მარჯვნიდან პირველი

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout

წყარო: USACO, 2000/01, WINTER, ORANGE


N-ის ფაქტორიალი (აღინიშნება "N!") წარმოადგენს ყველა მთელი დადებითი რიცხვის ნამრავლს 1-დან N-მდე:

12! = 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 x 9 x 10 x 11 x 12 = 479,001,600

12!-სათვის ყველაზე მარჯვენა ნულისაგან განსხვავებული ციფრია 6.

დაწერეთ პროგრამა, რომელიც მოცემული N (1 <= N <= 50,000,000) მთელი რიცხვისათვის გამოითვლის ყველაზე მარჯვენა ნულისაგან განსხვავებული ციფრს. 


შევნიშნოთ, რომ 10,000,000! მთავრდება 2,499,999 ნულით.

შესატანი მონაცემები:

ერთი მთელი რიცხვი N


გაოსატანი მონაცემები:

ერთადერთ სტრიქონში ერთი მთელი რიცხვი - ყველაზე მარჯვენა, ნულისაგან განსხვავებული ციფრი

 
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
12 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
6 დაკოპირება