ფაქტორიალი

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


გამოთვალეთ N! (N! იკითხება, როგორც "N-ის ფაქტორიალი" და აღნიშნავს ყველა მთელი რიცხვის ნამრავლს 1-დან N-მდე).

შესატანი მონაცემები: ერთადერთ სტრიქონში ერთი მთელი რიცხვი N (1<=N<=1000).

გამოსატანი მონაცემები: ერთ სტრიქონში ყველა მთელი რიცხვის ნამრავლი 1-დან N-მდე.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
6 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
720 დაკოპირება