ოთხნიშნა რიცხვები

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


დაწერეთ პროგრამა, რომელიც ზრდადობით გამოიტანს ყველა იმ ოთხნიშნა რიცხვს  a-დან b-ს ჩათვლით, რომელთა შემადგენელი ოთხივე ციფრიც განსხვავებულია. 

შესატანი მონაცემები: ორი მთელი რიცხცი a და b (1000  a  b  9999).

გამოსატანი მონაცემები: ერთ სტრიქონში ჰარით გამოყოფილი ოთხნიშნა რიცხვები განსხვავებული ციფრებით a-დან b-ს ჩათვლით.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
1230 1237 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
1230 1234 1235 1236 1237 დაკოპირება