვრის შედეგად მისი  მნიშვნელობა გაიზარდა P–ჯერ. ბუნებრივია, N-ის ჩანაწერი არ იწყებოდა 0-ით.

დაეხმარეთ გიორგის N რიცხვის გახსენებაში.

შესატანი მონაცემები: პირველ სტრიქონში ჩაწერილია ჰარით გამოყოფილი ორი მთელი რიცხვი: K  და P(1≤K,P<10).

გამოსატანი მონაცემები: ერთადერთ სტრიქონში უნდა ჩაიწეროს ერთი მთელი რიცხვი N. თუ ასეთი რიცხვი რამდენიმეა, გამოიტანეთ მათ შორის მინიმალური. თუ ასეთი რიცხვი არ არსებობს (რაც გიორგის მეხსიერების პრობლემებზე მიუთითებს), გამოიტანეთ რიცხვი -1
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
5 2 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
263157894736842105 დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
4 4 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
102564 დაკოპირება