ჯვრები და ნულები

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


3x3 ზომის დაფაზე ორი მოთამაშე რიგ-რიგობით წერს შესაბამისად ჯვარს ან ნულს. მოგებულია ის მოთამაშე, რომელიც საკუთარ ფიგურას განალაგებს რომელიმე ჰორიზონტალის, ვერტიკალის ან დიაგონალის სამივე უჯრაში. მოცემულია დაფის საბოლოო მდგომარეობა, სადაც “+” აღნიშნავს ჯვარს, “0” – ნულს, ხოლო “*” – ცარიელ უჯრას (თუკი ასეთი არის).  დაწერეთ პროგრამა, რომელიც იპოვის გამარჯვებულ მოთამაშეს.

შესატანი მონაცემები: სამ სტრიქონში მოცემულია 3-3 სიმბოლო: “+”,“0” ან “*”.

გამოსატანი მონაცემებითუ პირველმა მოთამაშემ მოიგო, გამოიტანეთ სიტყვა “FIRST”, თუ მეორემ – “SECOND”, თუ ვერცერთმა  – “NO ONE”.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
+0* +00 +*0 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
FIRST დაკოპირება