პალინდრომის შედგენა

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


პალინდრომი წარმოადგენს სიტყვას, რომელიც ერთნაირად იკითხება ორივე მიმართულებით. მაგალითად, სიტყვები „როგორ“, „აცაბაცა“, „არარა“ პალინდრომებია, ხოლო სიტყვები „მაგრამ“, „საათი“, „კედელი“ არა. დაწერეთ პროგრამა, რომელიც დაადგენს, შესაძლოა თუ არა  მოცემული სიტყვიდან პალინდრომის მიღება.  

შესატანი მონაცემები: ერთი სიტყვა, რომელიც შედგენილია მთავრული ლათინური სიმბოლოებისაგან. სიტყვის სიგრძე არ აღემატება 200-ს.

          გამოსატანი მონაცემები: გამოიტანეთ სიტყვა “YES”, თუ მოცემული სიტყვიდან პალინდრომის შედგენა შეიძლება, წინააღმდეგ შემთხვევაში გამოიტანეთ „NO”.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
TARTAROZZ დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
YES დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
PARADISE დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
NO დაკოპირება