პარკსიდის სამკუთხედი

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout

წყარო: USACO, 2005/06, DEC, BRONZE


პარკსიდის სამკუთხედი გენერირდება ორი რიცხვისაგან: ზომისა და დასაწყისისაგან. ზომა  N (1 <= N <= 20) განსაზღვრავს სამკუთხედში სტრიქონების რაოდენობას, ხოლო S (1 <= S <= 9) განსაზღვრავს პირველ ციფრს სამკუთხედში. ქვემოთ მოყვანილი 2 მაგალითი:

 N=5, S=3                  N=6, S=1  
 
3 4 6 9 4                1 2 4 7 2 7    
  5 7 1 5                  3 5 8 3 8    
    8 2 6                    6 9 4 9    
      3 7                      1 5 1   
        8                        6 2  
                                   3
გაანალიზეთ ზემოთ მოყვანილი მაგალითები, დაადგინეთ შევსების წესი და დაწერეთ პროგრამა, რომელიც შექმნის პარკსიდის სამკუთხედს
მოცემული
N (1<=N<=20)ზომისა და S (1<=S<=9). საწყისი რიცხვისათვის.

შესატანი მონაცემები: პირველ სტრიქონში მოცემულია ორი მთელი რიცხვი – N და S.

გამოსატანი მონაცემები: პარკსიდის სამკუთხედი, რომელიც შედგენილია ზემოთ მოცემული წესით. ცარიელი სტრიქონები არ გამოიტანოთ.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
5 3 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
3 4 6 9 4 5 7 1 5 8 2 6 3 7 8 დაკოპირება